VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Nhà Bếp > Recipes (Nấu Ăn)

Reply
 
Thread Tools Display Modes
VanLang76
Loyal Member
Join Date: Jan 2003
Số Điểm: 1490
Old 09-15-2019 , 01:24 AM     VanLang76 est actuellement connect  search   Quote  
Isaiah 6:9-10

New International Version (NIV)

9 He said, “Go and tell this people:

“‘Be ever hearing, but never understanding;
be ever seeing, but never perceiving.’


10 Make the heart of this people calloused;
make their ears dull
and close their eyes.[a]
Otherwise they might see with their eyes,
hear with their ears,
understand with their hearts,
and turn and be healed.”
Ông Hai
Gold Member
Join Date: May 2017
Số Điểm: 3383
Old 09-15-2019 , 02:13 PM     Ông Hai est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by VanLang76
Isaiah 6:9-10

New International Version (NIV)

9 He said, “Go and tell this people:

“‘Be ever hearing, but never understanding;
be ever seeing, but never perceiving.’


10 Make the heart of this people calloused;
make their ears dull
and close their eyes.[a]
Otherwise they might see with their eyes,
hear with their ears,
understand with their hearts,
and turn and be healed.”

Thằng khùng tối ngày chui đầu vô lỗ đít tụi Do Thái ăn cứt nầy chưa bị xe 18 bánh cán nát óc??????
tinhoi2
Platinum Member
Join Date: Sep 2015
Số Điểm: 6145
Old 09-16-2019 , 04:06 PM     tinhoi2 est dconnect  search   Quote  
Ông Hai,


Kinh Phật cấm người tu hành ăn mặn nè."A-nan, lại các chúng-sinh lục-đạo trong các thế-giới, nếu cái tâm không sát, thì không theo dòng sinh-tử tiếp-tục. Ông tu phép Tam-muội, cốt ra khỏi trần-lao, nếu không trừ lòng sát, thì không thể ra khỏi trần-lao được. Dầu có nhiều trí thiền-định hiện-tiền, nếu không đoạn lòng sát, thì chắc phải lạc vào thần-đạo; người bậc trên thì thành đại-lực-quỷ, người bậc giữa thì thành phi-hành-dạ-xoa và các loài quỷ-soái, người bậc dưới thì thành địa-hành la-sát, các loài quỷ-thần kia cũng có đồ-chúng, mỗi mỗi tự xưng là thành đạo vô-thượng.

Sau khi tôi diệt-độ rồi, trong đời mạt-pháp, có nhiều quỷ-thần nầy sôi-nổi trong thế-gian, tự nói rằng ăn thịt, được đạo Bồ-đề. A-nan, tôi khiến hàng tỷ-khưu ăn năm thứ tịnh-nhục, thịt kia đều do thần-lực tôi hóa-sinh ra, vốn không có mạng-căn. Xứ Bà-la-môn các ông, đất-đai phần nhiều nóng-ướt, lại thêm cát đá, rau-cỏ không sinh được; tôi dùng sức đại-bi gia-bị, nhân sức đại-từ-bi, giả gọi là thịt và các ông cũng nhận được cái vị như thịt; làm sao, sau khi Như-lai diệt-độ, người ăn thịt chúng-sinh, lại gọi là Phật-tử! Các ông nên biết những người ăn thịt đó, dầu cho tâm được khai-ngộ, giống như Tam-ma-đề, đều là loài la-sát, quả-báo hết rồi, phải chìm-đắm trong bể khổ, không phải đệ-tử Phật. Những người như vậy, giết nhau, nuốt nhau, ăn nhau chưa thôi, làm sao, lại được ra khỏi ba cõi. Ông dạy người đời tu phép Tam-ma-đề, thứ nữa, phải đoạn lòng sát. Ấy gọi là lời dạy rõ-ràng thanh-tịnh, quyết-định thứ hai của các đức Như-lai tiên Phật Thế-tôn.

Vậy nên A-nan, nếu không đoạn lòng sát mà tu thiền-định, thì cũng ví-như có người tự bịt lỗ tai, cất tiếng kêu to mà trông-mong người khác không nghe; bọn này gọi là muốn giấu thì càng lộ. Hàng tỷ-khưu thanh-tịnh và các vị Bồ-tát đi trong đường rẽ, không dẫm cỏ non, huống nữa là lấy tay nhổ cỏ; làm sao đức Đại-bi, lại lấy máu thịt của các chúng-sinh, mà làm đồ-ăn?


*Trích trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm -- Chương III, Quyển VI.
http://www.*******hoasen.org
tinhoi2
Platinum Member
Join Date: Sep 2015
Số Điểm: 6145
Old 09-16-2019 , 04:24 PM     tinhoi2 est dconnect  search   Quote  
Kinh Lăng Già cũng nói chuyện này nửa.Đức Phật dạy về ăn chay.

- Nầy Ðại Huệ! Tất cả loài hữu tình từ vô thỉ đến nay ở trong vòng sống chết luân hồi vô tận, không có chúng sanh nào chẳng từng làm cha mẹ anh em con cái quyến thuộc, cho đến chủ tớ bạn bè thân thích lẫn nhau. Vậy đối với chúng sanh đã vì nghiệp lực phải chịu đọa làm thân thủy tộc, cầm thú, nỡ nào bắt nó mà ăn thịt? Bậc Bồ Tát ma ha tát phải quán sát xem tất cả loài hữu tình đồng với thân mình, nên nghĩ các thứ thịt kia từ những sanh mạng biết vui khổ thương đau mà có, đâu nỡ an nhiên mà ăn?

- Nầy Ðại Huệ! Các bọn La sát nghe ta nói điều nầy còn nên dứt trừ sự ăn thịt, huống nữa là người ưa vui theo đạo pháp? Trong mỗi đời, Bồ Tát quán thấy chúng sanh đều là quyến thuộc, thường nghĩ xem đồng như con, nên không ăn tất cả các thứ thịt. Những người bán các thứ thịt trâu bò chó ngựa heo dê nơi chợ phố hàng quán, vì tâm tham lợi nên tạo nghiệp giết hại; thịt là sở do của tâm hạnh tạp uế như thế, làm sao Bồ Tát nên thọ dụng?

- Nầy Ðại Huệ! Tất cả các thứ thịt đều là chất tinh huyết ô uế, người cầu thanh tịnh làm sao nên ăn? Kẻ ăn thịt, chúng sanh thấy đều sợ hãi, người tu từ tâm làm sao nên ăn? Khi gặp bọn thợ săn cùng kẻ hạ tiện làm nghề bắn giết, bẫy lưới tàn hại sanh linh, loài chó trông thấy kinh hãi sủa vang, tất cả cầm thú thảy đều dớn dác trốn chạy. Sở dĩ như thế, bởi các chúng sanh ấy đều nghĩ rằng: những người này lộ vẻ hung ác dường như quỉ La sát, nếu ta đến đó tất bị bắt giết, vậy phải nên xa lánh là hơn. Cũng như thế, người ăn thịt thường bị chúng sanh ghét sợ xa lánh. Vì lẽ đó, bậc Bồ Tát tu hạnh từ bi không nên ăn thịt.

Kinh Lăng Già.

*******hoasen.org.
Ông Hai
Gold Member
Join Date: May 2017
Số Điểm: 3383
Old 09-16-2019 , 06:13 PM     Ông Hai est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by tinhoi2
Kinh Lăng Già cũng nói chuyện này nửa.Đức Phật dạy về ăn chay.

- Nầy Ðại Huệ! Tất cả loài hữu tình từ vô thỉ đến nay ở trong vòng sống chết luân hồi vô tận, không có chúng sanh nào chẳng từng làm cha mẹ anh em con cái quyến thuộc, cho đến chủ tớ bạn bè thân thích lẫn nhau. Vậy đối với chúng sanh đã vì nghiệp lực phải chịu đọa làm thân thủy tộc, cầm thú, nỡ nào bắt nó mà ăn thịt? Bậc Bồ Tát ma ha tát phải quán sát xem tất cả loài hữu tình đồng với thân mình, nên nghĩ các thứ thịt kia từ những sanh mạng biết vui khổ thương đau mà có, đâu nỡ an nhiên mà ăn?

- Nầy Ðại Huệ! Các bọn La sát nghe ta nói điều nầy còn nên dứt trừ sự ăn thịt, huống nữa là người ưa vui theo đạo pháp? Trong mỗi đời, Bồ Tát quán thấy chúng sanh đều là quyến thuộc, thường nghĩ xem đồng như con, nên không ăn tất cả các thứ thịt. Những người bán các thứ thịt trâu bò chó ngựa heo dê nơi chợ phố hàng quán, vì tâm tham lợi nên tạo nghiệp giết hại; thịt là sở do của tâm hạnh tạp uế như thế, làm sao Bồ Tát nên thọ dụng?

- Nầy Ðại Huệ! Tất cả các thứ thịt đều là chất tinh huyết ô uế, người cầu thanh tịnh làm sao nên ăn? Kẻ ăn thịt, chúng sanh thấy đều sợ hãi, người tu từ tâm làm sao nên ăn? Khi gặp bọn thợ săn cùng kẻ hạ tiện làm nghề bắn giết, bẫy lưới tàn hại sanh linh, loài chó trông thấy kinh hãi sủa vang, tất cả cầm thú thảy đều dớn dác trốn chạy. Sở dĩ như thế, bởi các chúng sanh ấy đều nghĩ rằng: những người này lộ vẻ hung ác dường như quỉ La sát, nếu ta đến đó tất bị bắt giết, vậy phải nên xa lánh là hơn. Cũng như thế, người ăn thịt thường bị chúng sanh ghét sợ xa lánh. Vì lẽ đó, bậc Bồ Tát tu hạnh từ bi không nên ăn thịt.

Kinh Lăng Già.

*******hoasen.org.
Chuyện ông Phật Thích Ca ăn mặn là chuyện có thật được ghi trong nhiều kinh sách rõ ràng, sau khi thành đạo ổng chủ trương chống lại việc tu hành ép xác và xả cảng cho phép các tăng chúng ăn thịt cá vô tư nếu họ không biết, không nghe và không thấy gì về các con vật bị dân chúng sát sanh mầng thịt để ăn mà họ nhận được trong lúc đi khất thực. Tuy nhiên, thời đó già trẻ lớn bé ai cũng biết là mỗi khi nghe có thầy trò ông Phật Thích Ca đến ở làng nào thì dân chúng nơi đó sanh lòng ngưỡng mộ và hoan hỉ lôi thú vật ra đè cắt cổ chặt chặt xào nấu để chờ ổng và các đệ tử xuất quân đi khất thực là họ sắp hàng dâng cơm cho lục.

Ông Hai không nghĩ ông Phật Thích Ca ngu muội đến độ xảo ngôn phát biểu như trên để biện hộ cho việc cả thầy trò ổng ăn mặn là danh chánh ngôn thuận. Một bậc từ bi giác ngộ mà phát ngôn ngu xuẩn, nói một đàng làm một nẻo lộn tùng phèo như cái máng lợn thì có rất nhiều nghi vấn về sự thật. Có hai giả thuyết được đặt ra là ông Phật Thích Ca thật sự khôn ba năm dại một giờ phát ngôn ngu xuẩn bị ghi chép tại chổ hoặc là kẻ nào ghi kinh sách cố tình viết thêm vô để phá đạo. Dù cho giả thuyết nào đúng đi nữa thì các phật tử phái Nam Tông không nên và không được quyền ăn mặn mà gây ra vô số nghiệp sát sanh các loài vật bé cổ thấp họng, thù oán cao ngút trời xanh mấy ngàn năm qua và vẫn còn đang tiếp tục mà không ai dám lên tiếng cản. Đúng là thời mạt phát, quỷ ma đội lốp sư sãi tu hành.

Theo chư thiên cõi trời Tinhoi2 thì giả thuyết nào có thể tin được?
tinhoi2
Platinum Member
Join Date: Sep 2015
Số Điểm: 6145
Old 09-16-2019 , 06:19 PM     tinhoi2 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Ông Hai
Chuyện ông Phật Thích Ca ăn mặn là chuyện có thật được ghi trong nhiều kinh sách rõ ràng, sau khi thành đạo ổng chủ trương chống lại việc tu hành ép xác và xả cảng cho phép các tăng chúng ăn thịt cá vô tư nếu họ không biết, không nghe và không thấy gì về các con vật bị dân chúng sát sanh mầng thịt để ăn mà họ nhận được trong lúc đi khất thực. Tuy nhiên, thời đó già trẻ lớn bé ai cũng biết là mỗi khi nghe có thầy trò ông Phật Thích Ca đến ở làng nào thì dân chúng nơi đó sanh lòng ngưỡng mộ và hoan hỉ lôi thú vật ra đè cắt cổ chặt chặt xào nấu để chờ ổng và các đệ tử xuất quân đi khất thực là họ sắp hàng dâng cơm cho lục.

Ông Hai không nghĩ ông Phật Thích Ca ngu muội đến độ xảo ngôn phát biểu như trên để biện hộ cho việc cả thầy trò ổng ăn mặn là danh chánh ngôn thuận. Một bậc từ bi giác ngộ mà phát ngôn ngu xuẩn, nói một đàng làm một nẻo lộn tùng phèo như cái máng lợn thì có rất nhiều nghi vấn về sự thật. Có hai giả thuyết được đặt ra là ông Phật Thích Ca thật sự khôn ba năm dại một giờ phát ngôn ngu xuẩn bị ghi chép tại chổ hoặc là kẻ nào ghi kinh sách cố tình viết thêm vô để phá đạo. Dù cho giả thuyết nào đúng đi nữa thì các phật tử phái Nam Tông không nên và không được quyền ăn mặn mà gây ra vô số nghiệp sát sanh các loài vật bé cổ thấp họng, thù oán cao ngút trời xanh mấy ngàn năm qua và vẫn còn đang tiếp tục mà không ai dám lên tiếng cản. Đúng là thời mạt phát, quỷ ma đội lốp sư sãi tu hành.

Theo chư thiên cõi trời Tinhoi2 thì giả thuyết nào có thể tin được?


Chỉ có một lần trong kinh ghi Phật ăn mặn, nhưng thực ra tên địa phương ở thức ăn đó nó giống như tên một đồ ăn mặn, nhưng nó là một loại rau cỏ. Chỉ cái tên là thức ăn mặn chứ không phải đồ ăn. Nếu ông Phật ăn mặn thì trong kinh đã ghi chép hàng chục, hàng trăm lần như thế rồi. Hai đoạn văn trên là từ nguyên thuỷ kinh phật và Đức Phật đã giải thích rõ ràng về việc chay, mặn. Lời Đức Phật, phật tử không cải lại được đâu. Cải lại là phạm tội bất kính với Đức Thế Tôn.
Ông Hai
Gold Member
Join Date: May 2017
Số Điểm: 3383
Old 09-16-2019 , 06:40 PM     Ông Hai est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by tinhoi2
Chỉ có một lần trong kinh ghi Phật ăn mặn, nhưng thực ra tên địa phương ở thức ăn đó nó giống như tên một đồ ăn mặn, nhưng nó là một loại rau cỏ. Chỉ cái tên là thức ăn mặn chứ không phải đồ ăn. Nếu ông Phật ăn mặn thì trong kinh đã ghi chép hàng chục, hàng trăm lần như thế rồi. Hai đoạn văn trên là từ nguyên thuỷ kinh phật và Đức Phật đã giải thích rõ ràng về việc chay, mặn. Lời Đức Phật, phật tử không cải lại được đâu. Cải lại là phạm tội bất kính với Đức Thế Tôn.
Đám trọc Nam Tông cãi chày cãi cối giả nai cho là ông Phật Thích Ca cổ xúy ăn mặn, chính vì vậy mà mấy ngàn năm nay chả có một mống đắc đạo để mầng thuốc.

Tu hành chân chính là phải có lòng từ bị độ lượng biết thương các loài vật như thương con ruột, mấy thằng ăn mặn nhìn con vật nào cũng nghĩ đó là đồ ăn.
HangHang9
Gold Member
Join Date: May 2016
Số Điểm: 3243
Old 09-16-2019 , 07:40 PM     HangHang9 est dconnect  search   Quote  
Ông Hai gải đít bức râu ,
Ai ngờ bức lộn cái đầu trơ tru ,
Ông Hai chõng đít khoe khu ,
Công an bắt được vô tù ngồi chơi .

Hahahhahaaaaaaaaaaaaaa chạy .

Cấm rược theo .
Ông Hai
Gold Member
Join Date: May 2017
Số Điểm: 3383
Old 09-19-2019 , 05:19 PM     Ông Hai est actuellement connect  search   Quote  
Hôm nay Ông Hai đăng đàn thuyết pháp về chân lý của việc bồi dưỡng bản tánh tham sân si.

Trái với đạo phật phái Nam Tông chủ trương ngoan cố, khích động và chống đối lại chủ trương, chính sách và đường lối của đấng tạo hóa bằng cách xúi giục các phật tử u mê ngày đêm tìm đủ mọi cách để tận diệt bản tánh quý báu của con người là tham sân si, đạo Vô Phật chủ trương phát động phong trào sống mạnh, sống phẻ và sống thuận theo tạo hóa bằng cách chăm lo bồi dưỡng bản tánh tham sân si mỗi ngày để tích tụ thêm hành trang và của cải cho đời nầy và hàng tỷ tỷ đời sau.

Ví dụ như một nhơn đang nghèo rớt mồng tơi vì làm biếng, không có tài mà cũng chả có tiền, no home, no girl friend, ngủ bờ ngủ bụi, chạy rong ngoài đường như con junkyard dog no good looking. Lý do thất bại tới mức nầy là vì không có đủ chỉ số tham sân si để thúc đẩy việc chăm lo đi học nghề hoặc học thêm chữ, thay vì tiếp tục làm biếng cạo đầu trốn vô chùa tu diệt tham sân si thì nên quy y sám hối gia nhập đạo Vô Phật để vươn lên trở thành người hữu dụng ngõ hầu bớt đi gánh nặng cho xã hội.
tinhoi2
Platinum Member
Join Date: Sep 2015
Số Điểm: 6145
Old 09-22-2019 , 11:19 PM     tinhoi2 est dconnect  search   Quote  
...............................
Ông Hai
Gold Member
Join Date: May 2017
Số Điểm: 3383
Old 09-22-2019 , 11:44 PM     Ông Hai est actuellement connect  search   Quote  
Ông Hai, thượng tọa trụ trì chùa Vô Phật xin long trọng tuyên bố đã dẹp được đạo phật trong Nhà Bếp để lăng xê đạo thiên chúa lên thay thế.

Các con chiên hôm nay có thể tự do phát biểu để quảng cáo nhánh đạo của mình.

Dooma, cấm xả rác kinh thánh.
Ông Hai
Gold Member
Join Date: May 2017
Số Điểm: 3383
Old 09-26-2019 , 11:55 PM     Ông Hai est actuellement connect  search   Quote  
Hôm ni Ông Hai đăng đàn thuyết pháp về Dưỡng Khổ.

Phần đông khi chúng sanh mầng ăn phát đạt sống trong nhung lụa sung sướng thì quên mẹ đi cái khổ, chính vì vậy mà sau nầy bị thất bại ê chề ngóc đầu lên không nổi. Rứa nên ông bà xưa có câu là đừng bao giờ ngủ quên trên chiến thắng.

Dưỡng khổ thì rất dễ hơn diệt khổ mà các phật tử đang hì hục mầng mà chả có đứa mô đạt kết quả, cho nên tu hành theo đạo Vô Phật cũng giống như bơi nước xuôi trong khi các phật tử bị chết chìm cả tỷ mạng vì chống lại đấng tạo hóa bơi nước ngược.
Listen&Learn
Diamond Member
Join Date: May 2008
Số Điểm: 10136
Old 09-27-2019 , 01:02 AM     Listen&Learn est dconnect  search   Quote  
Cuộc sống vốn không dễ dàng,
mỗi nhà một hoàn cảnh,
mỗi người một nỗi khổ riêng,
nên đừng bao giờ cười nhạo bất kỳ ai,
tôn trọng người khác cũng là tự trọng với chính mình.

Người vinh quang đến đâu,
phía sau cũng sẽ có những niềm đau giấu kín;
Kẻ hạnh phúc thế nào,
trong lòng cũng sẽ có vài điều lo lắng khó xử.

Cuộc đời ai sẽ nhập toàn thập mỹ,
cuộc sống lúc nào sẽ gặp phải sự bội bạc,
không thể nói trước được,
nên đừng vội đắc ý.

Tiền bạc không bao giờ là đủ đầy,
con người không ai là hoàn hảo,
nên tập sống chân thành và khiêm tốn,
đối xử với người khác tốt một chút,
để tạo phước cho mình.

Mọi việc đều không có khuôn mẫu chung,
không có gì là hoàn toàn cố định.
Chỉ cần trong lòng có phương hướng,
có niềm tin và sự kiên trì,
nhất định bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng ở đoạn đường phía trước …

Bài viết từ Nhân Quả
Mình đọc thấy hay, mình chia sẽ với Ông Hai & ACE
Listen&Learn
Diamond Member
Join Date: May 2008
Số Điểm: 10136
Old 09-27-2019 , 02:43 PM     Listen&Learn est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Ông Hai
Hôm ni Ông Hai đăng đàn thuyết pháp về Dưỡng Khổ.

Phần đông khi chúng sanh mầng ăn phát đạt sống trong nhung lụa sung sướng thì quên mẹ đi cái khổ, chính vì vậy mà sau nầy bị thất bại ê chề ngóc đầu lên không nổi. Rứa nên ông bà xưa có câu là đừng bao giờ ngủ quên trên chiến thắng.

Dưỡng khổ thì rất dễ hơn diệt khổ mà các phật tử đang hì hục mầng mà chả có đứa mô đạt kết quả, cho nên tu hành theo đạo Vô Phật cũng giống như bơi nước xuôi trong khi các phật tử bị chết chìm cả tỷ mạng vì chống lại đấng tạo hóa bơi nước ngược.
Đề nghị Ông Hai viết tiếp cái đề tài này. Lý do mình yêu cầu là ngoài đời mình thấy gia đình này làm ăn như diều gặp gió nhà ở biệt thự, xe luxury vài chiếc & nữ trang đeo toàn hiệu có tiếng & mắc tiền (high end jewelry) .. Nói chung nhìn vô ai cũng mê & hâm mộ ..

Nhưng một ngày bỗng nhiên tài sản bị tịch thu, vướng vào kiên thưa, tù tội & bên cạnh trong nhà lại có người mang chứng bệnh hiểm nghèo không chữa đươc. :(

Đời lên voi & xuống chó là thế… Cho nên mình rất muốn nghe tiếp đó Ông Hai
Ông Hai
Gold Member
Join Date: May 2017
Số Điểm: 3383
Old 09-27-2019 , 04:56 PM     Ông Hai est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Listen&Learn
Đề nghị Ông Hai viết tiếp cái đề tài này. Lý do mình yêu cầu là ngoài đời mình thấy gia đình này làm ăn như diều gặp gió nhà ở biệt thự, xe luxury vài chiếc & nữ trang đeo toàn hiệu có tiếng & mắc tiền (high end jewelry) .. Nói chung nhìn vô ai cũng mê & hâm mộ ..

Nhưng một ngày bỗng nhiên tài sản bị tịch thu, vướng vào kiên thưa, tù tội & bên cạnh trong nhà lại có người mang chứng bệnh hiểm nghèo không chữa đươc. :(

Đời lên voi & xuống chó là thế… Cho nên mình rất muốn nghe tiếp đó Ông Hai
Hello bé Chị Hai xinh đẹp yêu wấu.

Đời người phần đông ai cũng có lúc lên hương ăn nên làm ra, phát tài phát tướng, mọi sự thành đạt đi lên vù vù như diều gặp gió, nhưng thật ra đó chỉ là tạm thời, nếu ta không biết lo xa thì hậu vận sẽ rất là thê thảm vì khi vận may đã hết và vận xui bắt đầu thì cuộc đời sẽ thay đổi 180 độ giống như câu chuyện kể ở trên, con người ta sẽ bị đủ thứ tai bay họa gởi chồng chất không biết đường nào mà đở cho kịp. Lấy ví dụ như sau năm 1975 khi cộng sản cưỡng chiếm miền nam, các đại gia đều bị sờ gáy tịch thu tài sản đày đi vùng kinh tế mới để chết lần chết mòn, phần đông các cô chiêu cậu ấm sống quen trên nhung lụa chưa biết khổ là gì nên đùng một cái phải đương đầu với cảnh khổ thì chịu đời không thấu.

Lo xa là khi có dư dả tiền của thì phải biết cách giấu một số tiền ở một nơi bí mật nào đó để khi mạt vận sẽ có để mà xài thay vì xài bừa bãi như nhắm mắt quăng cho các hội từ thiện khắp bốn phương để hy vọng là mình làm phước bây giờ thì sau nầy sẽ được trả ơn, nhưng thực tế thì lại rất phủ phàng, tới khi lâm nạn thì đếch mượn được tụi nó xu nào mà còn bị chửi là ngu. Nên nhớ câu "Tiền trong tay mình là tiền khôn, tiền giao cho thiên hạ giữ giùm là tiền ngu, tiền vô tay thiên hạ sẽ là của thiên hạ, đếch đòi lại được". Mình tự làm phước cho bản thân mình bằng cách lâu lâu bỏ tiền vô quỷ kín để ngừa chuyện xui không lường trước được.

Chăm lo bồi dưỡng cái khổ bằng cách là đương đầu với khổ thay vì trốn tránh hoặc tìm cách tiêu diệt, đến khi xuống dốc gặp nạn thì mình không bị shock vì đã chuẩn bị và rèn luyện tinh thần để đối phó từ lâu.
Ông Hai
Gold Member
Join Date: May 2017
Số Điểm: 3383
Old 10-10-2019 , 12:24 PM     Ông Hai est actuellement connect  search   Quote  
Chậc chậc ... hôm ni Ông Hai thuyết pháp về khổ và nuôi khổ.

Ngày xưa bên Ấn Độ nghèo đói cho nên cái khổ của con người gấp cả trăm lần cái khổ của chúng ta ngày nay. Thật ra ngày nay chúng ta khổ vì quá sướng chớ không hẳn là thật sự khổ cho nên cần phải nuôi khổ thay vì diệt khổ như ông Phật Thích Ca bỏ cả đời người ra dạy phật tử diệt khổ. Tóm lại diệt khổ trong thời đại nầy là lỗi thời, cần phải dẹp bỏ quan niệm đó thì mới có thể tu thành người tốt.

Ví dụ như khi kinh tế xuống gây ra nạn thất nghiệp khắp nơi thì chúng sanh than khổ nhoi trời vì có quá nhiều nợ như nợ nhà, nợ xe, nợ rờ đít cạc v.v... Á đù, đích thị là khổ vì quá sướng mua nhà mua xe và xài sang cho nên bị khổ vì chủ nợ hành chớ không phải khổ vì thật sự khổ. Con nhạn nào giờ sướng qua chưa biết khổ cho nên cần phải tập nuôi khổ để khỏi bị khổ bằng cách là bới xài sang mua đồ hoang phí, đi kiếm thêm jobs làm 2-3 ca để trả nợ hoặc cho chủ nợ kéo xe, đón xe bus hoặc lái xe đạp đi làm cho khỏi mắc nhiều nợ mà hết khổ.

Nuôi khổ nghe hơi lạ nhưng đó mới thật sự là chánh pháp để hoàn thiện trong đời sống ngày nay.
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum JumpAll times are GMT -4. The time now is 03:56 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.