VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > TÔN GIÁO > Tìm Hiểu Tôn Giáo

Reply
 
Thread Tools Display Modes
chanhphap84
Loyal Member
Join Date: Sep 2008
Số Điểm: 1550
Old 07-20-2012 , 10:46 AM     chanhphap84 est dconnect  search   Quote  
SauQuit :

Đáp lời kêu gọi của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, chư Tăng Ni Phật tử tại Saigon đã dự tính cùng xuống đường vào sáng Chủ nhật 1.7.2012 để biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lấn lãnh hải Việt Nam
>>>>>>> Đáp lời ai chứ ông sư già HAM CHỨC Tăng Thống Quảng Độ tống giam là phải rồi . Tên sư này vừa là NẰM VÙNG cho Tàu ô nay lại bắt tay làm tay sai cho Mỹ ai mà chẳng biết .
chanhphap84
Loyal Member
Join Date: Sep 2008
Số Điểm: 1550
Old 07-20-2012 , 10:50 AM     chanhphap84 est dconnect  search   Quote  
Sao ????? Mời anh Hai giải kinh giả của Đại thừa , bây giờ chỉ ra sao không mở miệng lời nào vậy ?

Đúng thì nói đúng , mắc cở gì .

Sai thìa nói sai . Sai chỗ nào nói thử xem là biết trình độ ngay . Gáy làm gì . Đọc lại nè :Quote :
Originally Posted by SauQuit
To ChanhPhapOK, cái phần kinh nào truyền đi CP đả không biết . Giờ qua phần 2, là phần những kinh Phật truyền vào VN từ TQ .

ChanhPhap nhiều lần kết án Đại Thừa truyền kinh giả để đầu độc dân VN, Phật Giáo Đại Thừa Việt Nam phản quốc,phản bội dân tộc Việt mà làm tai sai cho nước ngoài, ....bla bla ..... Chuyện nầy để đó .Hồi sau phân giải .

Cái chúng ta muốn bàn ở đây là ChanhPhap bảo là kinh điển Đại Thừa đả bị cắt xén và sửa đổi để phục vụ cho chuyện chính trị là xâm lượt bá quyền. SauQuit kêu CP đưa câu nào đả bị cắt xén ra thì CP "Không cần đưa", mà kêu SQ cứ mang ra thì CP sẻ chỉ cho thấy chổ giả . Được, SQ sẻ mang vài bài kinh quan trọng của PG Đại Thừa ra để CP chỉ cái chổ phản quốc, hay sai trái của nó .

1 Bát Nhã Tâm Kinh : SQ mang BNTK ra nhờ CP chỉ dạy vì kinh BN là 1 quyễn kinh thuộc dạng quan trọng bậc nhất trong tư tưởng Đại Thừa, chuyên về phần "Phá chấp" , có thể nói là nguồn tư tưởng chủ đạo của toàn bộ 1 hệ thống kinh sách . CP nêu ra cho thất chổ sai của Kinh BN thì cả rừng kinh điển Đại Thừa không còn gì đáng kể nửa . SQ post 1 đoạn, CP nếu cần thì cứ lật trọn bộ mà tìm chổ sai của nói :

TÂM KINH BÁT NHÃ

Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la mật-đa thời chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Xá-Lợi-Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

Xá-Lợi-Tử! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-giới, vô vô-minh diệc, vô vô-minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc...................2, Pháp Bảo Đàn Kinh : PBDK được SQ mang ra là vì nó "Made in China" Lại được người ta xem như gôm gọn tinh hoa của Thiền Tông Đại Thừa . ChanhPhap không cần sợ Tổ Tàu cố ý dịch sai của Tổ Ấn, mà chính Tổ Tàu cố ý viết như vậy . ChanhPhap chỉ ra điểm sai của nó thì Thiền Tông Đại Thừa sẻ đóng cửa dẹp tiệm ,SQ đưa 1 vài đoạn, CP thấy mò không ra chổ sai thì đi tìm toàn kinh mà kiếm .

PHÁP BẢO ĐAN KINH


"Đâu ngờ Tự tánh vốn tự thanh tịnh,
Đâu ngờ Tự tánh vốn không sanh diệt,
Đâu ngờ Tự tánh vốn tự đầy đủ,
Đâu ngờ Tự tánh vốn không dao động,
Đâu ngờ Tự tánh hay sanh muôn pháp!"


..................................

"Tâm bình hà lao trì giới,
Hạnh trực hà dụng tu thiền,
Ân tắc thân dưỡng phụ mẫu,
Nghĩa tắc thượng hạ tương lân.
Nhượng tắc tôn ti hòa mục,
Nhẫn tắc chúng ác vô huyên,
Nhược năng toản mộc xuất hỏa,
Ứ nê định sanh hồng liên."3,Cư Trần Lạc Đạo : đây là bài phú dủa Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông , bài phú nầy "Made in VietNam" , thử xem ChanhPháp có tìm ra mâu thuẩn gì trong đó


CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHÚ :

Mình ngồi thành thị;
Nết dùng sơn lâm.
Muôn nghiệp lặng an nhàn Thể tánh;
Nửa ngày rồi tự tại thân tâm.
Tham ái nguồn dừng, chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quí;
Thị phi tiếng lặng, được dầu nghe yến thốt oanh ngâm.
Chơi nước biếc, ẩn non xanh, nhân gian có nhiều người đắc ý;
Biết đào hồng, hay liễu lục, thiên hạ năng mấy chủ tri âm.
Nguyệt bạc vừng xanh, soi mọi chỗ thiền hà lai láng;
Liễu mềm hoa tốt, ngất quần sanh tuệ nhật sâm lâm.......

Mời
Thật ra em Sau đem những bài kinh Đại Thừa ra MỜI CP84 quả là ngon ơ . Vì những bài kinh này hoàn toàn không do Ngài Thích Ca thuyết (ngoại trừ bài thơ CƯ TRẦN LẠC ĐẠO )mà do Đại thừa sáng tác .TÂM KINH BÁT NHÃ

Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la mật-đa thời chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Xá-Lợi-Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

Xá-Lợi-Tử! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-giới, vô vô-minh diệc, vô vô-minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc...................Nói đến Phật giáo Ðại thừa là nói đến Bát nhã. Vì, không có Bát nhã, là không có Phật giáo Ðại thừa. Bát nhã là đầu mối, là mạch nguồn từ đó các trào lưu tư tưởng Ðại thừa . Bài này tuy là kinh giả nhưng KHÔNG TÁC HẠI đi ngược lại giáo lý Ngài Thích Ca . Chỉ là một bài HÒ VÈ câu sau đá câu đầu rồi kết luận là KHÔNG . Nhưng dù sao những loại kinh này nhằm đối thoại chống lại Ba La Môn ra sức hạ bệ Phật giáo lúc bấy giờ . Vì vậy không nguy hại như loại kinh sám hối , kinh phổ môn dạy cúi đầu cầu nguyện cam tâm làm nô lệ .

TÂM KINH BÁT NHÃ (Việt dịch)

Bồ tát Quán tự tại khi hành Bát nhã ba la mật đa sâu xa soi thấy năm uẩn đều không, vượt qua mọi khổ ách.

Xá Lợi Tử! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc; sắc tức là không, không tức là sắc; thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy.

Xá Lợi Tử! Tướng không các pháp đây, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng dơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt. Cho nên, trong không, không sắc, không thọ, tưởng, hành, thức; không mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không nhãn giới cho đến không ý thức giới; không vô minh cũng không vô minh hết; cho đến không già chết, cũng không già chết hết; không khổ, tập, diệt, đạo; không trí cũng không đắc.

Bởi không sở đắc, Bồ tát nương Bát nhã ba la mật đa, nên tâm không mắc ngại; vì không mắc ngại nên không sợ hãi, xa lìa mộng tưởng điên đảo, rốt ráo niết bàn. Chư Phật ba đời nương Bát nhã ba la mật đa nên chứng a nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

Nên biết Bát nhã ba la mật đa là chú thần lớn, là chú minh lớn, là chú vô thượng, là chú không gì sánh bằng, trừ hết mọi khổ ách, chắc thật vì không dối.

Nên nói chú Bát nhã ba la mật đa, nên nói chú rằng: Yết đế, Yết đế, Ba la Yết đế, Ba la tăng Yết đế, Bồ đề, Tát bà ha.Kinh đá nhau chỗ nào ? Lấy một ví dụ nha ;

Tướng không các pháp đây, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng dơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt thì đương nhiên làm sao có , vì thế . Cho nên, trong không, không sắc, không thọ, tưởng, hành, thức .


Hai bài kinh "PHÁP BẢO ĐAN KINH " và " Cư trần lạc đạo " có gì đánh phá Phật giáo đâu mà tôi phải lên án ?????

Last edited by chanhphap84; 05-11-2013 at 03:32 PM..
SauQuit
Banned
Join Date: Sep 2005
Số Điểm: 18744
Old 07-20-2012 , 10:58 AM     SauQuit est dconnect  search   Quote  
Đây nầy , lạng đi đâu ................

Có phải lạng tới lạng lui 4,5 lần mới chịu nói thiệt là "Không Biết" phải không ? Không biết mà nổ giòn lắm mà

Kinh qua là bản gốc xuất thế huh ? là cuống nào ?

Cuối cùng không phải là "Không Biết" sao ? CÓc có biết là cuống nào mà dám khẳng định là xuất hay nhập thế ? Là cuống "Cô Ba bán cháo gà " đó

Quote :
Originally Posted by chanhphap84
Kinh qua bản gốc là XUẤT THẾ .


Kinh lại bản cắt xén , sửa đổi là NHẬP THẾ .Không đọc các bài vạch trần , phân tích trong kinh Pháp Hoa của CP84 viết sao ? Còn tiếp tục , bị gián đoạn vì nhiều câu hỏi và đề tài kinh thêm bớt của Tàu ô XÂM LƯỢC ĐẠi Thừa quá nhiều . Nói chuyện với kẻ VÔ MINH quả là mệt .Quote :
Originally Posted by SauQuit
Làm sao CP biết là kinh từ VN qua TQ là kinh nhập thế hay ngược lại ? Muốn xác định 1 câu nói của mình thì CP nên cho mọi người biết chuyện kinh từ VN qua TQ có thật hay không , quển nào , tên gì ,... để người ta đọc rồi ngẩm lại xem có xuất thế hay nhập thế gì trong đó . CP phát biểu 1 cách hồ đồ như vậy hoàn toàn tuỳ theo ngẩu hứng mà nói , thì có cái quái gì giá trị ? rồi tự bản thân con người CP có cái quái gì giá trị ?

Thật ra là quyển kinh nào đả truyền từ VN qua TQ, xin cho biết ?

Quote :
Originally Posted by chanhphap84
Bây giờ bạn đòi hỏi trích tất cả kinh Nhập thế của Đại thừa sửa lại Kinh Xuất thế thế của Ngài Thích Ca Mâu Ni thì tôi e rằng không có chỗ nào chứa hết , vì nhiều như cát sông Hằng . Thôi tôi chỉ nói một số kinh và address rồi bạn vào đọc nha :

...............
Tội lỗi lớn nhất giống như Kito giáo VN nằm vùng giúp Pháp thì tội của Đại thừa nằm vùng giúp Tàu Cọng chiếm VN mà ngày xưa ông cha Hán chệt xâm lăng vẫn không thành .

Trước sau gì Tàu ô cũng đô hộ VN nhờ Đại thừa VN nằm vùng làm tay sai .
Quote :
Originally Posted by SauQuit
CP đả bỏ công viết 1 cái post dài luông thuộng như vậy mà chẳng ăn vào đâu cả , xin mời đọc lại :Trong post tôi, câu hỏi là :

1,Chuyện kinh từ VN qua TQ có thật hay không ? Xẩy ra vào năm nào mà bạn nói ? (Yêu cầu nói rỏ nếu biết )

2,Kinh từ VN qua TQ là kinh xuất thế hay nhập thế ? Vui lòng xác nhận bằng 1 bằng chứng, đừng phán bừa .

3, Những quyển kinh nào từ VN sang TQ ? Xin cho biết tên những quyển kinh ấy ?

Nếu như cái gì củng không biết hết thì mong CP hảy ngoan ngoãn mà kép cái mỏ lại, như vậy hay hơn cứ nhấm mắt phán tào lao .
-Đây là 1 chuyện lớn, có quan hệ đến cả 1 dân tộc, vì 80% của người VN đều theo PG, mà trong đó chỉ 1 phần nhỏ là Nam Tông .Còn lại hầu như 79% kia đều theo Bắc Tông . Mà ở đây, CP đả kết tội họ là phản quốc .

-Cái thứ 2 là CP đả kết án PHVN như những băng phái nằm vùng , phản bội nòi giống, dân tộc mà làm tay sai cho ngoại bang , là "Những tội nhân bán nước" . Hẳn nhiên đây không phải chuyện nhỏ đối với 1 tôn giáo có số tín đồ gần như cả nước .Chuyện nầy chắc sẻ tốn nhiều giấy mực và cần nhiều bằng chứng để xác thực . Tam gát nơi đây ,nay mai mang ra bàn.

Bây giờ mong CP hảy trả lời 3 câu hỏi trên về kinh sách đả truyền như thế nào, vào năm nào giửa VN và TQ để mọi người không nhìn CP như 1 tên tào lao ba trợn .

Quote :
Originally Posted by chanhphap84
Tôi đã chỉ cách nhận thế nào là kinh THẬT do Ngài Thích Ca dạy . Kinh nào trái ngược với lời dạy mà xưng là Phật giáo là Kinh giả .

Ông muốn biết thì bỏ đầu óc ra mà tìm . Cả rừng kinh giả của Tàu ô XÂM LƯỢC Đại thừa tôi sức đâu mà giúp ông . Tự thắp đuốc lên mà đi , đừng núp bóng nhờ tôi hoài vậy là không phải con Phật chánh tông .
Quote :
Originally Posted by SauQuit
ChanhPhap lại mà trả lời tầm bậy rồi ,hình như lần thứ 3 rồi thì phải .Xin đọc lại 1 cách rỏ ràng, đọc từ từ ... đừng vội nhanh nhẩu nói đại mà lạc đề , lại phải tốn thời gian của người khác 1 cách vô ích :Làm cho gọn lại cho ChanhPhap đọc dể hiểu nè :

"Kinh nào đả truyền tư VN sang TQ ? lúc nào ? do ai ? Những quyển đó tên gì ?"

Đừng nói 1 câu đơn giản như vậy mà đọc không hiểu nha .

Quote :
Originally Posted by chanhphap84
Theo mấy ông sư Ba Tàu rận XÂM LƯỢC Đại thừa mà hỏi . Tự chúng làm kinh giả thì chúng biết .

Ông Sau có biết không thì nói thử xem nào ????????
Quote :
Originally Posted by SauQuit
À, tôi thì không biết chuyện kinh giả, vì thế tôi không dám nói bậy . Còn ChanhPhap nổ mù trời mù đất thì xin cho hỏi lại lần thứ 4 :

"Kinh nào đả truyền tư VN sang TQ ? lúc nào ? do ai ? Những quyển đó tên gì ?"Thật ra ChanhPhap có biết cái gì không mà nố dữ trời, hỏi hoài thì trả lời không được ?

Nếu không biết thì làm ơn nói là "Tôi chỉ nố thôi chứ không biết" để người ta đừng tưởng ChanhPhap biết mà hỏi nửa

Làm ơn !


Quote :
Originally Posted by chanhphap84
Không hiểu đầu óc ông SauQuit có vấn đề gì ? Tôi đã trả lời mà ông còn u mê quá , hỏi tới hỏi lui làm mất thì giờ . Tôi Quote trở lại một lần nữa , nếu không hiểu thì lên nhờ mấy sư Đại thừa giảng cho :
Quote :
Originally Posted by SauQuit
Vậy là không biết

"Kinh nào đả truyền tư VN sang TQ ? lúc nào ? do ai ? Những quyển đó tên gì ?" hả ?

Có biết hay không ?

Quote :
Originally Posted by chanhphap84
[b]KHÔNG BIẾT ......'/b]

Ba Tàu chệt nó gian manh lắm . ......
SauQuit
Banned
Join Date: Sep 2005
Số Điểm: 18744
Old 07-20-2012 , 11:02 AM     SauQuit est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by chanhphap84
Sao ????? Mời anh Hai giải kinh giả của Đại thừa , bây giờ chỉ ra sao không mở miệng lời nào vậy ?

Đúng thì nói đúng , mắc cở gì .

Sai thìa nói sai . Sai chỗ nào nói thử xem là biết trình độ ngay . Gáy làm gì . Đọc lại nè :

Thật ra em Sau đem những bài kinh Đại Thừa ra MỜI CP84 quả là ngon ơ . Vì những bài kinh này hoàn toàn không do Ngài Thích Ca thuyết (ngoại trừ bài thơ CƯ TRẦN LẠC ĐẠO )mà do Đại thừa sáng tác .TÂM KINH BÁT NHÃ

Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la mật-đa thời chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Xá-Lợi-Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

Xá-Lợi-Tử! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-giới, vô vô-minh diệc, vô vô-minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc...................Nói đến Phật giáo Ðại thừa là nói đến Bát nhã. Vì, không có Bát nhã, là không có Phật giáo Ðại thừa. Bát nhã là đầu mối, là mạch nguồn từ đó các trào lưu tư tưởng Ðại thừa . Bài này tuy là kinh giả nhưng KHÔNG TÁC HẠI đi ngược lại giáo lý Ngài Thích Ca . Chỉ là một bài HÒ VÈ câu sau đá câu đầu rồi kết luận là KHÔNG . Nhưng dù sao những loại kinh này nhằm đối thoại chống lại Ba La Môn ra sức hạ bệ Phật giáo lúc bấy giờ . Vì vậy không nguy hại như loại kinh sám hối , kinh phổ môn dạy cúi đầu cầu nguyện cam tâm làm nô lệ .

TÂM KINH BÁT NHÃ (Việt dịch)

Bồ tát Quán tự tại khi hành Bát nhã ba la mật đa sâu xa soi thấy năm uẩn đều không, vượt qua mọi khổ ách.

Xá Lợi Tử! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc; sắc tức là không, không tức là sắc; thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy.

Xá Lợi Tử! Tướng không các pháp đây, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng dơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt. Cho nên, trong không, không sắc, không thọ, tưởng, hành, thức; không mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không nhãn giới cho đến không ý thức giới; không vô minh cũng không vô minh hết; cho đến không già chết, cũng không già chết hết; không khổ, tập, diệt, đạo; không trí cũng không đắc.

Bởi không sở đắc, Bồ tát nương Bát nhã ba la mật đa, nên tâm không mắc ngại; vì không mắc ngại nên không sợ hãi, xa lìa mộng tưởng điên đảo, rốt ráo niết bàn. Chư Phật ba đời nương Bát nhã ba la mật đa nên chứng a nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

Nên biết Bát nhã ba la mật đa là chú thần lớn, là chú minh lớn, là chú vô thượng, là chú không gì sánh bằng, trừ hết mọi khổ ách, chắc thật vì không dối.

Nên nói chú Bát nhã ba la mật đa, nên nói chú rằng: Yết đế, Yết đế, Ba la Yết đế, Ba la tăng Yết đế, Bồ đề, Tát bà ha.Kinh đá nhau chỗ nào ? Lấy một ví dụ nha ;

Tướng không các pháp đây, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng dơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt thì đương nhiên làm sao có , vì thế . Cho nên, trong không, không sắc, không thọ, tưởng, hành, thức .


Hai bài kinh "PHÁP BẢO ĐAN KINH " và " Cư trần lạc đạo " có gì đánh phá Phật giáo đâu mà tôi phải lên án ?????
-Nói vậy là không tìm ra chổ nào "Đại Thừa gian manh,cố ý dịch sai để truyền bá tư tưởng xâm lăng" phải không ?

-Và đồng thời củng hết dám xạo là "PGVN làm tai sai cho ngoại bang, phản nước, phản dân tộc" huh ?

Có còn dám nói xấu Đại Thừa nửa không ?

Nói !
SauQuit
Banned
Join Date: Sep 2005
Số Điểm: 18744
Old 07-20-2012 , 11:05 AM     SauQuit est dconnect  search   Quote  
Cho em uống lại loại thuốc nầy nè tên ngọng :

Quote :
Originally Posted by chanhphap84
Tên nguyen41 trốn đâu rồi ????? Hay CP84 trả lời bây giờ ngọng cuốn họng á . Mở mắt ra đọc nè .....
Anh Sáu đả hứa là sẻ cáng vô họng em mà !

Nuốt đi con , thuốc của con tự pha chế đó


chanhphap84
Loyal Member
Join Date: Sep 2008
Số Điểm: 1550
Old 07-20-2012 , 11:08 AM     chanhphap84 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by nguyen41
thôi đi con chó thiển cận thiếu hiểu biết.......ta biết mi lầm tưởng là cao đài và hoà hảo là một ......nhưng thật ra là hai tôn giáo riêng biệt......chỉ là có cùng tôn chỉ và cách hành đạo theo dân tộc tính......dù có giữ hay pha nhiều tính cách của ngoại bang.

cho dù Huỳnh Phú Sổ có là giáo chủ của hoà hảo thì đó cũng chỉ là người đời sau tự lập tự bày vẽ ra.......tự ngài ko có bao giờ tự lập tự cho mình là giáo chủ bao giờ......bao gồm luôn cả thích ca.....mi thử nghĩ nếu tứ đại vai ko vô ngã mà còn muốn làm giáo chủ hay chú giảo thì thúi lắm.

cao đài và hoà hảo là hai tông phái khác nhau......hiểu chưa đồ mắt loà.


bà mợ nó......

nếu mi vô tình bỏ cứt vào chén cơm mi ăn........mà có lão khùng ta chỉ nói là lẫn cứt ở trong chén.....nhưng khúc rung ring vì ghét cái thứ chó má như mi nên nói là ko sao đâu cứt cũng từ trong bụng mi chui ra.....có ăn cũng ko sao......rùi cái mi ăn luôn

chẳng qua mi nói trong cái post đó có cả hai vị là bà cố và bà nội.......coi cho kỹ nẻ:
vì óc của mi lẫn lộn bất minh nên nói lầm mà ra bà cố ......giờ nói lộn nói lại chứ có ai nói sai rùi cố lì như mi tự cho cứt dù sao cũng là từ trong thân chui ra nên ko sao......đúng cứt cũng là do thân tạo ra.......nhưng chê thì ko dc chứ nếu nói ăn vào thì ko đúng.....vì ăn vào thì phải ăn những thứ còn tiêu hoá còn sài dc......đằng này lại bỏ vào cái thứ đã ko thể sài thì gọi là ngu và lì.

Ông già lọm khọm bán cá chợ cầu Muối đi tới đâu là hôi tanh đến đó . Trước đây tôi cứ tưởng GS001 hay chửi thứ rác rến này là : NGU , ĐỒ NGU , CU ĐEN ........ thật ra tôi cũng bất mãn thật . Nhưng nay nghĩ đến cái loại bán cá , du thủ du thực này thì GS001 dùng những lời đó cũng quá nhẹ . Một lần nửa tôi xin lỗi GS001 vì ý nghĩ sai . Thì ra GS Đi với Ma mặc áo giấy " .*****ta biết mi lầm tưởng là cao đài và hoà hảo là một ......nhưng thật ra là hai tôn giáo riêng biệt......chỉ là có cùng tôn chỉ và cách hành đạo theo dân tộc tính......dù có giữ hay pha nhiều tính cách của ngoại bang.>>>>>> Kakakaa a a aa a a Đúng là ông già lẩm cẩm .

cao đài và hoà hảo là một ......nhưng thật ra là hai tôn giáo riêng biệt kaka a a a a a a mắc cừi quá . Hiểu như thế nói Đại thừa và Tiểu thừa tuy là Phật giáo ......nhưng thật ra là hai tôn giáo riêng biệtkakaka a a a a a a a a kiểu này thiếu học nên ngôn từ đi bán cá quả không sai .

Ông già đọc cho biết


Đạo Cao Đài chính thức làm lễ Khai Đạo vào ngày 15 tháng 10 năm Bính Dần, 1926. Đạo Cao Đài-Hòa Hảo là tên gọi tắt, danh hiệu đầy đủ là ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ.

Tôn chỉ của Đạo Cao Đài -Hòa Hảo là "Tam Giáo Quy Nguyên - Ngũ chi phục nhứt"

Đức Giáo Chủ của Đạo Cao Đài -Hòa Hảo là Đức Chí Tôn hay còn nhiều danh xưng khác như: Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đức Chúa Trời, Đức Jehova, Đức Alla, God, Dieu, Ông Trời ,...v...

Vào nhứt kỳ và nhị kỳ Đức Chí Tôn giáng trần, mượn xác phàm lập nên các tôn giáo. Hiện nay các tôn giáo đang rao giảng về Long Hoa Hội tôn Di Lạc làm vua , ngày tận thế, thuyết hạ ngươn mạt pháp truyền bá khắp nơi. Chính thời kỳ này Đức Chí Tôn lập Đạo Cao Đài -Hòa Hảo nhưng không giáng trần lập Đạo nữa mà Ngài thu phục môn đệ bằng huyền diệu Cơ Bút lập nên Đại Đạo Tam Kỳ Phổ độ chính là lần thứ 3 .

Triết lý của Cao Đài -Hòa Hảo chắt lọc tinh hoa của Tam Giáo : Nho Giáo, Phật Giáo, Đạo Giáo chọn lọc những gì còn gọi là tốt đẹp để kết hợp với tinh ba giáo lý mới mẽ làm nên hệ thống triết học phù hợp với trí tuệ tầm vóc của thời đại văn minh. Xóa bỏ những mê tín dị đoan, giới hạn sự lạm dụng trục lợi cá nhân, xây dựng một hệ thống tổ chức kiện toàn bằng Pháp Chánh Truyền, phát triển Tân Luật phù hợp với toàn thể nhơn loại trên tinh thần Bác Ái - Công Bình. Nhìn nhau là con chung của Thượng Đế, con người đối đãi nhau như anh em một Cha. Đạo Cao Đài-Hòa Hảo hướng đến mục tiêu gầy dựng Đại Đồng Thiên Hạ trên tinh thần Vạn Giáo Đồng Nhứt Lý với phương châm Phật Giáo Canh Tân, Nho Tông Chuyển Thế.

Đạo Cao Đài -Hòa Hảo diện tích Thánh Địa lớn nhất thế giới 40 km2 gồm Nội Ô Tòa Thánh và Ngoại Ô Tòa Thánh, tại Tây Ninh.

Đạo Cao Đài -Hòa Hảo dạy người tín đồ sống lương thiện, phải tự mưu sinh không ăn của bá tánh, thực hành từ bi, giữ Ngũ Giới Cấm, Tứ Đại Điều Quy và phải phụng sự chúng sanh.

Đạo Cao Đài -Hòa Hảo không nhìn nhận những chi phái vay mượn danh hiệu của Đạo Cao Đài -Hòa Hảo . Đối xử với chi phái như tôn giáo bạn.

Hiện Nay, Đạo Cao Đài -Hòa Hảo được tám mươi sáu năm, số tín đồ trên năm triệu, truyền bá trên 33 nước trên thế giới, có nhiều người ngoại quốc nhập môn vào đạo Cao Đài -Hòa Hảo , một số ít được phong phẩm chức sắc to lớn trong Đạo , Đạo Cao Đài -Hòa Hảo tham gia nhiều cuộc thảo luận, hội nghị tôn giáo trên khắp thế giới và mỗi lần ấy điều được các tôn giáo tán thán Cao Đài -Hòa Hảo chính là một tôn giáo để giải quyết vấn nạn kỳ thị tôn giáo, sắc tộc, chiến tranh trong thế kỷ 21 và mai sau......

Về mặt vô hình, Đạo Cao Đài -Hòa Hảo giúp con người giải thoát triệt để, thoát khỏi vòng quay luân hồi sanh tử. Khi còn sống Đạo Cao Đài -Hòa Hảo giúp tín đồ có thái độ sống tính cực hòa nhập gọi là nhập thế ở bậc hạ thừa, bậc thượng thừa khi làm tròn nhơn Đạo được vào tịnh thất học pháp môn vô vi để phụng sự chúng sanh. Khi thoát xác người tín đồ được trở về với Thượng Đế, chính là bản thể của Tạo Hóa hòa vào Đại Hồn của Vũ Trụ hay tùy theo thành quả tu học trong kiếp sống mà ở tại Niết bàn hay đầu kiếp để tiếp tục tu học theo trình tự tấn hóa của linh hồn .....


Nguồn :TỦ SÁCH ĐẠI ĐẠO

http://www.daocaodai.info

( daocaodai = dao cạo dài )

Thứ đạo HỒ LỐN nghe chưa ông già mất nết .
SauQuit
Banned
Join Date: Sep 2005
Số Điểm: 18744
Old 07-20-2012 , 11:09 AM     SauQuit est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by SauQuit
Cho em uống lại loại thuốc nầy nè tên ngọng :Anh Sáu đả hứa là sẻ cáng vô họng em mà !

Nuốt đi con , thuốc của con tự pha chế đó


Sao rồi "phật tử " "Chánh Pháp" đang "Tìm hiểu Phật Giáo" ???

chanhphap84
Loyal Member
Join Date: Sep 2008
Số Điểm: 1550
Old 07-20-2012 , 11:12 AM     chanhphap84 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by SauQuit
Sao rồi "phật tử " "Chánh Pháp" đang "Tìm hiểu Phật Giáo" ???

thì anh Hai trả lời ba bài kinh mà em Sáu hỏi một cách đắc ý rồi đó . Cho ý kiến đi ...... sao tảng lờ hay là MẮC CỞ á ????????
Tâm_ma
Platinum Member
Join Date: Sep 2010
Số Điểm: 4755
Old 07-20-2012 , 12:09 PM     Tâm_ma est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by chanhphap84
SauQuit :

Đáp lời kêu gọi của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, chư Tăng Ni Phật tử tại Saigon đã dự tính cùng xuống đường vào sáng Chủ nhật 1.7.2012 để biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lấn lãnh hải Việt Nam
>>>>>>> Đáp lời ai chứ ông sư già HAM CHỨC Tăng Thống Quảng Độ tống giam là phải rồi . Tên sư này vừa là NẰM VÙNG cho Tàu ô nay lại bắt tay làm tay sai cho Mỹ ai mà chẳng biết
.


Lại thêm một tên VC gỉa dạng PT để đánh phá PG.

chanhphap84
Loyal Member
Join Date: Sep 2008
Số Điểm: 1550
Old 07-20-2012 , 01:37 PM     chanhphap84 est dconnect  search   Quote  
Quote :
SauQuit

Chư Tăng, Phật tử bị ngăn cấm biểu tình chống Trung Quốc


Đáp lời kêu gọi của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, chư Tăng Ni Phật tử tại Saigon đã dự tính cùng xuống đường vào sáng Chủ nhật 1.7.2012 để biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lấn lãnh hải Việt Nam


http://www.rfa.org/vietnamese/in_dep...i-07012012-305

Người Việt Nam tập trung biểu tình trước Tòa đại sứ Trung Quốc ở Hà Nội hôm 1/7/2012


Tuy nhiên, hàng trăm Công an đã bao vây Thanh Minh Thiền Viện và chùa Giác Hoa ở Saigon, chùa Báo Quốc ở Huế, cũng như ngăn chặn đoàn viên Gia Đình Phật tử Việt Nam đến địa điểm biểu tình, không cho bất cứ ai ra khỏi chùa dù là để đi cúng kiến tại các nhà Phật tử có người thân qua đời.

Chúng tôi đã điện thoại về chùa Giác Hoa ở Saigon phỏng vấn Hòa thượng Thích Viên Định, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN, được Hòa thượng cho biết sự tình như sau:

Hòa thượng Thích Viên Định: Chư Tăng ở chùa Giác Hoa sáng chuẩn bị hơn 7 giờ là ra để đi lên Thanh Minh Thiền Viện để mà đón Đức Tăng Thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN). Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, đi lên Sứ quán Trung quốc đạt thư cho Đại sứ Trung quốc và cùng tháp tùng với bà con dân đi biểu tình.

Nhưng mà mới 5 giờ 30 sáng thì chính quyền ở địa phương, công an, Ủy ban đã vào chùa nói rằng: “Hôm nay không có đi được, yêu cầu quý thầy không có đi”.

Họ nói như vậy nhưng chư Tăng vẫn đúng giờ, 7 giờ 30 ra đón taxi. Nhưng ra tới cổng chùa thì công an đã dày đặc hàng trăm người công an. Họ xô đẩy chư Tăng, họ cãi vả cả tiếng đồng hồ. Quý thầy cũng cố gắng ra đường lớn để đón taxi nhưng mà không thể nào ra tới đường lớn được.

Thành thử việc ở ngoài Saigon thì đồng bào tự tổ chức, chớ Giáo hội không có ra được mà cũng không có hướng dẫn chi được ngoài đó.

Ỷ Lan: Bạch Hòa thượng, công an có nói lý do gì ngăn cấm chư Tăng rời chùa Giác Hoa đi biểu tình không?

HT Thích Viên Định: Cái việc này nó cũng như những lần trước. Năm ngoái cũng biểu tình rồi cũng xô đẩy, cũng cãi vả. Nay cũng cả tiếng đồng hồ cãi vả, xô đẩy giữa chư Tăng và công an. Riêng tôi thì tôi hỏi họ:

“Quý vị là người dân Việt hay là dân Tàu, mà đến đây ngăn cản người dân đi biểu tình để chống Trung Cộng? Quý vị ăn lương của người Việt hay ăn lương của Tàu, sao không cho người dân bày tỏ cái lòng yêu nước bảo vệ tổ quốc, mà lại ngăn cản như vậy ?”

Thì họ không trả lời mà cứ xô đẩy, đòi đẩy chư Tăng vào chùa rồi sẽ nói chuyện sau. Tôi nghe quý Thầy nói, thì họ nói rằng kêu gọi đi biểu tình tức làm chính trị. Thật ra thì cái quyền chính trị và dân sự thì Việt Nam cũng đã công nhận Công ước của LHQ về quyền chính trị và dân sự, trong đó có quyền đi biểu tình, có quyền tự do báo chí, tự do cư trú, có tất cả cái quyền tự do.

Đây là cái việc bảo vệ tổ quốc chống ngoại xâm mà nhà cầm quyền lại cấm không cho dân. Tôi cũng không hiểu là như thế nào. Mà cái quyền chính trị là tốt chứ đâu có xấu. Chỉ có tà trị mới xấu. Chính trị là đường hướng chân chính để hướng dẫn, điều hòa sinh hoạt của người dân để cho phát triển, no ấm.


http://www.rfa.org/vietnamese/in_dep...012143920.html****************************************
Phật giáo là cấm làm chính trị , đấu tranh dù đấu VNCH hay CHXHCNVN . Vì sao thế ? Hãy nghe lời phỏng vấn của Tuyết Mai do Đ Đ Thích Nhật Từ trả lời sẽ hiểu . Tôi xin đăng lại và CP84 sẽ góp ý :Tuyết Mai Phỏng Vấn Đại Đức Thích Nhật Từ
(08/09/2008) (Xem: 3749)

Đại Đức Thích Nhật Từ

Đại Đức Thích Nhật Từ giữ chức Tổng Thư Ký của Đại Hội Phật Giáo LHQ Vesak ở VN trong Tháng Năm vừa qua. Ông được Chùa Hoa Nghiêm mời thuyết giảng ba lần vào dịp Lễ Vu Lan và ở Jewish Center. Ông đang bị Cộng Đồng HTĐ, MD &VA , Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Quốc Gia vùng HTĐ và phụ cần cùng nhiều đoàn thể chính trị ở vùng HTĐ và nhiều nơi trên nước Mỹ phản đối.

Để tìm hiểu ĐĐ Thích Nhật Từ có phải là “Sư Quốc Doanh” đang thi hành Nghị Quyết 36 của CS ở hải ngoại không, Tuyết Mai có đến dự buổi thuyết giảng ở Chùaa Hoa Nghiêm vào lúc 7 giờ chiều ngày 7 Tháng 8, 2008. Sau đó với sự giúp đỡ của Đạo Hữu Nguyện Tu (Bác sĩ Trần Đoàn) được Thầy dành cho một cuộc phỏng vấn. Kính mời độc giả theo dõi câu chuyện giữa Tuyết Mai và ĐĐ Thích Nhật Từ.

TUYẾT MAI: Thưa Thầy, trong lúc Thầy thuyết giảng ở đây, Chủ Tịch Cộng Đồng Washington, D.C., MD&VA Ông Lý Văn Phước có ra thông cáo khắp báo chí, đài phát thanh và trên mạng toàn cầu tố cáo Thầy đã là Tổng Thư Ký Vesak, Thầy là Sư Quốc Doanh, ra ngoại quốc thi hành Nghị Quyết 36. Xin Thầy cho biết có phải Thầy là một thành viên trong Phật Giáo Việt Nam không? ( Phật Giáo Quốc Doanh) .

ĐẠI ĐỨC THÍCH NHẬT TỪ: Chúng tôi được Ủy ban tổ chức quốc tế (IOC) Đại lễ Phật đản LHQ 2008 bầu làm tổng thư ký tại Bangkok, trong ngày bế mạc Đại lễ Vesak 2007 vào ngày 29-5-2007. Năm 2006, tôi là uỷ viên thư ký thường trực của tổ chức này. Năm 2007, tôi được đề cử làm Phó tổng thư ký. Vai trò tổng thư ký của tôi năm 2008 không phải do chính phủ VN đặt để như nhiều người đã hiểu sai, hoặc cố tình hiểu sai. Chính phủ VN không có tư cách pháp lý và pháp nhân quyết định nhân sự của IOC. Điều này ghi rất rõ trong Hiến chương của Ủy ban tổ chức quốc tế Đại lễ Phật đản LHQ 2008. Ai cũng có th ể kiểm chứng trên trang web.

Chúng tôi là thành viên trong Phật Giáo VN, đó là điều không ai có thể phủ định. Công việc mà chúng tôi làm là hoằng pháp , giáo dục. Nghiệp vụ chuyên môn của chúng tôi là giảng viên Học Viện Phật Giáo VN tại TP.HCM. Môn dạy chính của chúng tôi là triết Học Phật Giáo. Trong nhiều năm qua, ngoài việc giảng dạy chúng tôi còn là người phụ trách về hoằng pháp, tức là giảng dạy phật pháp cho ngừơi tại gia.
Chúng tôi còn làm về Văn Hóa bao gồm tổ chức các chương trình văn nghệ Phật giáo, chào mừng Phật Đản, Vu Lan và Tết hằng năm . Trong vòng năm năm qua chúng tôi đã sản xuất được bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam dưới dạng MP3, trên 30 album về nhạc Phật giáo, 10 album về cải lương PG, 65 album về tiếng thơ PG và tủ sách PG trên 75 quyển. Các đóng góp chính của chúng tôi là hoằng pháp ở các giảng đường, văn hóa Phật Giáo và giáo dục tăng ni ở cấp cử nhân và cao cấp giảng sư …

TUYẾT MAI: Thưa Thầy, theo Thầy Thích Không Tánh thì hiện nay ở VN có những tăng ni dấn thân đấu tranh cho Tự Do Tôn Giáo và duy trì, phát triển đạo pháp và có những tăng ni cầu an, chỉ muốn được yên thân, thưa Thầy thuộc nhóm nào?

ĐĐ THÍCH NHẬT TỪ: Vấn đề không tham gia trong các cuộc đấu tranh, đối với những tu sĩ PG, là đi đúng với tinh thần Phật dạy trong kinh điển. Chúng tôi xin cam đoan với tất cả quý vị quan tâm về học thuyết nhà Phật rằng, trong các kinh điển Phật dạy từ Nam Truyền cho đến Bắc Truyền, không có đoạn kinh nào Đức Phật dạy người xuất gia phải đấu tranh cho chính thể này hay chống chính thể nọ. Quan điểm cá nhân của từng người tu có thể khác nhau, bị ảnh ưởng ở góc độ này hay góc độ khác. Đó là quyền tự do, nhưng đứng từ học thuật của Phật Giáo, việc đấu tranh của tu sĩ PG là không được tán đồng.

Ngừơi Phật tử tại gia và những người khác thì được quyền làm như thế. Con đường của các nhà sư là đi theo và truyền bá con đường tâm linh của Phật, và do đó gán ghém cho những ai không đấu tranh là ngưòi cầu an và thờ ơ là sai lầm về phương diện học thuyết và sai lầm về phương pháp luận về tu. Nếu chầp nhận là một tu sĩ Phật giáo thì mọi ứng xử lý giải phải dựa trên nền tảng của Phật pháp.

Trong kinh Đức Phật dạy rất rõ một trong sáu phương pháp để đạt được sự hoàn thiện tâm linh (6 ba la mật) là nhẫn nhục. Ta cần phân biệt rõ thái độ của một ngừơi xuất gia theo tinh thần Phật dạy. Dù theo truyền thống nào, Đức Phật dạy, ngừơi xuất gia không nên trở thành công cụ cho một chính thể nào, do đó không nên chống hoặc ủng hộ một chính thể. Ngừơi xuất gia chỉ làm công việc thuần túy là tu tập và chuyển hóa mà thôi.

TUYẾT MAI: Trong Phật Giáo Hòa Hảo có tứ ân, ân đất nước là quan trọng nhất, người Phật giáo Hoà Hảo không cho phép họ ngồi yên tu để giải thoát cho cá nhân mình khi mất nước mà họ phải chiến đấu. Trong hoàn cảnh hiện tại ở VN, Phật giáo VN và nhiều tôn giáo khác đang bị CS đàn áp, Thầy nghĩ, thầy có trách nhiệm tranh đấu cho có Tự Do Tôn Giáo và duy trì và phát triển Phật Giáo?

ĐĐ THÍCH NHẬT TỪ: Tứ ân là học thuyết xã hội của PG, trong đó ơn tổ quốc được đưa lên hang đầu. Người xuất gia đền ơn tổ quốc bằng nhiều cách, không nhất phải là chiến sĩ. Tu tập chuyển hóa và truyền bá nó là phương diện giáo dục văn hoá và đạo đức tích cực mà người xuất gia có thể góp phần xây dựng và phát triển xã hội.

Theo Đạo Phật, bản chất của thuận nghịch không phải là vấn đề. Vấn đề là xử lý cái thuận nghịch đó như thế nào. Người xuất gia chuyên về con đường tâm linh. Tuân theo những lời Phật dạy, người xuất gia phải bỏ ra ngoài sự thắng bại bởi vì bản chất của nó đem đến khổ đau. Trong chiến tranh hay trong đấu tranh giai cấp, tất cả đều là nạn nhân của lòng tham, sân và si. Do đó sẽ là một sai lầm nếu chúng ta cố tình gán ghép tu sĩ như là một chiến sĩ đấu tranh mà từ bản chất nó không thể như thế.

Gán ghép và ứng xử người xuất gia với người tại gia là điều không tương thích. Sở trường của người xuất gia là chuyển hóa tâm linh. Qua tu tập, họ có thể chuyển hoá những giai cấp lãnh đạo và giai cấp bị áp bức mà không bị lệ thuộc vào bất cứ giai cấp nào.

TUYẾT MAI: Theo như thầy nói thì giữa người xuất gia và người tại gia có khác nhau. Khi Thầy thấy hình Linh Mục Lý bị bịt miệng trước phiên tòa, người dân VN sống không có nhân quyền, không có Tự Do Tôn giáo thì Thầy nghĩ như thế nào?

ĐĐ THÍCH NHẬT TỪ: Tôi không muốn nhận xét về LM Lý và sự khác biệt về quan điểm nhân quyền và tự do, vì nó không phải là nhiệm vụ của tôi. Cô cứ về VN, như một ngừơi bình thường, đừng cho ai biết mình từ hải ngoại về, từ đâu đến. Cứ đi chùa. Tham gia vào các lớp học của Phật Giáo. Có mặt trong những đoàn thể như thế … Xem có ai cấm cản mình không?

TUYẾT MAI: Như vậy, theo thầy hiện nay ở VN có Tự Do Tôn Giáo, nghĩa là ngừơi dân được tự do đi chùa, quý Thầy được tự do giảng cái gì họ thích, chính quyền không tịch thu tài sản của chùa… ? Với tình trạng hiện tại thì tương lai Phật Giáo VN sẽ đi về đâu?

ĐĐ THÍCH NHẬT TỪ: Chúng tôi đi giảng khắp toàn nước có bị ai cấm cản đâu. Chúng tôi giảng không những chỉ ở trong nước mà cả ở nước ngoài. Người dân được tự do đi chùa. Có nơi sinh hoạt 5-10 ngàn người như chùa Hoằng Pháp. Bây giờ không còn chuyện chính quyền tịch thu tài sản của chùa. Tôi xin đề nghị những người nào muốn tìm hiểu về PGVN thì về nước sẽ rõ. Theo tôi, tương lai PGVN ngày càng rạng rỡ hơn.

TUYẾT MAI: Như vậy có phải thầy là người được chính quyền đặc biệt ưu đãi , còn nhiều thầy khác thì bị khó khăn?

ÔNG NGUYỄN KIM HÙNG: Theo như Thầy nói thì Thầy được đi dễ dàng, trong nước cũng như ngoài nước. Theo tôi và tất cả những đồng bào tỵ nạn Cộng Sản ở hải ngoại , thì Thầy được chế độ CSVN ưu đãi, còn những vị sư trong PGVN Thống Nhất không bao giờ được đặc ân đó. Vấn đề rõ ràng như vậy.

ĐĐ THÍCH NHẬT TỪ: Đó là một nhận xét sai lầm. Việc được đi nước ngoài của tôi không thuộc về quyền của Chính Phủ VN, mà thuộc về quyền của Đại Sứ Quán hay Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ. Cách đây hai năm thì người tu sĩ Phật Giáo mất sáu tháng, một năm mới có hộ chiếu, mà thường dân chỉ mất 14 ngày. Từ hai năm trở lại đây, tu sĩ các tôn giáo xin hộ chiếu chỉ mất mười bốn ngày. Sau khi có hộ chiếu, ta có thể đi bất cứ nước nào, tùy theo thư mời và Visa. Riêng bản thân tôi không hề bị trở ngại gì. Chúng tôi đã đi Hoa Kỳ bốn lần, đã có mặt ở Úc hai lần, và có mặt ở nhiều quồc gia khác, một cho đến hai ba lần. Không có gì trở ngại.

TUYẾT MAI: Thưa Thầy hầu hềt những chùa chiền lớn ở VN bây giờ không còn là nơi thờ phượng tôn giáo nữa, trong chùa không có sư, ni. Người tu hành bị đuổi ra đời sinh sống hết . Chùa chiền trở thành những trung tâm du lịch, bán vé ngoài cửa, vậy tương lai của Phật giáo VN sẽ đi về đâu?

ĐĐ THÍCH NHẬT TỪ: Tình trạng chùa không có sư có rất nhiều ở miền Bắc sau 1945. Hiện tại trong nước có nhiều viện Phật Học, lớp giáo lý , luôn cả lớp giáo lý online để người ta tự học. Băng đĩa thuyết giảng trong nước là không dưới hai chục ngàn VDC. Với số lượng đó một người có tinh thần tự học thì trong nghịch cảnh ta vẫn có thể học được Phật pháp. Tình trạng chùa không có sư là chuyện thừơng tình trên thế giới. Ta cần phải nỗ lực để làm cho các nhà sư có mặt ở chỗ đó. Còn ngồi than trách sẽ không có tác dụng. và không có giá trị nhiều. Vấn đề ở chỗ, dù có sư hay không có sư nếu chúng ta muốn học thì chúng ta vẫn có thể là một người minh triết trong cuộc đời.

Tôi chưa đi hết các tỉnh thành VN. Những tỉnh thành tôi biết trước đây, vào cổng chùa phải mua vé như Tịnh xá Niết Bàn và Thích Ca Phật Đài, BRVT, từ 5 năm nay không còn tình trạng lấy vé. Đó là nhờ vào sự kiến nghị của các nhà sư PG, không thể thương mại hoá chùa chiền. Đến những nơi này, ta sẽ thấy ghi rõ, từ ngày tháng năm v.v… không lấy vé vào cổng nữa. Tôi tin tương lai của Phật giáo VN ngày một tươi sáng hơn.

TUYẾT MAI: Hiện tại Chính quyền CS có Nghị Quyết 36, là “Văn hóa vận, , “Tôn giáo vận” đưa nhiều thầy tu quốc doanh ra ngoại quốc để xóa bỏ biên giới “Quốc – Cộng”, chia rẻ đồng bào phật tử hải ngoại, khi Thầy ra hải ngoại, thầy có ý thức rằng, mình đang tiếp tay với Chính quyền CS, thi hành Nghị Quyết 36 không?

ĐĐ THÍCH NHẬT TỪ: Chúng tôi dám cam đoan 100%, giả thuyết quý vị đưa ra là sai lầm, không có một bằng chứng sự thật nào cả. Việc chúng tôi và tăng ni trong nước đi ra hải ngoại phải trải qua nhiều khó khăn. Mới hai năm nay việc xin hộ chiếu mới được dễ dàng như ngưòi dân bình thường. Khi mới có đựơc một chút tự do thì ở hải ngoại, những người chống cộng cực đoan lại đập lên đầu những người có chút tự do đó. Sự cố tình nhận xét thiếu cơ sở và chụp mủ như trên là một điều vô cùng bất công và giết chết tự do.

TUYẾT MAI: Như vậy mục đích Thầy ra đây để làm gì, ở hải ngoại cũng có nhiều Thầy hay đâu cần Thầy ra đây giảng dạy?

ĐĐ THÍCH NHẬT TỪ: Mục đích của chúng tôi đi là để chia sẻ ở những nơi người ta đồng thuận với quan điểm với chúng tôi. Theo lời Phật dạy thì không nên đi cùng một hướng, không nên thỏa mãn với những gì mình đã đạt được. Mỗi năm, ba tháng Hè, khi chương trình giảng dạy ở các trường Phật học của chúng tôi được rãnh rỗi thì chúng tôi nếu không đi Hoa Kỳ thì đi Úc Châu. Trong tương lai, chúng tôi dự kiến sẽ đi những nơi khác có duyên nữa, để chia sẻ với những ai hữu duyên với phương pháp thực tập của tôi. Trên thực tế, qua thống kê của chúng tôi, tại HK số lượng các ngôi chùa có thuyết giảng chưa được mười phần trăm. Hơn nữa, việc giảng thuyết dù ở đâu, dầu hay cách mấy, dầu là thánh đi nữa, giảng hoài một chỗ cũng sinh ra tâm lý nhàm chán. Cho nên sự giao lưu giữa các ngôi chùa với nhau về hoằng pháp là rất cần thiết. Điều này cho người giảng và người nghe cùng làm mới.

Quan điểm của chúng tôi là không để mình biến thành công cụ chống đối hay đồng thuận một chế độ của những nhà làm chánh trị. Công việc của chúng tôi, những tu sĩ, xác định lý tưởng Phật pháp, không để bị bất cứ một chủ nghĩa nào, chính thể nào lợi dụng, biến mình thành một con cờ, một con lật đật, bị giật dây sau lưng cho các mục đích, cho các chủ nghĩa học thuyết.

NGUYỄN KIM HÙNG: Thầy cố gắng vận động để chính phủ CS cho tổ chức Vesak 2009 ở Chùa Đại Nam Quốc Tự, ở đó có tượng của Hồ Chí Minh tại chánh điện, Thầy nghĩ thế nào về vấn đề đó.

ĐĐ THÍCH NHẬT TỪ: Hầu như đại đa số tu sĩ trong nước không chấp nhận cách thờ Phật chung một đền thờ với vua chúa và chủ tịch nườc. Tu sĩ Phật Giáo không lạy vua chúa (bất bái quân vương). Khi vào Đại Nam Quốc Tự , có thờ ba vị: Phật, Vua Hùng Vương và Hồ Chí Minh, chúng tôi không đãnh lễ bái lạy, vì trước mặt Đức Phật còn có những hình tượng không phải là Phật giáo. Cái nhìn của mỗi người có thể khác nhau về vị trí thờ phượng này.

Việc chúng tôi vận động lấy địa điểm đó làm nơi tổ chức Đại lễ Phật Đản LHQ 2009, nếu được chính phủ VN đồng ý hoàn toàn mang một ý nghĩa khác. Trong đại lễ 2008 vừa qua, chính phủ trang trải cho các dịch vụ thuê muớn Trung Tâm Hội Nghị QG đã chiếm gần 2/3 số tiền viện trợ rồi, giá rất cao (cũng đồng giá hợp đồng đối với các bộ khác), nên lần này chúng tôi vận động tổ chức tự túc, không nhận viện trợ của chính phủ. Chúng tôi đã đi khảo sát nhiều nơi. Nơi này có địa điểm thích hợp về không gian, diện tích, phương tiện chỗ ăn nghĩ, phương tiện đi lại, chi phí giảm thiểu ở mức độ tối đa nên đề nghị làm địa điểm tổ chức. Ai thích thì tham dự, ai không thích thì không tham dự, đó là quyền rất tự do của mỗi người.

Nếu quý vị nào có thiện chí muốn đàm đạo với chúng tôi, xin quý vị vui lòng gặp chúng tôi. Chúng tôi sẵn lòng tiếp quý vị trong tinh thần tôn trọng, hiểu biết và học hỏi. Chân thành cảm ơn qúy đã ưu ái dành cho buổi phỏng vấn có ý nghĩa này.

Cuộc phỏng vấn chấm dứt lúc gần mười một giờ đêm ngày.

nguồn : http://www.viet bao.com/D_1-2_2-282_4-128087
chanhphap84
Loyal Member
Join Date: Sep 2008
Số Điểm: 1550
Old 07-20-2012 , 01:39 PM     chanhphap84 est dconnect  search   Quote  
GÓP Ý :


Đ Đ Thích Nhật Từ ( Giảng sư Tiến Sĩ Phật Học Việt Nam )

Vào phần nhập đề người viết ( không ký tên ) đã giới thiệu như sau :

" Đại Đức Thích Nhật Từ giữ chức Tổng Thư Ký của Đại Hội Phật Giáo LHQ Vesak ở VN trong Tháng Năm vừa qua. Ông được Chùa Hoa Nghiêm mời thuyết giảng ba lần vào dịp Lễ Vu Lan và ở Jewish Center. Ông đang bị Cộng Đồng HTĐ, MD &VA , Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Quốc Gia vùng HTĐ và phụ cần cùng nhiều đoàn thể chính trị ở vùng HTĐ và nhiều nơi trên nước Mỹ phản đối. "


Vì nguyên nhân Thầy Thích Nhật Từ làm Tổng Thư Ký của Đại Hội Phật Giáo LHQ Vesak ở VN trong Tháng Năm vừa qua nên một số cọng đồng người Việt hải ngoại nghi vấn Thầy là “Sư Quốc Doanh” đang thi hành Nghị Quyết 36 của CS ở hải ngoại nên để làm sáng tỏ cô Tuyết Mai đựơc Thầy chấp thuận cho phỏng vấn .
Nghi ngờ , thắc mắc nên hỏi đó là quyền tự do của mỗi người , mỗi đoàn thể , tôi hoàn toàn tán đồng như thế .

Ở đây tôi chỉ không đồng ý cách xưng hô ban đầu , không hiểu là tác giả Việt Báo viết hay do cô Tuyết Mai chép lại .
Khi những người thế tục người ta dùng chữ ÔNG để chỉ về giống đực ( Male ) . Những tu sĩ đã xuất gia , hiến mình cho đạo pháp , tức là những con người đã THÓAT TỤC ( trần thế ) để phụng vụ cho tôn giáo . Trong mỗi tôn giáo đều có mang từng cấp do quá trình tu hành mà lên hay đựơc tấn phong mà chúng ta nên kính trọng cho dù không cùng tín ngường .

Ví dụ :

- Phật Giáo : Đại Đức , Thượng Tọa , Hoà Thượng , Tăng Thống v.v....

-Công Giáo : Linh Mục , Giám Mục , Đức Ông , Hồng Y , Giáo Hoàng v.v....

Để tỏ lòng kính trọng những vị tu sĩ đã quên mình , hy sinh cả cuộc đời sống độc thân để phụng vụ cho đạo pháp . Cho nên không những người cùng tôn giáo mà ngay những người khác tôn giáo cũng dành sự kính trọng lúc xưng hô . Tôi nhận thấy tác giả gọi Thầy Thích Nhật Từ bằng danh từ ÔNG hai lần như vậy là không đúng . Cá nhân tôi đọc rất nhiều bài ở Việt Báo và báo Người Việt cũng có nhiều lần họ dùng chữ Ông như thế đối với các vị tu sĩ Phật Giáo lớn tuổi , tài cao , đức trọng . Nếu nói : " Đó là quyền tự do lúc xưng hô " thì tôi không có ý kiến . Nhưng ngược lại những bài mà các báo trên viết về các vị tu sĩ của Công Giáo họ không gọi các tu sĩ đó là ÔNG , đó là tự do mà không công bằng . Trái lại các báo này thì lúc nào họ cũng trịnh trọng thêm chữ ĐỨC phía trước . Ví dụ : Đức Giám Mục A ..... Đức Hồng Y F .... Đức Giáo Hoàng L ......... , kể cả những vị kém đạo đức xâm phạm tình dục trẽ em , con chien vẫn dùng chữ " Đức " trước khi gọi. Phải chăng những vị này là bề trên đã được nhồi sọ của tôn giáo họ ? Vậy thì hô hào chữ TỰ DO có đúng lương tâm của người cầm bút trí thức ở các nước tự cho là Tư do - Văn minh không ?


CP84
chanhphap84
Loyal Member
Join Date: Sep 2008
Số Điểm: 1550
Old 07-20-2012 , 01:41 PM     chanhphap84 est dconnect  search   Quote  
TUYẾT MAI:
Thưa Thầy, trong lúc Thầy thuyết giảng ở đây, Chủ Tịch Cộng Đồng Washington, D.C., MD&VA Ông Lý Văn Phước có ra thông cáo khắp báo chí, đài phát thanh và trên mạng toàn cầu tố cáo Thầy đã là Tổng Thư Ký Vesak, Thầy là Sư Quốc Doanh, ra ngoại quốc thi hành Nghị Quyết 36. Xin Thầy cho biết có phải Thầy là một thành viên trong Phật Giáo Việt Nam không? ( Phật Giáo Quốc Doanh) .

ĐẠI ĐỨC THÍCH NHẬT TỪ:
Chúng tôi được Ủy ban tổ chức quốc tế (IOC) Đại lễ Phật đản LHQ 2008 bầu làm tổng thư ký tại Bangkok, trong ngày bế mạc Đại lễ Vesak 2007 vào ngày 29-5-2007. Năm 2006, tôi là uỷ viên thư ký thường trực của tổ chức này. Năm 2007, tôi được đề cử làm Phó tổng thư ký. Vai trò tổng thư ký của tôi năm 2008 không phải do chính phủ VN đặt để như nhiều người đã hiểu sai, hoặc cố tình hiểu sai. Chính phủ VN không có tư cách pháp lý và pháp nhân quyết định nhân sự của IOC. Điều này ghi rất rõ trong Hiến chương của Ủy ban tổ chức quốc tế Đại lễ Phật đản LHQ 2008. Ai cũng có th ể kiểm chứng trên trang web.

Chúng tôi là thành viên trong Phật Giáo VN, đó là điều không ai có thể phủ định. Công việc mà chúng tôi làm là hoằng pháp , giáo dục. Nghiệp vụ chuyên môn của chúng tôi là giảng viên Học Viện Phật Giáo VN tại TP.HCM. Môn dạy chính của chúng tôi là triết Học Phật Giáo. Trong nhiều năm qua, ngoài việc giảng dạy chúng tôi còn là người phụ trách về hoằng pháp, tức là giảng dạy phật pháp cho ngừơi tại gia.

Chúng tôi còn làm về Văn Hóa bao gồm tổ chức các chương trình văn nghệ Phật giáo, chào mừng Phật Đản, Vu Lan và Tết hằng năm . Trong vòng năm năm qua chúng tôi đã sản xuất được bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam dưới dạng MP3, trên 30 album về nhạc Phật giáo, 10 album về cải lương PG, 65 album về tiếng thơ PG và tủ sách PG trên 75 quyển. Các đóng góp chính của chúng tôi là hoằng pháp ở các giảng đường, văn hóa Phật Giáo và giáo dục tăng ni ở cấp cử nhân và cao cấp giảng sư …

Nhận định của CP84
:

Mỗi người có một lý tưởng để sống và tranh đấu , nhưng không thể vấn đề nào , cá nhân ai từ trong nước ra hải ngọai là các hội đoàn ,Chủ Tịch Cộng Đồng Washington, D.C., MD&VA Ông Lý Văn Phước vội vàng ra thông cáo khắp báo chí, đài phát thanh và trên mạng toàn cầu tố cáo Thầy đã là Tổng Thư Ký Vesak, Thầy là Sư Quốc Doanh, ra ngoại quốc thi hành Nghị Quyết 36 . Trong quá trình những người MANG DANH chống Cọng nhưng đã theo dỏi những việc làm , hành động của Thầy Nhật Từ chưa ? Thầy là một tu sĩ trẽ và có trình độ :

TRÌNH ĐỘ :


- Bằng đại cương cử nhân Anh văn (Trường đại học Sư phạm TP.HCM, 1994).

- Cao học triết học (Đại học Delhi, 1997).

- Tiến sĩ triết học (Đại học Allahabad, 2002).

Đương nhiên trình độ chưa phải là mức đo lường và đánh giá chánh nghĩa . Nếu trình độ của Thầy đem vào đấu tranh , gây đổ máu , gây hổn lọan như các Thầy trong và ngoài nước của GHPGVNTN thì ai cũng có quyền phê phán và lên án . Không thể đấu tranh mà thiếu TRÍ TUỆ ( điều mà Phật giáo đặt hàng đầu ) , cứ húc bừa giống như những con bò ở đấu trường Tây Ban Nha , cứ thấy màu đỏ là bò nhắm vào húc , không biết phải - trái , trắng - đen . Thế thì ta cũng giống bò vậy sao ?

Thầy Nhật Từ đã trả lời rất thẳng và rất hay :

-"Vai trò tổng thư ký của tôi năm 2008 không phải do chính phủ VN đặt để như nhiều người đã hiểu sai, hoặc cố tình hiểu sai. Chính phủ VN không có tư cách pháp lý và pháp nhân quyết định nhân sự của IOC. Điều này ghi rất rõ trong Hiến chương của Ủy ban tổ chức quốc tế Đại lễ Phật đản LHQ 2008 ."

-"Trong nhiều năm qua, ngoài việc giảng dạy chúng tôi còn là người phụ trách về hoằng pháp, tức là giảng dạy phật pháp cho ngừơi tại gia. "

-"Các đóng góp chính của chúng tôi là hoằng pháp ở các giảng đường, văn hóa Phật Giáo và giáo dục tăng ni ở cấp cử nhân và cao cấp giảng sư …"


Trong nhiều năm Thầy chỉ lo HOẰNG PHÁP và GIÁO DỤC tăng ni ở cấp cử nhân và cao cấp giảng sư .... chứ Thầy có hoan hô VC hay đá đảo VNCH đâu ? Nếu có thì các hội đoàn đó cứ chứng minh xem sao . Thầy là tu sĩ Phật Giáo thì lo hoằng pháp , độ sanh , có thì giờ đâu mà lo đấu tranh , biểu tình như các thầy ở hải ngọai . Con Phật , xuất gia đầu Phật lại không truyền bá đạo Phật lại đi đòi những quyền mà không phải là nhiệm vụ của người Tu Sĩ , việc đó để nhân dân lo , để người trần tục lo và nhất là đã có những hội đoàn , cá nhân "CHUYÊN NGHIỆP" lo rồi .

Chụp mũ , bôi nhọ mà không đưa ra những bằng chứng là hồ đồ . Không biết các hội đoàn , Cộng Đồng HTĐ, MD &VA , Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Quốc Gia vùng HTĐ và phụ cần cùng nhiều đoàn thể chính trị ở vùng HTĐ và nhiều nơi trên nước Mỹ phản đối dựa vào bằng chứng nào ? Hay thấy Thầy của Phật Giáo là tẩy chay nhằm lũng đọan , phá nát Phật Giáo . Tôi tin ĐA PHẦN họ là những người khác tôn giáo , đang " Luồn gió bẻ măng " để TIÊU DIỆT Phật Giáo . Ai muốn nghe và tôn thờ Phật pháp đều là " Cán Bộ VC nằm vùng " hay sao??? Rõ là những con người thiếu Trí tuệ . Phật giáo là có nhiệm vụ hoằng pháp , độ sanh , cớ sao bò lại húc bậy như vậy ? Rốt cuộc thì những con bò đó thấy nơi nào cũng toàn là màu đỏ nên cứ húc càng , có ngày sẽ điên cuồng và gục ngã . Những con người thiếu trí tuệ , những con người ngọai đạo nên bừng tỉnh và tỏ ra cao thượng mà NGƯNG ( Stop ) đánh phá Phật Giáo chúng tôi . Phật tử chúng tôi muốn nghe nhiều và nhiều hơn nữa về chánh pháp để tu tâm tìm về thanh tịnh giải thoát chứ không muốn đấu tranh , phá hoại Phật giáo và dân tộc để cho một số người tay sai nước ngoài lợi dụng và thúc đẩy.
chanhphap84
Loyal Member
Join Date: Sep 2008
Số Điểm: 1550
Old 07-20-2012 , 01:43 PM     chanhphap84 est dconnect  search   Quote  
TUYẾT MAI:

Thưa Thầy, theo Thầy Thích Không Tánh thì hiện nay ở VN có những tăng ni dấn thân đấu tranh cho Tự Do Tôn Giáo và duy trì, phát triển đạo pháp và có những tăng ni cầu an, chỉ muốn được yên thân, thưa Thầy thuộc nhóm nào?

ĐĐ THÍCH NHẬT TỪ:

Vấn đề không tham gia trong các cuộc đấu tranh, đối với những tu sĩ PG, là đi đúng với tinh thần Phật dạy trong kinh điển. Chúng tôi xin cam đoan với tất cả quý vị quan tâm về học thuyết nhà Phật rằng, trong các kinh điển Phật dạy từ Nam Truyền cho đến Bắc Truyền, không có đoạn kinh nào Đức Phật dạy người xuất gia phải đấu tranh cho chính thể này hay chống chính thể nọ. Quan điểm cá nhân của từng người tu có thể khác nhau, bị ảnh ưởng ở góc độ này hay góc độ khác. Đó là quyền tự do, nhưng đứng từ học thuật của Phật Giáo, việc đấu tranh của tu sĩ PG là không được tán đồng.

Ngừơi Phật tử tại gia và những người khác thì được quyền làm như thế. Con đường của các nhà sư là đi theo và truyền bá con đường tâm linh của Phật, và do đó gán ghém cho những ai không đấu tranh là ngưòi cầu an và thờ ơ là sai lầm về phương diện học thuyết và sai lầm về phương pháp luận về tu. Nếu chấp nhận là một tu sĩ Phật giáo thì mọi ứng xử lý giải phải dựa trên nền tảng của Phật pháp.

Trong kinh Đức Phật dạy rất rõ một trong sáu phương pháp để đạt được sự hoàn thiện tâm linh (6 ba la mật) là nhẫn nhục. Ta cần phân biệt rõ thái độ của một ngừơi xuất gia theo tinh thần Phật dạy. Dù theo truyền thống nào, Đức Phật dạy, ngừơi xuất gia không nên trở thành công cụ cho một chính thể nào, do đó không nên chống hoặc ủng hộ một chính thể. Ngừơi xuất gia chỉ làm công việc thuần túy là tu tập và chuyển hóa mà thôi.

Nhận định của CP84
:

Thầy Thích Nhật Từ khẳng định , trong các kinh điển Phật dạy từ Nam Truyền cho đến Bắc Truyền, không có đoạn kinh nào Đức Phật dạy người xuất gia phải đấu tranh cho chính thể này hay chống chính thể nọ là điều chính xác và thuần tuý một Tỳ Kheo chân chánh của Đức Phật . Thầy là một NHÂN LÀNH đi gieo rắc tình thương , giáo hoá , hóa độ chúng sanh thóat khỏi mê lầm vô minh do nghiệp chướng Tham - Sân - Si che lấp của giáo lý Đức Như Lai ngày xưa . Đấu tranh là một hình ảnh đi ngược lại giáo lý nhà Phật dù bạo động hay bất bạo động . Các Thầy thuộc GHPGVNTN hãy chứng minh , lên tiếng giải thích cho hành động đấu tranh của mình là đi đúng đừơng của người xuất gia chăng ? Hay chỉ là đội lốt nhà sư để mưu cầu chính trị và lợi ích riêng , muốn nổi danh , muốn chức Tăng Thống cùng giải Nobel Quốc Tế ? Phật Giáo không cần điều đó . Nhẫn nhục là một phương thức tuyệt vời của Phật Giáo để hoà nhập và phát triễn suốt 2.000 năm qua . Vì vậy Phật giáo hội nhập vào bất cứ một Quốc Gia nào cũng dễ dàng và không gây đổ máu , kể cả những nước Âu - Mỹ ngày nay toàn tòng là đạo chúa , Phật giáo vẫn là giòng sữa ngọt chan hòa , êm đẹp.

Năm 2004 (?) HT Thích Thanh Từ đựơc các chùa ở Mỹ mời sang thuyết Pháp , một nhóm sư của GHPGVNTN đã hung hăng biểu tình , dẫn đầu là Thầy Thích Quãng Ba với 50 Phật tử côn đồ khác đang đêm đột nhập chùa Việt Nam ở Cali , nơi HT Thanh Từ đang trú ngụ để đập phá . Vì họ cho rằng HT Thích Thanh Từ là Tăng Thống của GHPGVN ở trong nước . Buộc lòng HT Thanh Từ phải giải thích sự nhầm lẫn tên do cuồng si của một nhóm Thầy và Phật Tử hải ngoại . Thầy Tăng Thống của GHPGVN là Thích Thanh TỨ ( dấu sắc ) , còn Thầy là Thanh TỪ ( dấu huyền ) , từ đó nhóm Thầy ngu muội đó mới để yên , bọn tu sĩ này chỉ vì thấy màu đỏ là húc vào như giống bò đấu Tây Ban Nha . Cũng nên hiểu rằng HT Thích Thanh Từ cũng như Thầy Thích Nhật Từ là không tham gia đấu tranh , ngay cả thời kỳ Phật giáo bị đàn áp khốc liệt bởi nhà Ngô Kito giáo năm 1963 .

Con đường của các nhà sư là đi theo và truyền bá tâm linh của Đức Phật, không màng lợi ích , vinh hoa , cầu cạnh ngọai bang để làm chính trị đánh phá , đấu tranh hay xu nịnh chính quyền , hoặc một tấm giấy khen hòa bình ( Nobel ) nào cả . Việc đó để cho các Phật tử tại gia và những người khác đang nuôi hận thù vì thất bại trong cuộc chiến , hay kiếm nhiều Dollars như Võ Văn Ái làm lấy . Những vị sư nào còn muốn hơn thua , nổi danh , độc quyền chức vị mang mùi thế tục ....... đó là những UNG NHỌT hay những con sâu ghẽ lở đội lốt Thầy tu thì nên anh hùng cởi áo Như Lai ra mà đấu tranh , lơi dụng chiếc áo tu hành , đầu trọc núp bóng đấu tranh là bỉ ổi , hèn hạ nhất của kiếp người . Những vị sư đó chúng ta không nên TIN và THEO chứ đừng nói đến gần để NƯƠNG TỰA ( Tăng ) . Và họ cũng đừng đi ép buộc những Thầy , Phật Tử khác không hành động điên cuồng như họ là những người CẦU AN là QUỐC DOANH . Những vị sư đấu tranh mới là những con người PHI NHÂN , BẤT NGHĨA hung hăng như vậy để lôi cuống Phật tử mê muội đến đóng góp thật nhiều tiền để quý Thầy xây chùa lớn , đi xe đẹp và sống một cuộc đời xa hoa , nổi danh tiếng trên các nước giàu có ở hải ngọai cũng như trong nước VN . Phật Giáo KHÔNG CẦN những vị sư xu thời và VÔ MINH như thế . Tôi dám cam đoan hầu hết các Thầy ở hải ngọai đang bị vật chất , phù phiếm của tư bản làm cho THA HÓA ĐẠO ĐỨC đầy nhân bản VỊ THA của Phật Giáo . Các Thầy đã và đang giết lần mòn và góp phần tiêu diệt Phật Giáo do sự xúi dục của những kẻ ngọai đạo , thế tục, muốn cho Phật Giáo đi vào con đừơng đẩm máu và sụp đỗ , suy vong .

Các Thầy thuộc GHPGVNTN nên thức tĩnh , các cá nhân , hội đoàn cộng đồng hải ngọai cũng Stop ngay sự chụp mũ , phá thối Phật Giáo chân chính chuyên cần hành đạo như Thầy Thích Tịnh Từ , Thích Nhật Từ ........... Phật Giáo hải ngọai tuyệt đối đề cao cảnh giác của lớp người đội lốp tu hành , ngoại đạo và nhóm người mượn chính trị để lũng đoạn hầu tiêu diệt Phật Giáo . Đã đến lúc các Thầy chân chánh , các Phật tử thuần thành hãy đứng lên tẩy chay , lật mặt nạ những thành phần ma giáo bằng những hành động đen tối , làm tay sai cho thế lực thực dân ở đằng sau nhằm đưa đến sự hổn lọan đời sống , lợi dụng sức người sức của để chúng thủ đắc , lợi dụng cả xương máu của Phật tử . Chúng ta hảy quay về thuần túy với chánh pháp , muốn đấu tranh thì lột bỏ chiếc y vàng hiền lành , nhân đạo , từ bi , nhẫn nhục ..... mà ngày xưa Đức Thế Tôn đã đánh đổi bằng những hy sinh cao quý nhất , đánh đổi cả cuộc đời , từ bỏ cả danh vọng , quyền uy để tìm con đừơng giải thóat cho chúng sanh . Vậy thì các Thầy còn muốn đấu tranh giải thóat với ảo danh " Tự do - Nhân quyền " cho ai đây ? Tìm vinh hoa phú quý cho ai hưởng đây ? Phật tử chúng tôi không cần những vị sư đó , chúng tôi đang khát khao , trông chờ những lời giảng đạo đức vàng ngọc , những bài thuyết pháp dẫn dắt tâm linh của các Thầy theo đúng đừơng Chánh Pháp như quý Thầy Nhật Từ , Thanh Từ ........

Hãy để cho Phật tử chúng tôi đựơc những phút bình an học pháp , nghe pháp.
SauQuit
Banned
Join Date: Sep 2005
Số Điểm: 18744
Old 07-20-2012 , 02:20 PM     SauQuit est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by SauQuit
-Nói vậy là không tìm ra chổ nào "Đại Thừa gian manh,cố ý dịch sai để truyền bá tư tưởng xâm lăng" phải không ?

-Và đồng thời củng hết dám xạo là "PGVN làm tai sai cho ngoại bang, phản nước, phản dân tộc" huh ?

Có còn dám nói xấu Đại Thừa nửa không ?

Nói !
ChanhPhap đâu rồi, đị lạng ngã nào nửa, nói đi chớ


-Nói vậy là không tìm ra chổ nào "Đại Thừa gian manh,cố ý dịch sai để truyền bá tư tưởng xâm lăng" phải không ?

-Và đồng thời củng hết dám xạo là "PGVN làm tai sai cho ngoại bang, phản nước, phản dân tộc" huh ?

Có còn dám nói xấu Đại Thừa nửa không ?

Nói !

Quote :
Originally Posted by SauQuit
Cho em uống lại loại thuốc nầy nè tên ngọng :Anh Sáu đả hứa là sẻ cáng vô họng em mà !

Nuốt đi con , thuốc của con tự pha chế đó


SauQuit
Banned
Join Date: Sep 2005
Số Điểm: 18744
Old 07-20-2012 , 02:27 PM     SauQuit est dconnect  search   Quote  
2 Bài kinh chủ đạo là Bát Nhã Tâm Kinh và Pháp Bảo Đàn Kinh đó,đọc thêm 1 lần đi, rồi cho Anh Sáu biết là :

-Chổ nào Đại thừa gian manh, cố ý dịch sai để xâm lượt gì đó, và chổ nào PGVN đọc xong sẻ đi làm nô lệ và bán nước, phản dân tộc ?

Anh Sáu thấy CP em kết 2 cái tội nầy trong suốt cái thread nầy, nói như có vẻ chắc ăn như mắm , có vẻ ngon ơ

Bây giờ đụng ngay câu hỏi ngay đề chánh rồi, nói đi chớ ,"NGỌNG" HAY SAO MÀ CHẠY LANH QUANH ?

Để xem ChanhPhap còn nổ kiểu nào ? Trí thức huh ? đi khắp các trang chưa gặp địch thủ huh ? vào VF nầy khoe là "Đá văng" người nầy người nọ huh ? Phong độ lắm mà .... ..... Nổ cho đả rồi thực ra 2 câu hỏi đơn giản của 1 kẻ không biết đạo như anh Sáu em có trả lời nổi không ?

Nói !
SauQuit
Banned
Join Date: Sep 2005
Số Điểm: 18744
Old 07-20-2012 , 02:32 PM     SauQuit est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by SauQuit
2 Bài kinh chủ đạo là Bát Nhã Tâm Kinh và Pháp Bảo Đàn Kinh đó,đọc thêm 1 lần đi, rồi cho Anh Sáu biết là :

-Chổ nào Đại thừa gian manh, cố ý dịch sai để xâm lượt gì đó, và chổ nào PGVN đọc xong sẻ đi làm nô lệ và bán nước, phản dân tộc ?

Anh Sáu thấy CP em kết 2 cái tội nầy trong suốt cái thread nầy, nói như có vẻ chắc ăn như mắm , có vẻ ngon ơ

Bây giờ đụng ngay câu hỏi ngay đề chánh rồi, nói đi chớ ,"NGỌNG" HAY SAO MÀ CHẠY LANH QUANH ?

Để xem ChanhPhap còn nổ kiểu nào ? Trí thức huh ? đi khắp các trang chưa gặp địch thủ huh ? vào VF nầy khoe là "Đá văng" người nầy người nọ huh ? Phong độ lắm mà .... ..... Nổ cho đả rồi thực ra 2 câu hỏi đơn giản của 1 kẻ không biết đạo như anh Sáu em có trả lời nổi không ?

Nói !
Đừng nói là vô tình không nhìn thấy post nầy nha

Suy nghỉ cho kỷ đi, mai Anh Sáu vô xem em gài tội PG cho đả rồi trả lời như thế nào


B-E-T-R_U_E
Platinum Member
Join Date: Nov 2007
Số Điểm: 6173
Old 07-20-2012 , 03:43 PM     B-E-T-R_U_E est dconnect  search   Quote  
To Chanhphap84

BT nghĩ có 1 số điều bạn phát biểu không rõ ràng chi tiết sẽ làm nhiều người nhầm lẫn.

- Phật Giáo Đại Thừa xuất ra từ Ấn Độ và nhập vào Tàu , sau đó thì có Phật giáo Đại Thừa Tàu với 1 số kinh điển được tuyên xưng, cũng như những phương cách tu hành không theo như Đức Phật nữa mà được "cải biên" thành Phật giáo Tàu, tương tự như VN mình có 1 số Tôn Giáo mới dựa trên Phật Giáo mà ra. Có thể nói là Phật giáo Tàu là Phật giáo khai triển hay biến dạng khác với ban đầu của Đại Thừa hay Nguyên thủy.

- Bạn nghi ngờ những người theo Phật giáo tàu sẽ trở thành tín đồ trung thành với Tàu cũng như nhiều người nghĩ con chiên thì trung thành với Vatican. Vì những Tín đồ Phật Giáo Tàu họ có khuynh hướng ảnh hưởng những suy nghĩ và tư tưởng của Tàu nhiều hơn của Phật Giáo nguyên thủy. Hiện nay BT cũng thấy những chùa theo Phật Giáo Bắc Tông có ảnh hưởng tàu rất nhiều : phổ biến kinh sách tàu, băng tụng kinh tiếng tàu, mua tượng thờ khắc chữ tàu. BT cũng tự hỏi, chẳng lẽ Việt Nam mình không có kinh sách chữ việt hay băng giảng Đạo , làm tượng thờ hay sao mà phải chạy qua Tàu mua ? Hiện nay được bao nhiêu người việt biết đọc chữ Tàu mà lại có hiện tượng "pro tàu" như vậy ? Sự nghi ngờ này của Bạn chưa thể kết luận mặc dù nhìn thấy những hiện tượng như vậy đang xảy ra ngày càng nhiều.

- Có 1 số kinh sách mà những người theo Bắc tông tôn sùng cách thức như "Kinh Thánh" thường xuyên dùng để tụng niệm. Những Kinh Sách này là có khả năng "made in china" chứ không có trong hệ thống kết tập Kinh Điển được công nhận chính thức.

- Ngay cả những người Việt Nam hiện nay "pro Tàu" cũng hay cổ xúy các tư tưởng triết học của Tàu, họ có sẳn sàng bảo vệ Việt Nam hay không hay sẽ làm nội gian giúp tàu , cũng là 1 điều cần quan sát.
chanhphap84
Loyal Member
Join Date: Sep 2008
Số Điểm: 1550
Old 07-20-2012 , 11:31 PM     chanhphap84 est dconnect  search   Quote  
-Nói vậy là không tìm ra chổ nào "Đại Thừa gian manh,cố ý dịch sai để truyền bá tư tưởng xâm lăng" phải không ?

>>>> Tìm và đã tìm ra dài dài ...... không những truyền bá tư tưởng xâm lăng mà nhồi sọ cúi đầu cầu nguyện như Công giáo để hết tinh thần chiến đấu giử nước .

-Và đồng thời củng hết dám xạo là "PGVN làm tai sai cho ngoại bang, phản nước, phản dân tộc" huh ?


>>>>> Còn TỐ CÁO chứ không phải XẠO .


Có còn dám nói xấu Đại Thừa nửa không ?

>>>>>CÒN DÀI DÀI .
chanhphap84
Loyal Member
Join Date: Sep 2008
Số Điểm: 1550
Old 07-20-2012 , 11:37 PM     chanhphap84 est dconnect  search   Quote  
2 Bài kinh chủ đạo là Bát Nhã Tâm Kinh và Pháp Bảo Đàn Kinh đó,đọc thêm 1 lần đi, rồi cho Anh Sáu biết là :

-Chổ nào Đại thừa gian manh, cố ý dịch sai để xâm lượt gì đó, và chổ nào PGVN đọc xong sẻ đi làm nô lệ và bán nước, phản dân tộc ?


>>>>>Sao em Sáu lú quá đi . Đọc bài trả lời hôm qua của anh Hai mà không hiểu sao ????

Anh Sáu thấy CP em kết 2 cái tội nầy trong suốt cái thread nầy, nói như có vẻ chắc ăn như mắm , có vẻ ngon ơ


>>>>> Tội phản quốc của PG cũng giống như Công giáo bán nước là không có sông nào rữa sạch . Tàu ô đang đánh chiếm biển Đông rồi , em chưa mở mắt sao tay sai Đại thừa Tàu chệt ????


Bây giờ đụng ngay câu hỏi ngay đề chánh rồi, nói đi chớ ,"NGỌNG" HAY SAO MÀ CHẠY LANH QUANH ?

Để xem ChanhPhap còn nổ kiểu nào ? Trí thức huh ? đi khắp các trang chưa gặp địch thủ huh ? vào VF nầy khoe là "Đá văng" người nầy người nọ huh ? Phong độ lắm mà .... ..... Nổ cho đả rồi thực ra 2 câu hỏi đơn giản của 1 kẻ không biết đạo như anh Sáu em có trả lời nổi không ?


>>>>> Anh Hai vẫn đối thoại hàng ngày , hàng giờ rất mạnh mẻ và phong độ hơn em Sáu trốn chui , trốn nhủi chẳng trả lời được câu nào của anh Hai kakaka a a a a a a
chanhphap84
Loyal Member
Join Date: Sep 2008
Số Điểm: 1550
Old 07-20-2012 , 11:56 PM     chanhphap84 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by B-E-T-R_U_E
To Chanhphap84

BT nghĩ có 1 số điều bạn phát biểu không rõ ràng chi tiết sẽ làm nhiều người nhầm lẫn.

- Phật Giáo Đại Thừa xuất ra từ Ấn Độ và nhập vào Tàu , sau đó thì có Phật giáo Đại Thừa Tàu với 1 số kinh điển được tuyên xưng, cũng như những phương cách tu hành không theo như Đức Phật nữa mà được "cải biên" thành Phật giáo Tàu, tương tự như VN mình có 1 số Tôn Giáo mới dựa trên Phật Giáo mà ra. Có thể nói là Phật giáo Tàu là Phật giáo khai triển hay biến dạng khác với ban đầu của Đại Thừa hay Nguyên thủy.

- Bạn nghi ngờ những người theo Phật giáo tàu sẽ trở thành tín đồ trung thành với Tàu cũng như nhiều người nghĩ con chiên thì trung thành với Vatican. Vì những Tín đồ Phật Giáo Tàu họ có khuynh hướng ảnh hưởng những suy nghĩ và tư tưởng của Tàu nhiều hơn của Phật Giáo nguyên thủy. Hiện nay BT cũng thấy những chùa theo Phật Giáo Bắc Tông có ảnh hưởng tàu rất nhiều : phổ biến kinh sách tàu, băng tụng kinh tiếng tàu, mua tượng thờ khắc chữ tàu. BT cũng tự hỏi, chẳng lẽ Việt Nam mình không có kinh sách chữ việt hay băng giảng Đạo , làm tượng thờ hay sao mà phải chạy qua Tàu mua ? Hiện nay được bao nhiêu người việt biết đọc chữ Tàu mà lại có hiện tượng "pro tàu" như vậy ? Sự nghi ngờ này của Bạn chưa thể kết luận mặc dù nhìn thấy những hiện tượng như vậy đang xảy ra ngày càng nhiều.

- Có 1 số kinh sách mà những người theo Bắc tông tôn sùng cách thức như "Kinh Thánh" thường xuyên dùng để tụng niệm. Những Kinh Sách này là có khả năng "made in china" chứ không có trong hệ thống kết tập Kinh Điển được công nhận chính thức.

- Ngay cả những người Việt Nam hiện nay "pro Tàu" cũng hay cổ xúy các tư tưởng triết học của Tàu, họ có sẳn sàng bảo vệ Việt Nam hay không hay sẽ làm nội gian giúp tàu , cũng là 1 điều cần quan sát.


Bạn là người có tư cách , đứng đắn và trí thức nhất mà tôi gặp ở VietFun . Không phải tôi tán dương tinh thần của bạn vì có những tư tưởng sáng suốt , thông minh và tương đồng , mà tôi thích thú , kính phục về sự hiểu biết sâu rộng và đối thoại có văn hóa .

Tôi rất kính trọng những bậc thiện trí thức như bạn . Nhưng SỞ DĨ đôi lúc phải dùng vài từ không đẹp mắt với một số bạn khác vô minh và thiếu tư cách . Tôi xin lỗi .

Tôi đồng ý Phật Giáo Đại Thừa xuất ra từ Ấn Độ và nhập vào Tàu qua du học sinh Đường Tam Tạng . Nhưng khi nhập vào Tàu Ô thì chúng đã manh tâm dùng Đại thừa vào con đường chính trị XÂM LƯỢC giống như Vatican đã làm . Từ đó chúng biến dạng từ kinh Phật Đại thừa ( rất ít ) thành ra kinh Đại Thừa Tàu . Từ chỗ thêm vào , bớt ra , sáng tạo thêm rồi gán cho Ngài Thích Ca giảng như Kinh Pháp Hoaa , Duy Ma Cật , Bảo Đàng v..v.v...... nghĩa là hơn 2/3 kinh giả chu"ng tung ra để hoàn thành âm mưu xâm lược . Nhưng hồn thiên sông núi cũng may có những vị sư , những vị vua từ thời Đinh , Lê , Lý , Trần ý thức được khi Tàu Ô đem quân xâm lược mà chúng tưởng rằng đoàn quân Đại thừa Tàu rận đã ru ngũ PG VN do chúng đào tạo .

Chúng đã công khai tuyên chiến đưa Di Lạc lên làm giáo chủ PG thay Ngài Thích Ca có hoạt động võ trang , văn hóa , kinh tế bằng hình thức công khai như Long Hoa , Cao Đài - Hòa Hảo ........ và Đại thừa nằm vùng . Tôi biết cái đầu óc bị nhồi sọ 2000 năm nay rất khó mà lật đổ chúng . Nhưng tôi vẫn mạnh tin giáo lý giác ngộ , giải thoát , xuất thế của Ngài Thích Ca có lúc lên lúc xuống ( có khi tàn lụi ) nhưng KHÔNG BAO GIỜ BỊ TIÊU DIỆT vì bọn HÁN CHỆT , TÀU Ô , TÀU CỘNG XÂM LƯỢC .

Thành thật cám ơn bạn hộ trì chánh pháp .

CP84
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum JumpAll times are GMT -7. The time now is 08:24 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.