VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > VietFun Chat > For VietFun ChatRoom Only

Reply
 
Thread Tools Display Modes
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27685
Old 11-12-2017 , 06:04 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Chúng ta sẻ từ từ tìm hiểu câu chuyện về Chúa Jesus

Đầu tiên , Vân đưa ra những điểm chánh yếu về Chúa Jesus (Christianity 101) mà mình cần phải nắm ...


- Chúa Jesus đả có ngay từ bữa ban đầu , bên cạnh Đức Chúa Trời và Chúa Thánh Linh.


- Qua hình dạng Chúa Jesus , mà Đức Chúa Trời dựng nên con người .. nghĩa là sao ?? Chúa Jesus có thân thể giống như con người chúng ta ... trong khi Đức Chúa Trời và Chúa Thánh Linh là Spirits


- Có nhiều người cho rằng Cựu ước không quan trọng , chỉ có Tân ước mới là quan trọng thôi .. nhưng thật sự ra Cựu ước có phần quan trọng của chính nó , giống như 1 cuốn sách cần phải có mở đầu thì mới đi tới kết luận được , chứ 1 cuốn sách mà thiếu phần mở đầu , đi thẳng vào kết luận , thì mình sẽ không hiểu gì cả (kêu là không hiểu ất giáp gì cả )

Cựu ước nói tiên tri về Chúa Jesus , những gì sẻ xảy tới cho Ngài (đó là phần mở đầu của cuốn Kinh thánh)

Tân ước nói tới việc Chúa Jesus giáng sinh , và thoả đáp tất cả những gì đả được nói tiên tri trong Cựu ước


thử tường tượng , nếu không có phần Cựu ước nói tiên tri , thì sự kiện gì xảy ra cho Chúa Jesus trong Tân ước , mình sẻ không thể nào hiểu được ý nghĩa của nó


- Vậy Chúa Jesus có từ ban đầu rồi , thì việc Ngài giáng sinh ra làm con người mang ý nghĩa gì ??

Khi con người đầu tiên (Adam và Eva) phạm tội , Đức Chúa Trời đả có CHƯƠNG TRÌNH CỨU RỔI CHO CON NGƯỜI

Qua chương trình này ... Đức Chúa Trời là Đấng vẻ ra chương trình .. Chúa Jesus là Đấng thực hiện chương trình , Ngài sanh ra , để rồi chết trên thập tự giá cho tội lỗi của nhân loại , để hễ ai tin cậy vào Ngài thì nhận được sự cứu rổi , đó là sự sống đời đời trên thiên đàng sau khi họ chết ... Chúa Thánh Linh đóng vai trò quan trọng sau khi Chúa Jesus về Trời , Ngài giúp cho chúng ta cầu nguyện , giúp cho chúng ta sống sao cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời


3 "persons" trong Trinity có 1 nhiệm vụ khác nhau trong CHƯƠNG TRÌNH CỨU RỔIđại khái là như vậy , rồi từ từ Vân và các bạn sẽ tìm hiểu sâu hơn về Chúa Jesus


God bless
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27685
Old 11-14-2017 , 03:18 AM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Để cho những ai nghĩ Cựu ước không quan trọng , mình tìm hiểu tóm tắt ở đây 44 điều tiên tri Cựu ước nói về Chúa Jesus

Nếu không có Cựu ước , nếu không có 44 điều tiên tri này , những cái mà mình thấy thực hiện trong Chúa Jesus , mình sẻ ... thiếu sót (underestimate) những chi tiết quan trọng này1. Đấng Messiah được sanh ra bởi người đàn bà ... STK 3:15 ... Mat 1:20 , Galati 4:4


2. Đấng Messiah được sanh ra ở Bethlehem .. Micah 52 ... Mat 2:1 , Luca 2:4-6


3. Đấng Messiah được sanh ra bởi nữ đồng trinh ... Êsai 7:14 ... Mat 1:22-23 , Luca 1:26-31


4. Đấng Messiah thuộc về dòng dõi Abraham ... STK 12:3 , STK 22:18 ... Mat 1:1 , Rôma 9:5


5. Đấng Messiah thuộc về dòng Isaac ... STK 17:19 , STK 21:12 ... Luca 3:34
to be cont.
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27685
Old 11-14-2017 , 03:25 AM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Abraham có nhiều người con

trong đó có Isaac , Chúa Jesus thuộc dòng Isaac

Isaac có 2 người con trai sanh đôi

trong đó có Jacob , Chúa Jesus thuộc dòng dỏi Jacob (Gia cốp)

Jacob có 13 người con (12 trai , 1 gái)

trong đó có Judah , Chúa Jesus thuộc dòng dỏi Judah (Giu đa)


Abraham ⇒ Isaac (Y sác) ⇒ Jacob (Gia cốp) ⇒ Judah (Giu đa)
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27685
Old 11-15-2017 , 01:41 AM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
6. Đấng Messiah thuộc về dòng Gia cốp (Jacob) ... Dân số 24:17 ... Mat 1:2


7. Đấng Messiah thuộc về bộ tộc Giu đa (Judah) ... STK 49:10 ... Luca 3:33 , Hê bơ rơ 7:14


8. Đấng Messiah sẽ ngồi trên ngôi David ... 2 Sam 7:12-13 , Êsai 9:7 ... Luca 1:32-33 , Roma 1:3


9. Ngôi của Đấng Messiah sẽ được xức dầu và tồn tại đến đời đời ... Thi thiên 45:6-7 , Daniel 2:44 ... Luca 1:33 , Hêbơrơ 1:8-12


10. Đấng Messiah sẻ được gọi là Immanuel nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta ... Êsai 7:14 ... Mat 1:23
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27685
Old 11-16-2017 , 03:06 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
11. Đấng Messiah sẻ sống 1 thời gian trên đất Ai cập ... Ôsê 11:1 ... Mat 2:14-15


12. Những con trẻ sẻ bị giết nơi Đấng Messiah sanh ra ... Giê rê mi 31:15 ... Mat 2:16-18


13. Sứ giả sẻ dọn đường cho Đấng Messiah ... Êsai 40:3-5 ... Luca 3:3-6


14. Đấng Messiah sẻ bị từ chối bởi chính đồng bào của Ngài ... Thi thiên 69:8 , Ê sai 53:3 ... Giăng 1:11 , Giăng 7:5


15. Đấng Messiah sẻ là 1 nhà tiên tri ... Phục truyền 18:15 ... Công vụ 3:20-22
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27685
Old 11-20-2017 , 05:02 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
16. Elijah sẽ đến trước Đấng Messiah ... Malachi 4:5-6 ... Mathio 11:13-14


17. Đấng Messiah sẽ được gọi là CON CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ... Thi thiên 2:7 ... Mathio 3:16-17


18. Đấng Messiah sẽ được gọi là người làng Na-za-reth ... Êsai 11:1 ... Mat 2:23


19. Đấng Messiah sẻ đem ánh sáng tới cho Galilee ... Êsai 9:1-2 ... Mat 4:13-16


20. Đấng Messiah sẽ dùng dụ ngôn (parables) để dạy chúng ta ... Thi thiên 78:2-4 , Êsai 6:9-10 .... Mat 13:10-15 , Mat 13:34-35
Na-za-reth là 1 cái làng nhỏ nằm bên trong Galilee
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27685
Old 11-20-2017 , 05:10 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  

Na-za-reth là 1 cái làng nhỏ , thuộc về phần phía Nam của Galilee (Lower Galilee)
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27685
Old 11-20-2017 , 05:20 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
21. Đấng Messiah được gởi tới để cứu những người có tấm lòng tan nát (brokenhearted) .... Êsai 61:1-2 ... Luca 4:18-19


22. Đấng Messiah sẽ là thầy tế lễ - sau thầy tế lễ Melchizedek ... Thi thiên 110:4 .... Hê bơ rơ 5:5-6


23. Đấng Messiah sẽ được gọi là VUA ... Thi thiên 2:6 , Xachari 9:9 ... Mat 27:37 , Mác 11:7-11


24. Đấng Messiah sẽ được ca ngợi bởi những em nhỏ ... Thi thiên 8:2 ... Mat 21:16


25. Đấng Messiah sẽ bị phãn bội ... Thi thiên 41:9 , Xachari 11:12-13 ... Luca 22:47-48 , Mat 26:14-16
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27685
Old 11-21-2017 , 02:03 AM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
26. Tiền bán Đấng Messiah sẽ được dùng để mua ruộng của người làm đồ gốm (a potter's field) .. Xachari 11:12-13 ... Mat 27:9-10


27. Đấng Messiah sẽ bị buộc tội dối ... Thi thiên 35:11 .. Mác 14:57-58


28. Đấng Messiah sẽ im lặng trước những người buộc tội Ngài ... Êsai 53:7 ... Mác 15:4-5


29. Đấng Messiah sẽ bị đánh ... Êsai 50:6 ... Mat 26:67


30. Đấng Messiah sẽ bị ghét 1 cách vô cớ không nguyên nhân nào cả ... Thi thiên 35:19 , Thi thiên 69:4 ... Giăng 15:24-25
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27685
Old 11-22-2017 , 12:13 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
31. Đấng Messiah sẽ bị đóng đinh với những tội nhân ... Êsai 53:12 .... Mat 27:38 , Mác 15:27-28


32. Người ta sẽ cho Đấng Messiah uống dấm ... Thi thiên 69:21 ... Mat 27:34 , Giăng 19:28-30


33. Người ta sẽ đâm tay và chân Ngài ... Thi thiên 22:16 , Xa cha ri 12:10 ... Giăng 20:25-27


34. Đấng Messiah sẽ bị nói móc và đùa cợt ... Thi thiên 22:7-8 ... Luca 23:35


35. Những người lính sẽ đánh cược áo xống của Ngài ... Thi thiên 22:18 ... Luca 23:34 , Mat 27:35-36
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27685
Old 11-22-2017 , 12:23 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
36. Xương của Đấng Messiah sẽ không bị đánh gãy .. Xuất Êdíptô 12:46 , Thi thiên 34:20 .... Giăng 19:33-36


37. Đức Chúa Trời sẽ chối bỏ Đấng Messiah (khi Ngài gánh tội lỗi của con người trên Ngài .. và chết thay cho tội lỗi của con người) ... Thi thiên 22:1 ..... Mat 27:46


38. Đấng Messiah cầu nguyện cho kẽ thù của Ngài ... Thi thiên 109:4 ... Luca 23:34


39. Những người lính sẽ đâm bên sường của Đấng Messiah ... Xa cha ri 12:10 ... Giăng 19:34


40. Đấng Messiah sẽ được chôn với những người giàu ... Êsai 53:9 ... Mat 27:57-60
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27685
Old 11-22-2017 , 12:33 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
41. Đấng Messiah sẽ từ cỏi chết sống lại ... Thi thiên 16:10 , Thi thiên 49:15 ... Mat 28:2-7 , Công vụ 2:22-23


42. Đấng Messiah sẻ được đưa lên thiên đàng ... Thi thiên 24:7-10 ... Mác 16:19 , Luca 24:51


43. Đấng Messiah sẽ ngồi bên tay phải Đức Chúa Trời ... Thi thiên 68:18 , Thi thiên 110:1 ... Mác 16:19 , Mat 22:44

44. Đấng Messiah sẽ là của tế lễ cho tội lổi ... Êsai 53:5-12 ... Rôma 5:6-8
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27685
Old 11-22-2017 , 12:46 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Sau khi mình đả biết

CỰU ƯỚC , NÓI TIÊN TRI VỀ CHÚA JESUS

TÂN ƯỚC , CHÚA JESUS HOÀN TẤT NHỮNG GÌ ĐẢ ĐƯỢC NÓI TIÊN TRI VỀ NGÀI TRONG CỰU ƯỚCngoài ra mình còn biết thêm vài điểm về Cựu ước (vì có nhiều người cho rằng Cựu ước không quan trọng )


1. Cựu ước cho biết Chúa dựng nên con người và thiên nhiên ngay từ bửa ban đầu như thế nào
Có nhiều người cho rằng , Kinh thánh nói trái đất được dựng nên cách đây 6000 năm , nhưng tại sao lại có những bằng chứng hiện hữu trên trái đất cả triệu năm ??

Câu trả lời rất đơn giãn , khi Chúa dựng nên Adam và Eva . Chúa không dựng nên BABY ADAM VÀ EVA , mà Chúa dựng nên ADULT ADAM VÀ EVA

Cách đây 6000 năm , Chúa dựng nên trái đất , Chúa không nhất định dựng nên BABY EARTH , Chúa có thể dựng nên ADULT EARTH


có những chuyện trên trái đất mà chúng ta không thễ nào hiểu được TẠI SAO NÓ LẠI NHƯ VẬY , cũng cùng mãnh đất , mà có trái ra chua , có trái ra ngọt , có trái ra cay ... KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ MÀ CHÚA KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC , CHÚA CÓ THỄ DỰNG TRÁI ĐẤT CÁCH ĐÂY 6000 NĂM , TRÁI ĐẤT CÓ CẢ TRIỆU TUỖI ... không có cái gì mà Chúa không có thể làm được
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27685
Old 11-22-2017 , 12:54 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
2. Cựu ước cũng nói về gia phả của Chúa Jesus từ thời Abraham


3. Cựu ước cũng cho biết rằng .. mặc dù dân Do thái được Chúa chọn là dân của Ngài , nhưng họ cũng phạm tội cùng Chúa , họ trãi qua những giai đoạn "quay bỏ Chúa , bị Chúa trừng phạt , quay trở về Chúa , Chúa cứu họ khỏi hoạn nạn"

mặc dù được gọi là DÂN CHÚA , nhưng họ KHÔNG HOÀN HẢO , KHÔNG PERFECT

có nhiều người đặt câu hỏi "tại sao trong Kinh thánh , người này phạm tội , người kia phạm tội"

EXACTLY , KHÔNG CÓ AI LÀ KHÔNG PHẠM TỘI

NGAY CẢ CHÍNH NHỮNG NHÂN VẬT ĐƯỢC ĐƯA VÀO KINH THÁNH , HỌ CŨNG PHẠM TỘI

CHÚA CHO CHÚNG TA THẤY .. MỌI NGƯỜI TRONG CHÚNG TA , AI CŨNG PHẠM TỘI , NHỮNG NHÂN VẬT TRONG KINH THÁNH LÀ ĐIỂN HÌNH (TYPICAL) TỘI LỖI CỦA CON NGƯỜI
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27685
Old 11-22-2017 , 01:14 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
4. Tội lỗi được đề cập nhiều nhất trong Cựu ước là TỘI THỜ HÌNH TƯỢNG


mặc dù là DÂN CHÚA , nhưng họ yêu chuộng thờ hình tượng .. họ chọc Chúa giận , Chúa trừng phạt họ , rồi họ quay trở về với Chúa , Chúa là Đấng Thương Xót , tha thứ cho họ khi họ biết XOAY BỎ HÌNH TƯỢNG , VẢ QUAY TRỞ VỀ THỜ PHƯỢNG NGÀI
ở đây mình tìm hiểu 1 chút về hình tượng , HÌNH TƯỢNG LÀ GÌ ?? NHƯ THẾ NÀO LÀ THỜ HÌNH TƯỢNG ??

để nói cho dể hiểu


- Hình tượng có thể là bất cứ cái gì không phải Chúa ... tĩ dụ , cái tượng , danh vọng , nhà cửa , xe hơi , job , bank , sắc đẹp , money ... BẤT CỨ CÁI GÌ KHÔNG PHẢI CHÚA , THÌ ĐỀU LÀ HÌNH TƯỢNG


- Nếu mình trông cậy cuộc đời mình vào những cái này , thì tức là mình thờ hình tượng .. tĩ dụ , mình trông cậy vào tiền mình có trong nhà bank , mình trông cậy vào xe mới mình lái , mình trông cậy vào job mình thơm vững vàng , mình trông cậy vào danh vọng , sắc đẹp sẽ giúp mình thăng tiến ... NẾU MÌNH TRÔNG CẬY VÀO BẤT KỲ CÁI GÌ KHÔNG PHẢI CHÚA , THÌ ĐỀU LÀ THỜ HÌNH TƯỢNGbây giờ mình thử suy nghĩ

- con cái mình , mình cho nó học cái này , học cái kia .. nhưng tới lúc lớn , nó lại chọn con đường đi riêng của nó .. MÌNH KHÔNG CONTROL ĐƯỢC NHỮNG GÌ MÌNH MUỐN CHO CON CÁI MÌNH


- ngay cả chính mình , hôm nay mình học giỏi , nhà lầu , xe hơi ... nhưng ngày mai , mình có thễ nằm xuống bịnh , hay nằm xuống mồ bất cứ lúc nào .. học giỏi , nhà lầu , xe hơi không giúp gì được cho mình cả ... TIN VÀO NÓ , THÌ CŨNG GIỐNG NHƯ DÃ TRÀNG XÂY CÁT BIỂN ĐÔNG

CHÚA DỰNG MÌNH NÊN NGAY TỪ TRONG BỤNG MẸ

CHÚA NẮM CUỘC ĐỜI MÌNH TRONG BÀN TAY CỦA NGÀI

CHÚA MUỐN MÌNH CHỈ TRÔNG CẬY VÀO NGÀI THÔI

CHỨ KHÔNG TRÔNG CẬY VÀO BẤT KỲ 1 CÁI GÌ KHÁC (BỨC TƯỢNG , TIỀN BẠC , DANH VỌNG , NHÀ LẦU XE HƠI ... WHATEVER)
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27685
Old 11-22-2017 , 01:53 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Vậy trước khi đi tiếp , mình cần hiểu những điểm căn bản nằm trong Cựu ước


- Nói tiên tri về Chúa Jesus

- Nói về gia phả của Chúa Jesus bắt đầu từ Abraham

- Dù là DÂN CHÚA , dù được đề cập trong Kinh thánh , nhưng không có nghĩa là họ perfect , họ là điển hình , typical , chứng tỏ CON NGƯỜI LÀ TỘI LỖI , KHÔNG CÓ AI CÓ THỂ VỖ NGỰC NÓI RẰNG MÌNH KHÔNG PHẠM TỘI

- Tội mà Cựu ước nhấn mạnh nhất là TỘI THỜ HÌNH TƯỢNG , Chúa là Đấng dựng nên mình , nắm vận mạng mình trong tay Ngài , Ngài muốn mình chỉ trông cậy vảo Ngài thôi (ngoài Ngài ra , nếu mình trông cậy vào bất cứ 1 điều gì , thì có nghĩa là mình thờ hình tượng , thờ những cái now you see it , now you don't , không hề bảo trợ gì được cho mình cả)
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27685
Old 11-22-2017 , 01:56 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
The TRINITY explained__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27685
Old 11-22-2017 , 01:57 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
The Trinity Explained


__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27685
Old 11-24-2017 , 02:43 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Đễ hiểu về Trinity , có nhiều cách để nói về đề tài này

Cách đơn giảncách phức tạp


***

Bây giờ mình nói khái niệm sơ sơ về cách phức tạp trước (Vân sẽ cố gằng nói cách phức tạp dưới dạng đơn giãn cho mọi người có thể nắm khái niệm về đề tài này)- Modalism ... 1 God , nhưng có lúc biến làm Đức Chúa Trời - thời điểm Cựu ước , rồi lại có lúc biến làm Chúa Jesus - thời điểm viết Kinh thánh , rồi lại có lúc biến làm Chúa Thánh Linh - thời điểm ngày nay

SAIĐức Chúa Trời là Đức Chúa Trời , Chúa Jesus là Chúa Jesus, Chúa Thánh Linh là Chúa Thánh Linh vào mọi thời điểm từ ban đầu cho tới cuối cùng ... chứ không phải thời điểm Cựu ước thì biến thành Đức Chúa Trời , thời điểm viết Kinh thánh thì biến thành Chúa Jesus , thời điểm ngày nay thì biến thành Chúa Thánh Linh

- Paganism ... 3 Gods khác nhau , Đức Chúa Trời , Chúa Jesus , Chúa Thánh Linh ... , hay nói kiểu dể hiểu , có god mặt trời , god mặt trăng , god mùa xuân , god mùa hạ , god mùa thu , god mùa đông , cả 1 đống gods

CÁI NÀY CŨNG SAI TUỐT , vì cả 3 là 1 God , chứ cả 3 không phải là 3 Gods khác nhau
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27685
Old 11-24-2017 , 02:50 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
đó là cái phức tạp đầu tiên mình cần suy nghĩ tới


cái phức tạp thứ hai mà mình cần suy nghĩ tới đó là


Sự hiểu biết của mình rất giới hạn , mình không thể nào dùng sự hiểu biết của mình để SUY LUẬN VỀ GOD NHƯ THẾ NÀO

- giống như trong thế giới 1 dimension , thì mình có 1 đường thẳng

- nhưng qua thế giới 2 dimensions , thì mình có hình vuông , hình chữ nhật

- qua thế giới 3 dimensions , thì mình lại có hình cube


mình bị giới hạn trong thế giới 3 dimensions , nếu bây giờ cho rằng Chúa ở trong thế giới 4 hay 5 dimensions , thì mình không thể nào dùng sự hiểu biết ở 3 dimensions mà đem ra suy luận về Chúa được
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum JumpAll times are GMT -7. The time now is 08:06 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.