VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > VietFun Chat > For VietFun ChatRoom Only

Reply
 
Thread Tools Display Modes
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27605
Old 11-12-2017 , 06:04 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Chúng ta sẻ từ từ tìm hiểu câu chuyện về Chúa Jesus

Đầu tiên , Vân đưa ra những điểm chánh yếu về Chúa Jesus (Christianity 101) mà mình cần phải nắm ...


- Chúa Jesus đả có ngay từ bữa ban đầu , bên cạnh Đức Chúa Trời và Chúa Thánh Linh.


- Qua hình dạng Chúa Jesus , mà Đức Chúa Trời dựng nên con người .. nghĩa là sao ?? Chúa Jesus có thân thể giống như con người chúng ta ... trong khi Đức Chúa Trời và Chúa Thánh Linh là Spirits


- Có nhiều người cho rằng Cựu ước không quan trọng , chỉ có Tân ước mới là quan trọng thôi .. nhưng thật sự ra Cựu ước có phần quan trọng của chính nó , giống như 1 cuốn sách cần phải có mở đầu thì mới đi tới kết luận được , chứ 1 cuốn sách mà thiếu phần mở đầu , đi thẳng vào kết luận , thì mình sẽ không hiểu gì cả (kêu là không hiểu ất giáp gì cả )

Cựu ước nói tiên tri về Chúa Jesus , những gì sẻ xảy tới cho Ngài (đó là phần mở đầu của cuốn Kinh thánh)

Tân ước nói tới việc Chúa Jesus giáng sinh , và thoả đáp tất cả những gì đả được nói tiên tri trong Cựu ước


thử tường tượng , nếu không có phần Cựu ước nói tiên tri , thì sự kiện gì xảy ra cho Chúa Jesus trong Tân ước , mình sẻ không thể nào hiểu được ý nghĩa của nó


- Vậy Chúa Jesus có từ ban đầu rồi , thì việc Ngài giáng sinh ra làm con người mang ý nghĩa gì ??

Khi con người đầu tiên (Adam và Eva) phạm tội , Đức Chúa Trời đả có CHƯƠNG TRÌNH CỨU RỔI CHO CON NGƯỜI

Qua chương trình này ... Đức Chúa Trời là Đấng vẻ ra chương trình .. Chúa Jesus là Đấng thực hiện chương trình , Ngài sanh ra , để rồi chết trên thập tự giá cho tội lỗi của nhân loại , để hễ ai tin cậy vào Ngài thì nhận được sự cứu rổi , đó là sự sống đời đời trên thiên đàng sau khi họ chết ... Chúa Thánh Linh đóng vai trò quan trọng sau khi Chúa Jesus về Trời , Ngài giúp cho chúng ta cầu nguyện , giúp cho chúng ta sống sao cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời


3 "persons" trong Trinity có 1 nhiệm vụ khác nhau trong CHƯƠNG TRÌNH CỨU RỔIđại khái là như vậy , rồi từ từ Vân và các bạn sẽ tìm hiểu sâu hơn về Chúa Jesus


God bless
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27605
Old 11-14-2017 , 03:18 AM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Để cho những ai nghĩ Cựu ước không quan trọng , mình tìm hiểu tóm tắt ở đây 44 điều tiên tri Cựu ước nói về Chúa Jesus

Nếu không có Cựu ước , nếu không có 44 điều tiên tri này , những cái mà mình thấy thực hiện trong Chúa Jesus , mình sẻ ... thiếu sót (underestimate) những chi tiết quan trọng này1. Đấng Messiah được sanh ra bởi người đàn bà ... STK 3:15 ... Mat 1:20 , Galati 4:4


2. Đấng Messiah được sanh ra ở Bethlehem .. Micah 52 ... Mat 2:1 , Luca 2:4-6


3. Đấng Messiah được sanh ra bởi nữ đồng trinh ... Êsai 7:14 ... Mat 1:22-23 , Luca 1:26-31


4. Đấng Messiah thuộc về dòng dõi Abraham ... STK 12:3 , STK 22:18 ... Mat 1:1 , Rôma 9:5


5. Đấng Messiah thuộc về dòng Isaac ... STK 17:19 , STK 21:12 ... Luca 3:34
to be cont.
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27605
Old 11-14-2017 , 03:25 AM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Abraham có nhiều người con

trong đó có Isaac , Chúa Jesus thuộc dòng Isaac

Isaac có 2 người con trai sanh đôi

trong đó có Jacob , Chúa Jesus thuộc dòng dỏi Jacob (Gia cốp)

Jacob có 13 người con (12 trai , 1 gái)

trong đó có Judah , Chúa Jesus thuộc dòng dỏi Judah (Giu đa)


Abraham ⇒ Isaac (Y sác) ⇒ Jacob (Gia cốp) ⇒ Judah (Giu đa)
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27605
Old 11-15-2017 , 01:41 AM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
6. Đấng Messiah thuộc về dòng Gia cốp (Jacob) ... Dân số 24:17 ... Mat 1:2


7. Đấng Messiah thuộc về bộ tộc Giu đa (Judah) ... STK 49:10 ... Luca 3:33 , Hê bơ rơ 7:14


8. Đấng Messiah sẽ ngồi trên ngôi David ... 2 Sam 7:12-13 , Êsai 9:7 ... Luca 1:32-33 , Roma 1:3


9. Ngôi của Đấng Messiah sẽ được xức dầu và tồn tại đến đời đời ... Thi thiên 45:6-7 , Daniel 2:44 ... Luca 1:33 , Hêbơrơ 1:8-12


10. Đấng Messiah sẻ được gọi là Immanuel nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta ... Êsai 7:14 ... Mat 1:23
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27605
Old 11-16-2017 , 03:06 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
11. Đấng Messiah sẻ sống 1 thời gian trên đất Ai cập ... Ôsê 11:1 ... Mat 2:14-15


12. Những con trẻ sẻ bị giết nơi Đấng Messiah sanh ra ... Giê rê mi 31:15 ... Mat 2:16-18


13. Sứ giả sẻ dọn đường cho Đấng Messiah ... Êsai 40:3-5 ... Luca 3:3-6


14. Đấng Messiah sẻ bị từ chối bởi chính đồng bào của Ngài ... Thi thiên 69:8 , Ê sai 53:3 ... Giăng 1:11 , Giăng 7:5


15. Đấng Messiah sẻ là 1 nhà tiên tri ... Phục truyền 18:15 ... Công vụ 3:20-22
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27605
Old 11-20-2017 , 05:02 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
16. Elijah sẽ đến trước Đấng Messiah ... Malachi 4:5-6 ... Mathio 11:13-14


17. Đấng Messiah sẽ được gọi là CON CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ... Thi thiên 2:7 ... Mathio 3:16-17


18. Đấng Messiah sẽ được gọi là người làng Na-za-reth ... Êsai 11:1 ... Mat 2:23


19. Đấng Messiah sẻ đem ánh sáng tới cho Galilee ... Êsai 9:1-2 ... Mat 4:13-16


20. Đấng Messiah sẽ dùng dụ ngôn (parables) để dạy chúng ta ... Thi thiên 78:2-4 , Êsai 6:9-10 .... Mat 13:10-15 , Mat 13:34-35
Na-za-reth là 1 cái làng nhỏ nằm bên trong Galilee
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27605
Old 11-20-2017 , 05:10 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  

Na-za-reth là 1 cái làng nhỏ , thuộc về phần phía Nam của Galilee (Lower Galilee)
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27605
Old 11-20-2017 , 05:20 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
21. Đấng Messiah được gởi tới để cứu những người có tấm lòng tan nát (brokenhearted) .... Êsai 61:1-2 ... Luca 4:18-19


22. Đấng Messiah sẽ là thầy tế lễ - sau thầy tế lễ Melchizedek ... Thi thiên 110:4 .... Hê bơ rơ 5:5-6


23. Đấng Messiah sẽ được gọi là VUA ... Thi thiên 2:6 , Xachari 9:9 ... Mat 27:37 , Mác 11:7-11


24. Đấng Messiah sẽ được ca ngợi bởi những em nhỏ ... Thi thiên 8:2 ... Mat 21:16


25. Đấng Messiah sẽ bị phãn bội ... Thi thiên 41:9 , Xachari 11:12-13 ... Luca 22:47-48 , Mat 26:14-16
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum JumpAll times are GMT -7. The time now is 10:48 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.