VietFun For All

VietFun For All (http://community.vietfun.com/index.php)
-   Recipes (Nấu Ăn) (http://community.vietfun.com/forumdisplay.php?f=16)
-   -   Mang. Luói tài ba (http://community.vietfun.com/showthread.php?t=2271541)

7hien! 12-06-2018 01:47 PM

Mang. Luói tài ba
 
Vài nét đoc đáo vê nick NhoLan

Đâu năm 2010-2014
NhoLan rat ôn hoà goi anh xung em dù già hay trĕ ... tánh tình hièn thuc. it bi. chúng chui

Cuói Năm 2014 - 2018
Bién căng.. thay đõi cãm giác làm nhièu Nicks NiemKhucBuon, SôngQuê, Buõi, e004, TinhLang, Cò Con, và nhièu Nicks khác

Trong 4 năm qua voi nhièu Nicks đuoc thay phiên nhau sáng, trua, chièu, tói tièm trai phiêu lãng ... nhièu lân bi. thât bai. trai chê, tu chói cong khai khuyén cho tâm thàn xuóng dóc ... ngày nào cung phãi ău lo và tièm đoc. coi ai nói gi mình ... ròi tro thành thói quen trong ám ãnh ...

Sáng 23 tháng 2 năm 2015... không biét OngThiên nói gi nó.. băt đâu nó chui OT ... nó biĕu OT ăn Cháo Huyét cuã nó hong? Nó cho 1 Tô ...

Ròi nhung ngày tháng sau này nó vô vietfun choi ..gâp ai nó cung chui ... phát ngôn không đoc lâp và rât tuy tiên. gây ra búc xúc trong cong đô`ng hãi ngoai. và trong nuóc

1. Tui bây là lu chó huà, co hó, chay theo gui đit tau

2. Ông nui Cha, Thèng Heo Nôc, Con Đî côt Buòng Trung,

3. Đô` khôn nan mau ra khõi thread tau ngay 1, 2, 3 .. lü moi. Rø chăn trâu bán bánh camCòn nhièu phát ngôn nuã hong nhó het

metbcungchu 12-06-2018 02:02 PM

Song co thể cạn đá có thể mòn và lòng người cũng có the đổi thay đàn bà đàn ong roi cũng toi tuổi tắt đường kinh mà

newtexas 12-06-2018 02:11 PM

7, thím 2 hỏi con nè, con có thương cái Lan ko?? Nếu thương thì con cứ nói cho cái Lan biết đi con.. Nếu cần thím cũng sẽ nói vô giùm cho con luôn .. giúp người là giúp mình trẻ thêm chục tuổi, đó là niềm vui của thím 2..


All times are GMT -4. The time now is 06:10 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.