VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Nhà Bếp > Recipes (Nấu Ăn)

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Thichcaico
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2852
Old 10-12-2019 , 02:38 PM     Thichcaico est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by khuclunglinh
ha hah âhh [smile]

“Vừa rồi, ở nơi tịnh thất, con tự thầm nghĩ: ‘Kỳ diệu thay! Hy hữu thay!

Ánh sáng của mười hai nhân duyên mà Đức Thế Tôn đã dạy thật là sâu xa, khó hiểu! [smile]

Nhưng theo ý ta quán xét thì như thấy ở trước mắt, có gì mà gọi là sâu xa?’”

Bấy giờ, Phật bảo A-nan:

“Thôi, thôi, A-nan! Chớ nói như vậy. Ánh sáng của mười hai nhân duyên rất sâu xa, khó hiểu. Mười hai nhân duyên này khó thấy, khó biết. Chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, những người chưa thấy duyên, nếu muốn tư lương, quán sát, phân biệt nghĩa lý của
nó, đều bị hoang mê không thể thấy nổi.
- Kinh Trường A Hàm [smile]


Chỗ khác biệt về SỰ SÂU XA của THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN

- là đức PHẬT .. cũng chuỗi nhân duyên đó thôi mà ổng thấy "XUYÊN CẢ TAM THIÊN ĐẠI THẾ GIỚI" ... cho nên ổng nói là khó hiểu

- còn tôn giả ANAN lúc đó .. chỉ thấy là đơn giản .. nên ổng CHẲNG THẤY BAO NHIÊU CỤ THỂ


cho nên .. đức PHẬT giảng "THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN" ... thì ngút ngàn .. ehhêh
ehhehhehh .. hic hic . ehhehhêh
Nhưng mà chuyện này thì không. Sư huynh hiểu sai nghĩa rồi. Sỡ dĩ Phật nói Thập Nhị Nhân Duyên khó hiểu và ngút ngàn...với ý bảo tu hành giả đừng có chú tâm vào để mà lạc vào trầm mê. Bởi vì 100 người lạc vào, thì hết 99.99 người bị cuốn lấy rồi lạc lối.
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35816
Old 10-12-2019 , 02:43 PM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
ha ha âhhh [smile]

HAI CHIỀU THUẬN NGHỊCH THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN

Sau khi Bồ-tát quán mười hai nhân duyên theo hai chiều thuận nghịch,

biết như thật,

thấy như thật,

ngay tại chỗ

--> Ngài chứng được đạo quả A-nậu-đa-latam-miệu-tam-bồ-đề[80].”


Phật bèn nói bài tụng:
Lời này nói giữa chúng,

Các ngươi nên lắng nghe.
Bồ-tát quá khứ quán
Mà vốn chưa từng nghe:

Già chết từ duyên gì,

Nhân gì mà có ra?

Quán sát đúng như vậy,

Biết già chết do sanh;

Sanh lại từ duyên gì,

Nhân gì mà có ra?

Suy nghĩ đúng như vậy,

108
Liền biết sanh do hữu;
Chấp thủ, chấp thủ rồi,
Hữu lần lượt chồng chất.
Vậy nên Như Lai dạy:
Thủ là duyên của hữu.
Như đống chứa dơ bẩn[81]
.
Gió thổi, ác tuôn chảy[82]
,
Như vậy nhân của thủ,
Do ái mà rộng sâu.
Ái do từ thọ sanh,
Nảy sinh gốc lưới khổ,
Vì nhân duyên nhiễm trước,
Cùng tương ưng khổ lạc.
Thọ vốn do duyên gì,
Nhân gì mà có thọ?
Suy nghĩ như thế rồi,
Biết thọ do xúc sanh.
Xúc vốn do duyên gì,
109
Nhân gì mà có xúc?
Suy nghĩ như thế rồi,
Biết xúc từ lục nhập.
Lục nhập do duyên gì,
Nhân gì có lục nhập?
Suy nghĩ như vậy, biết,
Lục nhập do danh sắc.
Danh sắc do duyên gì,

Nhân gì có danh sắc?
Suy nghĩ như vậy biết

Danh sắc từ thức sanh.

Thức vốn do duyên gì,
Nhân gì mà có thức?
Suy nghĩ như vậy rồi,
Biết thức từ hành sanh;

Hành vốn do duyên gì,
Nhân gì mà có hành?
Suy nghĩ như vậy rồi

110
Biết hành từ si sanh.
Nhân duyên như vậy đó,
Mới thật nghĩa nhân duyên.
Dùng trí tuệ phương tiện,

Quáùn thấy gốc nhân duyên.

Khổ không do Thánh hiền,

Cũng không phải vô cớ.

Nên với khổ biến dịch,

Kẻ trí lo đoạn trừ.

Nếu vô minh dứt sạch,Lúc đó không còn hành.

--> Nếu đã không có hành,

--> Thời cũng không có thức;

--> Nếu thức hết vĩnh viễn,

--> Thì danh sắc không còn.

--> Danh sắc đã dứt rồi,

--> Làm gì có lục nhập.

- Nếu lục nhập trọn dứt,
--> Thời cũng không có xúc.

Nếu xúc đã dứt hẳn,
--> Thời cũng không có thọ.

Nếu thọ dứt hết rồi,
--> Thời cũng không có ái

Nếu ái dứt hết rồi
--> Thời cũng không có thủ.

Nếu thủ đã dứt rồi,
--> Thời cũng không có hữu.

Nếu hữu dứt hết rồi,
--> Thời cũng không có sanh.

Nếu sanh dứt hết rồi,
--> Thời không khổ già chết.

Hết thảy đều dứt sạch.

Đó lời người trí nói.

Mười hai duyên sâu xa,

Khó thấy khó hiểu biết

Duy Phật mới biết rõ, [smile]
- Kinh TRƯỜNG A HÀMDuy Phật mới biết rõ, [smile]


mà đã là PHẬT thì phải có PHÁP NHÃN, TUỆ NHÃN .. và THIÊN NHÃN .. chứ không sao thấy như vậy được [smile]ehehehehhe .. hic hic . heheheehehe
Thichcaico
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2852
Old 10-12-2019 , 02:48 PM     Thichcaico est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by khuclunglinh
ha ha âhhh [smile]

HAI CHIỀU THUẬN NGHỊCH THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN

Sau khi Bồ-tát quán mười hai nhân duyên theo hai chiều thuận nghịch,

biết như thật,

thấy như thật,

ngay tại chỗ

--> Ngài chứng được đạo quả A-nậu-đa-latam-miệu-tam-bồ-đề[80].”


Phật bèn nói bài tụng:
Lời này nói giữa chúng,

Các ngươi nên lắng nghe.
Bồ-tát quá khứ quán
Mà vốn chưa từng nghe:

Già chết từ duyên gì,

Nhân gì mà có ra?

Quán sát đúng như vậy,

Biết già chết do sanh;

Sanh lại từ duyên gì,

Nhân gì mà có ra?

Suy nghĩ đúng như vậy,

108
Liền biết sanh do hữu;
Chấp thủ, chấp thủ rồi,
Hữu lần lượt chồng chất.
Vậy nên Như Lai dạy:
Thủ là duyên của hữu.
Như đống chứa dơ bẩn[81]
.
Gió thổi, ác tuôn chảy[82]
,
Như vậy nhân của thủ,
Do ái mà rộng sâu.
Ái do từ thọ sanh,
Nảy sinh gốc lưới khổ,
Vì nhân duyên nhiễm trước,
Cùng tương ưng khổ lạc.
Thọ vốn do duyên gì,
Nhân gì mà có thọ?
Suy nghĩ như thế rồi,
Biết thọ do xúc sanh.
Xúc vốn do duyên gì,
109
Nhân gì mà có xúc?
Suy nghĩ như thế rồi,
Biết xúc từ lục nhập.
Lục nhập do duyên gì,
Nhân gì có lục nhập?
Suy nghĩ như vậy, biết,
Lục nhập do danh sắc.
Danh sắc do duyên gì,

Nhân gì có danh sắc?
Suy nghĩ như vậy biết

Danh sắc từ thức sanh.

Thức vốn do duyên gì,
Nhân gì mà có thức?
Suy nghĩ như vậy rồi,
Biết thức từ hành sanh;

Hành vốn do duyên gì,
Nhân gì mà có hành?
Suy nghĩ như vậy rồi

110
Biết hành từ si sanh.
Nhân duyên như vậy đó,
Mới thật nghĩa nhân duyên.
Dùng trí tuệ phương tiện,

Quáùn thấy gốc nhân duyên.

Khổ không do Thánh hiền,

Cũng không phải vô cớ.

Nên với khổ biến dịch,

Kẻ trí lo đoạn trừ.

Nếu vô minh dứt sạch,Lúc đó không còn hành.

--> Nếu đã không có hành,

--> Thời cũng không có thức;

--> Nếu thức hết vĩnh viễn,

--> Thì danh sắc không còn.

--> Danh sắc đã dứt rồi,

--> Làm gì có lục nhập.

- Nếu lục nhập trọn dứt,
--> Thời cũng không có xúc.

Nếu xúc đã dứt hẳn,
--> Thời cũng không có thọ.

Nếu thọ dứt hết rồi,
--> Thời cũng không có ái

Nếu ái dứt hết rồi
--> Thời cũng không có thủ.

Nếu thủ đã dứt rồi,
--> Thời cũng không có hữu.

Nếu hữu dứt hết rồi,
--> Thời cũng không có sanh.

Nếu sanh dứt hết rồi,
--> Thời không khổ già chết.

Hết thảy đều dứt sạch.

Đó lời người trí nói.

Mười hai duyên sâu xa,

Khó thấy khó hiểu biết

Duy Phật mới biết rõ, [smile]
- Kinh TRƯỜNG A HÀMDuy Phật mới biết rõ, [smile]


mà đã là PHẬT thì phải có PHÁP NHÃN, TUỆ NHÃN .. và THIÊN NHÃN .. chứ không sao thấy như vậy được [smile]ehehehehhe .. hic hic . heheheehehe
Sư huynh,

Giữa hai chúng ta có đại thù gì hay không mà sao sư huynh lại dụ đệ nhập tịch toàn tập vậy sư huynh?
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35816
Old 10-12-2019 , 02:48 PM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
ha ha hâhh ... [smile]

VIPASSI BỒ TÁT - Tỳ-bà-thi


Lúc Phật Tỳ-bà-thi vừa mới thành đạo, Ngài tu tập nhiều về hai phép quán, là an ẩn quán và xuất ly quán


đoạn kinh này ... kết tiếp đoạn trên ... Tỳ BÀ THY là tên của VIPASSI BỒ TÁT [smile]

--> phương pháp thành đạo của ổng .. 1 trong hai phương pháp đó .. chính là --> "THIỀN MINH SÁT" ...

và những minh sát tuệ kể trên .. không ngoài .. sự pháp triển "PHÁP NHÃN", TUỆ NHÃN và THIÊN NHÃN


“Khi Bồ-tát suy nghĩ về khổ ấm diệt như thế

liền phát sinh trí,

phát sinh nhãn,

phát sinh giác,

phát sanh minh,

phát sanh thông,

phát sanh trí,

sanh chứng.

ehhehheh .. hic hic .. ehhêhhheh
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35816
Old 10-12-2019 , 02:56 PM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
ha ha hâh ... [smile]

KHÁN TỊNH

THIỀN ... là tư duy trong tĩnh lặng .. là suy tư trong sự lắng đọng [smile]


“Phật Tỳ-bà-thi,

==>>> lại ở chỗ nhàn tịnh suy nghĩ như vầy: <<<===

“Ta nay đã chứng được pháp vô thượng thậm thâm vi diệu là pháp khó thấy khó hiểu, tịch tĩnh[85], thanh tịnh[86],

chỉ có người trí mới thấu biết chứ kẻ phàm phu không thể nào hiểu thấu được.


Bởi vì chúng sanh có những nhẫn dị biệt, kiến dị biệt, chấp thủ dị biệt, sở kiến dị biệt.


Dựa theo kiến thức dị biệt đó

==> mỗi người chỉ thích điều mình mong cầu, làm theo tập quán của mình[87], [smile]

cho nên đối với lý nhân duyên thâm diệu [88] này chúng còn không thể thấu hiểu, huống chi cảnh Niết-bàn dứt hết mọi tham ái, lại càng khó hiểu gấp bội phần. Ta dầu vì chúng mà nói ra thì chắc chúng không hiểu nổi còn trở lại gây phiền nhiễu”.

Suy nghĩ như thế rồi,

Ngài im lặng không muốn thuyết pháp. [smile]
- Kinh Trường A Hàm*** À tí quên again .. TÌ BÀ THY .. tức là VIPASSI BỒ TÁT [smile]

*** À tí quên again .. TÌ BÀ THY .. tức là VIPASSI BỒ TÁT [smile]

*** À tí quên again .. TÌ BÀ THY .. tức là VIPASSI BỒ TÁT [smile]
ehhêhhhe .. hic hic . ehêhhhêh
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35816
Old 10-12-2019 , 03:01 PM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
ha ha âhhh ... [smile]

Ờ .. để đếm lại tí coi [smile]

nhân vật VIPÂSSI là bồ tát phương nào .. mà KINH NGUYÊN THỦY nào cũng xuất hiện [smile]

- nhiều nơi [smile]
ehhehhêh .. hic hic . ehhehhe
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35816
Old 10-12-2019 , 03:09 PM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
ha ha hâh ... [smile]

VÔ NGÔN .. VÔ NGUYÊN

“Phật bảo Phạm vương: ‘Thật vậy, thật vậy, đúng như lời ngươi nói.
Nhưng ta ở chỗ nhàn tịnh, thầm lặng suy nghĩ: Chánh pháp ta vừa chứng được vi diệu thậm thâm, nếu đem nói cho chúng sanh,

chắc họ không hiểu nổi lại sanh tâm báng bổ, nên ta mặc nhiên không muốn thuyết pháp.

Ta nhờ từ vô số a-tăng-kỳ kiếp cần khổ không biếng nhác tu tập những hạnh vô thượng, nay mới chứng ngộ được pháp khó chứng ngộ này, nếu vì hạng chúng sanh còn dâm, nộ, si mà nói ra, chắc chúng không làm theo, chỉ thêm luống uổng.

Pháp vi diệu này trái nghịch với đời. Chúng sanh bị dục nhiễm ngu si che ngăn không tin hiểu nổi. Này Phạm vương, Ta thấy rõ như thế, nên mặc nhiên không muốn thuyết pháp.’


“Đức Thế Tôn nghe Phạm vương ba
lần ân cần thưa thỉnh, liền dùng Phật nhãn soi khắp thế giới chúng sanh,

--> thấy sự ô nhiễm của chúng sanh có dày có
mỏng,

căn tánh có lanh lợi,

có chậm lụt;

có kẻ dễ khai hóa,

có người khó khai hóa.

Hạng người dễ khai hóa, biết sợ tội lỗi đời sau, nên gắng lo dứt trừ
điều ác, làm phát sanh đường lành.


Chúng như hoa ưu bát la, hoa bát-đầuma, hoa câu-vật-đầu, hoa phân-đà-lỵ có cái vừa ra khỏi bùn nhưng chưa tới mặt nước, có cái đã ra khỏi bùn lại lên ngang mặt nước, có cái tuy lên khỏi mặt nước mà chưa nở, nhưng cái nào cũng không bị dính bẩn, mà dễ dàng nở ra. Chúng sanh trong thế gian này cũng như thế.
ehhehheh .. hic hic .. ehhêhhhêh
BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7596
Old 10-12-2019 , 04:48 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by OXOXO
Neu xét về cấu trúc di truyền nhiễm sắc thể DNA chẳng hiểu gì cả, nhất là khi đọc đoạn này tình cờ:

"4- Sự hiện hữu của một đời sống con người (mạng căn) :

Một trong 3 yếu tố quyết định để hình thành một thai nhi là có sự hiện hữu nghiệp thức đi đầu thai. Nghiệp thức này là kết quả của vô minh và hành trong quá khứ. Giai đoạn tượng thai chính là thời điểm danh sắc có mặt. Lục nhập là giai đoạn thai nhi hình thành đầy đủ các căn. Giai đoạn trẻ bú mớm là giai đoạn của xúc. Trẻ từ 3-5 tuỗi là lúc thọ hình thành. Từ đây trở về trước, theo lối giải thích này, là biểu hiện của nghiệp quá khứ, trẻ chưa tác ý thiện ác để tạo nên nghiệp hiện tại. Khi trẻ biết vui, buổn, ưa, ghét... là lúc ái, thủ, hữu hình thành và chính đây mới là giai đoạn mà trẻ tạo nghiệp để đưa đến hình thành một thân mạng mới ở tương lai (sinh, lão tử)."

nói và giải thích kiểu này thì cũng thật là dễ hiểu và dễ chấp nhận, tuy là có di truyền từ cha mẹ ông bà nhưng những người thân đó cũng chỉ là tác nhân "vay mượn" để làm duyên tạo thành một sinh linh mới mà thôi, cho nên Chúa Jesus nói về một người mù từ thuở mới sanh như sau

Jesus: người này bị mù, không phải do lỗi của nó, cũng không phải do lỗi của cha mẹ nó (người Do Thái tin rằng, tật nguyền là kết quả của tội lỗi)

người tu là thực hiện quá trình "giải nghiệp, tiêu trừ nghiệpác, tăng trưởng thiện nghiệp" ....... nếu tới giác ngộ giải thoát thì ...... sạch nghiệp dù đã và đang làm rất nhiều việc tốt lành cho chúng sanh mọi loài
còn chuyện "thập nhị nhân duyên" thì tuỳ vào mức độ thấy ra của từng hành giả mà hiểu từ cạn tới sâu do sở đắc được loại "nhãn" nào

nhục nhãn hay Phật nhãn !!!

Last edited by BonHat; 10-12-2019 at 05:03 PM..
OXOXO
Senior Member
Join Date: Jun 2011
Số Điểm: 647
Old 10-12-2019 , 09:24 PM     OXOXO est dconnect  search   Quote  
Hỏi: nếu là người đầu tiên xuất hiện trong vũ trụ thì nghiệp thức nào của loài nào nhập vào thai nhi đầu tiên trong vũ trụ?

Trả lời: tương tự nhu câu hỏi nếu là người cuối cùng có mặt trong vũ trụ thì nghiệp thức sẽ bị nhốt vào chỗ nào để đầu thai qua loài mới khác?
Thichcaico
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2852
Old 10-12-2019 , 11:21 PM     Thichcaico est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by khuclunglinh
ha ha âhhh ... [smile]

Ờ .. để đếm lại tí coi [smile]

nhân vật VIPÂSSI là bồ tát phương nào .. mà KINH NGUYÊN THỦY nào cũng xuất hiện [smile]

- nhiều nơi [smile]
ehhehhêh .. hic hic . ehhehhe
Sư huynh đếm được bao nhiều lần?
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35816
Old 10-13-2019 , 10:39 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by OXOXO
Hỏi: nếu là người đầu tiên xuất hiện trong vũ trụ thì nghiệp thức nào của loài nào nhập vào thai nhi đầu tiên trong vũ trụ?

Trả lời: tương tự nhu câu hỏi nếu là người cuối cùng có mặt trong vũ trụ thì nghiệp thức sẽ bị nhốt vào chỗ nào để đầu thai qua loài mới khác?
ha ha hahha ... [smile]

TÂM ĐỊA --> chứa các giống [smile]

- gặp uớt liền nảy mầm [smile]


Người đầu tiên .. và người cuối cùng ... đều CÓ SẮN Ở TRONG VŨ TRỤ [smile]

- do duyên khởi .. mà người đó thấy mình --> là NGƯỜI ĐẦU TIÊN xuất hiện

- cũng do duyên khởi .. mà có người thấy mình --> là NGƯỜI CUỐI CÙNG xuất hiện [smile]và cũng do duyên khởi

- mà những người đầu tiên và cuối cùng trong cùng 1 không gian và 1 thời gian .. cho rằng --> đây là VŨ TRỤ [smile]


vì vậy không chỉ có 1 vũ trụ ... mà có tới ... TAM THIÊN ĐẠI THẾ GIỚI [smile]

--> cũng là do DUYÊN KHỞI [smile]


do "CÓ SẴN" HẾT NHƯ VẬY ... mà thập nhị nhân duyên ... là "VÔ THỈ VÔ CHUNG" ... không có khởi đầu .. và không có kết thúc [smile]ehhêhhhêh .. hic hic .. ehhêhhhêh
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35816
Old 10-13-2019 , 12:17 PM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
ha ha ha ha [smile]

có nhiều khi .. 1 kiếp không được tính ... như là 1 không gian và 1 thời gian .. của 1 vũ trụ [smile]

- mà được tính dài hơn .. thí dụ như là Trang Nghiêm Kiếp trong đó có Phật Tỳ Bà Thi [Vipassi]

Tỳ Bà Thi, Vipassi là 1 trong 7 vị phật trong quá khứ .. trong đó .. người cuối cùng là Thích Ca Mâu Ni .. thì Tỳ Bà Thi là người đầu tiên [smile] --> trong 7 vị phật đó... [smile]

Tên của ông ta được nhắc hoài trong kinh Nguyên Thủy .. chắc cỡ 300-400 lần [smile]

hơn nữa .. mục đích tu tập của NAM TÔNG - Tiểu Thừa ..

là "tập trung nhìn thấy" DANH và SẮC ... với ba pháp ấn: Khổ, Vô Thường Vô Ngã

mục đích của Thiền Minh Sát [smile] --> cũng không ngoài phương pháp đó .. và khi nhìn thấy như vậy .. thì đối chiếu cái nhìn đó với 10 kiết sử:

- làm nên các quả vị của giải thoát ... của Nam Tông Tiểu Thừa như là Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán [smile]


nhưng vì lý do gì .. trong kinh Nguyên Thủy, Vipassi lại có tên gọi là BỒ TÁT [smile]

- đối chiếu với 10 kiết sử ... để có tứ thánh quả ..


chứ có đối chiếu với "THẬP NHƯ THỊ" ... PHÁP NHÃN, TUỆ NHÃN, PHẬT NHÃN đâu ... mà ngài ấy có tên gọi là BỒ TÁT VIPASSI [smile]

- danh hiệu BỒ TÁT là lối tu tập từ "NHƯ LAI TẠNG" và "KHÔNG" mà [smile]

và Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát .. rõ ràng là lối tu tập của phật giáo ĐẠI THỪA [smile]eheheheheh .. hic hic . ehehhehehe
Thichcaico
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2852
Old 10-13-2019 , 12:56 PM     Thichcaico est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by khuclunglinh
ha ha ha ha [smile]

có nhiều khi .. 1 kiếp không được tính ... như là 1 không gian và 1 thời gian .. của 1 vũ trụ [smile]

- mà được tính dài hơn .. thí dụ như là Trang Nghiêm Kiếp trong đó có Phật Tỳ Bà Thi [Vipassi]

Tỳ Bà Thi, Vipassi là 1 trong 7 vị phật trong quá khứ .. trong đó .. người cuối cùng là Thích Ca Mâu Ni .. thì Tỳ Bà Thi là người đầu tiên [smile] --> trong 7 vị phật đó... [smile]

Tên của ông ta được nhắc hoài trong kinh Nguyên Thủy .. chắc cỡ 300-400 lần [smile]

hơn nữa .. mục đích tu tập của NAM TÔNG - Tiểu Thừa ..

là "tập trung nhìn thấy" DANH và SẮC ... với ba pháp ấn: Khổ, Vô Thường Vô Ngã

mục đích của Thiền Minh Sát [smile] --> cũng không ngoài phương pháp đó .. và khi nhìn thấy như vậy .. thì đối chiếu cái nhìn đó với 10 kiết sử:

- làm nên các quả vị của giải thoát ... của Nam Tông Tiểu Thừa như là Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán [smile]


nhưng vì lý do gì .. trong kinh Nguyên Thủy, Vipassi lại có tên gọi là BỒ TÁT [smile]

- đối chiếu với 10 kiết sử ... để có tứ thánh quả ..


chứ có đối chiếu với "THẬP NHƯ THỊ" ... PHÁP NHÃN, TUỆ NHÃN, PHẬT NHÃN đâu ... mà ngài ấy có tên gọi là BỒ TÁT VIPASSI [smile]

- danh hiệu BỒ TÁT là lối tu tập từ "NHƯ LAI TẠNG" và "KHÔNG" mà [smile]

và Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát .. rõ ràng là lối tu tập của phật giáo ĐẠI THỪA [smile]eheheheheh .. hic hic . ehehhehehe
Thật ra không cần phải tập trung mới thấy được đâu sư huynh ơi.
LeThanhPhong
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2571
Old 10-13-2019 , 05:08 PM     LeThanhPhong est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by BonHat
hơn 90% phật tử không chấp nhận lối giải thích Phật pháp của tỳ kheo (thiền sư) Viên Minh, bạn không ngoại lệ

nhưng chỉ cần dưới 10% vừa là phật tử, vừa là những ai ......... chưa phải là phật tử thấy lời dạy của thầy "hạp" với lối tu của mình thì thầy cũng lấy làm vui rồi

Thầy hỏi 90% các phật tử kia rằng, các đệ tử của Phật Thích Ca có biết các kinh sách có được như ngày nay không, vậy mà các vị đó đã đắc quả vị Alahán dù có vị chỉ cần ...... nghe hai chữ "dừng lại"
Sư Viên Minh rất khiêm tốn, Sưchỉ cần 10/100 Phật tử và những ai chưa phải là Phật tử học theo Sư thôi. LTP không rõ con số này khoảng bao nhiêu.

LTP cũng lấy làm lạ lắm.

Hiện tượng sửa pháp thường xảy ra tại VN hoặc Tàu. Tại sao các xứ theo Phật giáo như Miến Điện hoặc Thái Lan, không ai "canh tân" lời dạy của Đức Phật cho hợp thời đại cấp tiến?

Thầy Thích Nhất Hạnh còn xóa bỏ toàn thể Bộ Luật, thay vào đó là 14 giới đó thầy đặt ra cho hợp thời hơn.

Có lẽ 100/100 Phật tử ở các xứ Phật Giáo kia không ai hành đạo hoặc thông minh hơn hậu duệ của con Rồng cháu Tiên chăng?


LeThanhPhong
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2571
Old 10-13-2019 , 05:16 PM     LeThanhPhong est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Thichcaico
Chào anh Lê Thanh Phong,

Nói anh đừng cười, ngày nào mình chưa tìm được dân nữ mà mình muốn tìm, thì mình không vui đó anh. Chọc anh giật mình thôi.

Người người tu, người người nói, nhưng chỉ có 1 người hiểu rõ, thì chính là bản thân mỗi người. Anh đừng để ý người khác nghĩ gì, nói gì, và làm gì. Và cũng đừng chấp nhất cho rằng anh đúng họ sai, hoặc ngược lại. Bởi vì mỗi người đều có lựa chọn khác nhau về phương tiện, nó có thể hợp với họ, mà không hợp với anh. Nhưng chưa chắc là sẽ không gặp lại nhau ở điểm cuối cùng.

Đừng cứng ngắc quá anh. Bỏ xuống được cái gì thì bỏ xuống liền, giúp anh bước đi nhẹ nhàng hơn.


Bạn nói chuyện rất vui và có duyên. Vì thế, các cô mến bạn là phải lắm.

Thân chúc bạn luôn an vui, hạnh phúc.

LTP.
BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7596
Old 10-13-2019 , 06:11 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
những nhà sư VN mà BH có duyên được nghe pháp (trên mạng) là các nhà sư thuộc đủ mọi tông phái, nhưng nghe nhiều phải nói là những sư thích nói về Chúa Jesus hoặc có tâm "hòa đồng tôn giáo"

nổi bật nhất có Sư ông Nhất Hạnh, nổi tiếng trên thế giới chỉ đứng sau Đức Đạt lai lạt ma Tây Tạng hiện thời (sư Nhất Hạnh lớn tuổi hơn)

thiền sư và là vị giảng sư cao tuổi nổi tiếng nhất VN là thầy Thích Từ Thông

còn thầy Viên Minh thì khỏi nói, thuộc PG nguyên thuỷ nhưng "giảng luôn kinh của Thiên Chúa giáo" và ngôi chùa thầy đang trụ trì là ngôi chùa có dáng dấp kiểu kiến trúc của những ngôi chùa bên Thái Lan lớn nhất VN
(bên đây bỏ hình ảnh lên khó quá)


http://trungtamhotong.org/index.php?...5#.XaOmTdIzbcs


http://trungtamhotong.org/index.php?...3#.XaOm39Izbcs
Ông Hai
Gold Member
Join Date: May 2017
Số Điểm: 3237
Old 10-13-2019 , 07:10 PM     Ông Hai est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by BonHat
những nhà sư VN mà BH có duyên được nghe pháp (trên mạng) là các nhà sư thuộc đủ mọi tông phái, nhưng nghe nhiều phải nói là những sư thích nói về Chúa Jesus hoặc có tâm "hòa đồng tôn giáo"

nổi bật nhất có Sư ông Nhất Hạnh, nổi tiếng trên thế giới chỉ đứng sau Đức Đạt lai lạt ma Tây Tạng hiện thời (sư Nhất Hạnh lớn tuổi hơn)

thiền sư và là vị giảng sư cao tuổi nổi tiếng nhất VN là thầy Thích Từ Thông

còn thầy Viên Minh thì khỏi nói, thuộc PG nguyên thuỷ nhưng "giảng luôn kinh của Thiên Chúa giáo" và ngôi chùa thầy đang trụ trì là ngôi chùa có dáng dấp kiểu kiến trúc của những ngôi chùa bên Thái Lan lớn nhất VN
(bên đây bỏ hình ảnh lên khó quá)


http://trungtamhotong.org/index.php?...5#.XaOmTdIzbcs


http://trungtamhotong.org/index.php?...3#.XaOm39Izbcs
Nghe sao giống bà Thanh Hải, bả đạo phật hay đạo thiên chúa gì cũng giảng được mà không có thứ nào bả học tới nơi tới chốn.
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum JumpAll times are GMT -4. The time now is 07:19 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.