VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > TÔN GIÁO > Trang Phật Giáo

Reply
 
Thread Tools Display Modes
anatta
Senior Member
Join Date: Oct 2015
Số Điểm: 899
Old 07-22-2017 , 08:53 AM     anatta est dconnect  search   Quote  

Life of the Buddha

CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT – TRANH MINH HỌA
1. The Bodhisatta (Buddha-to-be) was invited by Brahma and Four Celestial Kings to be born in the world from Tusita Heaven.

Từ cung trời Ðâu-suất, Bồ-tát được Phạm thiên và Tứ Thiên vương thỉnh mời tái sinh xuống thế.

 --ooOoo--  --ooOoo--  --ooOoo--


Last edited by anatta; 07-23-2017 at 10:56 AM..
anatta
Senior Member
Join Date: Oct 2015
Số Điểm: 899
Old 07-23-2017 , 10:57 AM     anatta est dconnect  search   Quote  
2. In the day Sirimahamaya, the Buddha's mother, conceived a child, she had dreamt that there was a white elephant descended from the silver and golden mountains and brought her a lotus.

Khi Hoàng hậu Maha Ma-da, mẹ của Ðức Phật, thụ thai, bà nằm mộng thấy một voi trắng từ một ngọn núi vàng bạc mang một đóa hoa sen đến dâng cho bà.

--ooOoo-- --ooOoo-- --ooOoo--

anatta
Senior Member
Join Date: Oct 2015
Số Điểm: 899
Old 07-23-2017 , 10:59 AM     anatta est dconnect  search   Quote  

3. Birth: On the Full Moon Day of Vesak month, 625 B.C.E., the Buddha was born in Lumbini Park. Immediately after being born, he walked for seven steps, and there was a lotus holding him up at every step. He said he was the most exalted one in the world.

Ðản Sanh: Vào đêm trăng tròn tháng tư, năm 625 trước Tây lịch, Ðức Phật ra đời tại vườn Lâm-tì-ni. Sau khi sinh ra, Ngài bước bảy bước, mỗi bước có hiện ra một hoa sen nâng đở chân Ngài. Ngài tuyên bố là Ngài là người đáng tôn thờ nhất.

--ooOoo-- --ooOoo-- --ooOoo--

anatta
Senior Member
Join Date: Oct 2015
Số Điểm: 899
Old 07-23-2017 , 11:00 AM     anatta est dconnect  search   Quote  
4. When a hermit named Kaladevila visited the child, the prince mystically appeared on the head of the hermit. King Suddhodanama, his father, and all the Sakyans bowed before the prince.

Khi ẩn sĩ Kaladevila đến thăm hoàng nhi, vị hoàng tử trẻ lập tức hiện ra trên đầu vị ẩn sĩ. Vua Tịnh-phạn, cha của Ngài, và dòng họ Thích-ca, đãnh lễ với Ngài.

--ooOoo-- --ooOoo-- --ooOoo--

anatta
Senior Member
Join Date: Oct 2015
Số Điểm: 899
Old 07-23-2017 , 11:02 AM     anatta est dconnect  search   Quote  

5. During ploughing ceremony, Prince Siddhattha sat down in the shade of a tree and was soon lost in meditation. Though the shadows of all the trees had lengthened, the shadow of the tree under which the prince was seated had not moved. His father was overjoyed and bowed before him again.

Trong buổi lễ Hạ điền, Hoàng tử Sĩ-đạt-ta ngồi dưới một cụm cây to bóng mát và hành thiền. Mặc dù các bóng cây khác dần dần ngã dài ra theo thời gian trong ngày, bóng cây nơi Ngài ngồi thiền vẫn giữ yên như cũ. Vua cha rất vui mừng, và một lẫn nữa cúi đầu lễ Ngài.

--ooOoo-- --ooOoo-- --ooOoo--

anatta
Senior Member
Join Date: Oct 2015
Số Điểm: 899
Old 07-23-2017 , 11:03 AM     anatta est dconnect  search   Quote  


6. Prince Siddhatha showed his skill in archery by lifting a bow which no one within memory of man had ever been able to draw or lift it. It was known from his marvellous strength that he would become Universal Monarch.

Thái tử Hoàng tử Sĩ-đạt-ta có tài thiện xảo bắn cung, và đã nâng cánh cung rất nặng mà từ trước đến nay có rất ít người nâng và dùng nó. Việc hiển thị sức mạnh phi thường nầy chứng tỏ Ngài sẽ là Ðế Vương Vũ trụ.

--ooOoo-- --ooOoo-- --ooOoo--

anatta
Senior Member
Join Date: Oct 2015
Số Điểm: 899
Old 07-23-2017 , 11:05 AM     anatta est dconnect  search   Quote  


7. Wedding Ceremony: The gods gave the holy water from the conch when Prince Siddhatha married Princess Yasodhara. The prince was very happy in his three palaces all days and nights.

Lễ Thành hôn: Các vị trời đến rải nước chúc phúc từ vỏ sò khi Thái tử Sĩ-đạt-đa kết hôn với Công chúc Da-du-đà-la. Thái tử sống hạnh phúc trong ba cung điện trong mọi ngày và đêm.--ooOoo-- --ooOoo-- --ooOoo--

anatta
Senior Member
Join Date: Oct 2015
Số Điểm: 899
Old 07-23-2017 , 11:07 AM     anatta est dconnect  search   Quote  


8. One day Prince Siddhattha went into the city and saw the four signs of and old man, a man afflicted with a loathsome, a corpse, and an ascetic. He appreciated the last one.

Ngày nọ, Thái tử Sĩ-đạt-ta dạo chơi trong thành và thấy bốn dấu hiệu của một ông già, một người bệnh hoạn, một tử thi, và một ẩn sĩ. Ngài trân quý dấu hiệu sau cùng.


--ooOoo-- --ooOoo-- --ooOoo--

anatta
Senior Member
Join Date: Oct 2015
Số Điểm: 899
Old 07-23-2017 , 11:08 AM     anatta est dconnect  search   Quote  


9. Great Renunciation: In the day Rahula, his son, was born, Prince Siddhattha decided to renounce the world. He saw a last sight to Yasodhara. And he happened to see his ladies in waiting who were sleeping, showing him their various kinds of ugly manners like cemetery.

Ðại Xuất Gia: Khi hoàng nam La-hầu-la chào đời, Thái tử Sĩ-đạt-ta quyết định lìa bỏ đời sống thế tục. Ngài đến thăm Da-du-đà-la lần cuối. Và Ngài thấy các cung phi nằm ngủ mê mệt, như những xác chết xấu xí trong nghĩa địa.

--ooOoo-- --ooOoo-- --ooOoo--

anatta
Senior Member
Join Date: Oct 2015
Số Điểm: 899
Old 07-23-2017 , 11:10 AM     anatta est dconnect  search   Quote  


10. Prince Siddhattha renounced the world. He accompanied by his confidant, Channa, rode to the bank of Anoma River.

Thái tử Tất-đạt-ta xuất gia, rời bỏ gia đình. Ngài cùng người thị giả, Xa-nặc, cởi ngựa đến bờ sông Anoma.

--ooOoo-- --ooOoo-- --ooOoo--

anatta
Senior Member
Join Date: Oct 2015
Số Điểm: 899
Old 07-23-2017 , 11:11 AM     anatta est dconnect  search   Quote  


11. Prince Siddhattha took a sword and cut off his hair with one blow.

Thái tử Sĩ-đạt-ta cắt tóc với một nhát gươm.

--ooOoo-- --ooOoo-- --ooOoo--

anatta
Senior Member
Join Date: Oct 2015
Số Điểm: 899
Old 07-23-2017 , 11:15 AM     anatta est dconnect  search   Quote  


12. Self-mortification: Prince Siddhattha, the Buddha-to-be, practised self-mortification for six years until he became very thin. His bones showed prominently. But his austerities did not lead him to deliverance. When he listened to a song played by Indra, he thought of a stringed instrument and discovered the Middle Way.

Tự hành hạ thể xác: Thái tử Sĩ-đạt-ta, vị Phật sắp thành, hành pháp ép xác trong 6 năm đến khi Ngài trở nên rất gầy yếu. Xương trong thân lộ ra ngoài. Nhưng sự hành hạ xác thân không đưa đến giải thoát. Khi Ngài nghe một bài hát do Phạm thiên Indra đánh đàn, Ngài liên tưởng đến loại đàn với dây không căng không chùng, và từ đó Ngài khám phá con đường trung dung, Trung Ðạo.

--ooOoo-- --ooOoo-- --ooOoo--

anatta
Senior Member
Join Date: Oct 2015
Số Điểm: 899
Old 07-23-2017 , 11:17 AM     anatta est dconnect  search   Quote  


13. Sujata offered the Buddha-to-be a gold bowl full of milk mixed with rice flour and honey. Sujata thought he was a god. After taking that meal, the Buddha-to-be threw the bowl into the water.

Nàng Sujata cúng dường vị Bồ-tát một bát cháo sữa với mật ong. Sujata tưởng Ngài là một vị trời. Sau khi thọ thực, Ngài ném cái bát ấy vào dòng nước (và bát ấy từ từ trôi ngược dòng).

--ooOoo-- --ooOoo-- --ooOoo--

anatta
Senior Member
Join Date: Oct 2015
Số Điểm: 899
Old 07-23-2017 , 11:19 AM     anatta est dconnect  search   Quote  


14. The Buddha-to-be defeated Vasavatti Mara, King of Evil, and his companies who attacked him at the Bodhi tree. A
goddess of great beauty emerged from the earth and helped the hero defeat Mara. Then the King Mara payed him his homage.


Bồ-tát chiến thắng Ma vương Vasavatti và đoàn tùy tùng khuấy nhiễu Ngài tại cội cây Bồ-đề. Một vị nữ thần từ lòng đất hiện ra để giúp Ngài đánh bại Ma vương. Sau đó, Ma vương chịu khuất phục, và ca tụng Ngài.

--ooOoo-- --ooOoo-- --ooOoo--

anatta
Senior Member
Join Date: Oct 2015
Số Điểm: 899
Old 07-23-2017 , 11:21 AM     anatta est dconnect  search   Quote  


15. Enlightenment: At dawn on the Full Moon Day of Vesak month, 588 B.C., the Buddha enlightened the Four Noble Truths, i.e., Suffering, the Cause of Suffering, the Cessation of Suffering, and the Way leading to the Cessation of Suffering.

Giác Ngộ: vào buổi sớm mai vào ngày trăng tròn tháng tư (tháng Vesak), năm 588 trước Tây lịch, Ðức Phật thực chứng Tứ Diệu Ðế: Khổ, Nguyên Nhân của Khổ, sự Diệt Khổ, và Con Ðường Diệt Khổ.

--ooOoo-- --ooOoo-- --ooOoo--

anatta
Senior Member
Join Date: Oct 2015
Số Điểm: 899
Old 07-23-2017 , 11:23 AM     anatta est dconnect  search   Quote  


16. The three daughters of King of Evil (Mara) tried to solace and fascinate the Buddha. But their endeavour was in vain.

Ba người con gái của Ma vương tìm mọi cách để quyến rủ Ngài. Nhưng họ đều thất bại.

--ooOoo-- --ooOoo-- --ooOoo--

anatta
Senior Member
Join Date: Oct 2015
Số Điểm: 899
Old 07-23-2017 , 11:25 AM     anatta est dconnect  search   Quote  


17. Two merchants named Tapussa and Bhalika gave the Buddha his barley meal. The Kings of four directions offered the Buddha four bowls. He made them to be one bowl.

Hai thương gia, tên là Tapussa và Bhalika, đến dâng cơm. Tứ Thiên Vương dâng Ngài bốn bình bát. Ngài biến chúng thành một bát duy nhất.

--ooOoo-- --ooOoo-- --ooOoo--

anatta
Senior Member
Join Date: Oct 2015
Số Điểm: 899
Old 07-23-2017 , 11:27 AM     anatta est dconnect  search   Quote  

18. The Buddha was invited by Brahma to go and preach for the welfare of the peoples of the world.

Phạm Thiên thỉnh mời Ðức Phật giảng dạy Giáo Pháp vì hạnh phúc cho chư thiên và nhân loại.

--ooOoo-- --ooOoo-- --ooOoo--

anatta
Senior Member
Join Date: Oct 2015
Số Điểm: 899
Old 07-23-2017 , 11:29 AM     anatta est dconnect  search   Quote  

19. The Buddha preached the First Sermon to the five ascetics in the Deer Park, Sarnath.

Ðức Phật giảng bài Pháp đầu tiên (Chuyển Pháp Luân) cho năm ẩn sĩ tại vườn Nai, Sarnath.

--ooOoo-- --ooOoo-- --ooOoo--

anatta
Senior Member
Join Date: Oct 2015
Số Điểm: 899
Old 07-23-2017 , 11:30 AM     anatta est dconnect  search   Quote  


20. The Buddha gave a sermon to Yasa. Later he gave Yasa and his fifty-four friends ordination. Yasa's parents and wife were the first people who accepted the Triple Gem as their refuge.

Ðức Phật giảng pháp cho Da-xá. Sau đó, Ngài truyền giới cho Da-xá và 54 người bạn (cùng với 5 anh em Kiều Trần Như, đây là 60 vị đệ tử A-la-hán đầu tiên). Vợ và cha mẹ của Da-xá là những Phật tử đầu tiên qui y Tam Bảo.

--ooOoo-- --ooOoo-- --ooOoo--

Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum JumpAll times are GMT -7. The time now is 03:50 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.