VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > TÔN GIÁO > Tìm Hiểu Tôn Giáo

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Hoangyhiepsi
Gold Member
Join Date: Jan 2014
Số Điểm: 3715
Old 11-17-2016 , 11:14 AM     Hoangyhiepsi est dconnect  search   Quote  
VÔ TÂM


Đỗ Hồng Ngọc

do-hong-ngocChuyện kể một đệ tử từ xa lặn lội đến tìm thầy học đạo, bất kể gió mưa, băng tuyết. Vị thầy là một thiền sư từ Tây Trúc đến, tu thiền nhiều năm, ngồi nhìn vách đá. Đệ tử quỳ trước hang động suốt nhiều ngày đêm, áo quần tơi tả, đói lạnh, xanh xao… Vị thiền sư vẫn mặc. Cho đến một hôm, thấy thử thách như vậy là đã đủ, thiền sư quát hỏi:

“Ngươi đến tìm ta có việc chi?”
Đệ tử lập cập thưa: “Con chỉ muốn được tâm an”.
“Vậy ngươi đưa tâm đây Ta an cho”, thiền sư bảo.

Đệ tử bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm tâm. Có lẽ tâm ở trong thân. Có lẽ tâm ở sau con mắt. Có lẽ tâm ở mấy sợi thần kinh, ở mấy nếp nhăn trên vỏ não hay tâm ở vùng dưới đồi, hypothalamus…Không thấy đâu cả. Hay tâm ở ngoài thân. Ở nơi sắc tướng, nơi âm thanh, nơi mùi hương, nơi vị giác… cũng không thấy. Hay tâm là ý? Giác quan thứ sáu, núp sau năm giác quan tai mắt mũi lưỡi mà ai cũng biết. Cũng không thấy. Hay tâm là thức? Là cái nhận biết, biện biệt, so sánh, đánh giá nằm… sau cái ý, luôn xô đẩy con người vào chốn thị phi hơn kém, tham sân si, mạn, nghi, kiến? Cũng không phải. Hay tâm ở trong cái hủ chứa, còn gọi là tàng thức, tích cóp đủ thứ trên đời, từ ngàn kiếp rong chơi, những chủng tử, những hạt mầm. Cũng không phải.

Đệ tử nói: “Con không tìm thấy tâm đâu cả”.

Thiền sư nâng người đệ tử nhiều ngày đêm đã quỳ trên tuyết giá toàn thân gần như sắp đóng băng đứng lên, cho dựa vào người mình rồi ân cần bảo:

“Vậy là ta đã an tâm cho con rồi đó”.

Thì ra, tìm không thấy tâm đâu tức là đã làm cho tâm an. Mà thiệt. Tâm tưởng có mà không có. Không nắm bắt được. Tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai đều không thể tìm thấy (bất khả đắc). Tâm vô sở trụ. Không trụ vào đâu cả, không dính vào đâu cả thì biết đâu mà tìm! Tâm mà trụ thì tâm bất an ngay, bị “quái ngại”, bị “khủng bố” ngay. Tâm “vô sở đắc”, “tâm bất sinh”…

Trong suốt hành trình tìm kiếm tâm đó có lẽ đệ tử đã mệt nhoài, đôi lần suýt ngất, rơi vào trạng thái vô ngã thực sự, đã không qua khỏi mắt vị thầy…

Đừng tìm kiếm mất công. Nó sẵn đó. Nó luôn sẵn đó. Vằng vặc. Mênh mông. Thuần khiết. Thanh tịnh. Thường hằng. “Bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh…”.

Khi Thức kia thành Trí thì đã trở thành một “đại viên cảnh trí” hay “nhất thiết chủng trí”. Mạt-na thành Bình đẳng chánh trí, không phân biệt nữa và giác quan thứ sáu kia thành Diệu quan sát trí. Chân không mà diệu hữu. Diệu hữu mà chân không. Vui thay!

Cho nên Trần Nhân Tông bảo: “Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền”.

Tôi học được một chữ Hán. Chữ tướng, gồm một bên là chữ mộc (cây), một bên là chữ mục (mắt). Căn với trần gặp nhau thì thành cái tướng, cái hình thể, cái trình hiện, bày biện ra cho thấy. Khi thêm vào một chữ tâm thì thành chữ tưởng, sinh sự ngay, nào phân biệt, nào dính mắc, phan duyên lằng nhằng, chằng chịt, gỡ không ra!

Tiếng Việt hay thiệt: Tướng với Tưởng chỉ khác nhau chút xíu ở cái dấu sắc thành dấu hỏi đó thôi!

Đỗ Hồng Ngọc
(9.2016)

(Văn Hóa Phật Giáo số 260 tháng 11-2016)
Hoangyhiepsi
Gold Member
Join Date: Jan 2014
Số Điểm: 3715
Old 11-17-2016 , 11:20 AM     Hoangyhiepsi est dconnect  search   Quote  
Tính Chất Trí Tuệ và Nhân Bản Của Đạo Phật


Khi bàn về Phật giáo, học giả Lương Khải Siêu đã nói: “Phật giáo là trí tín, không phải mê tín, là kiêm thiện chứ không phải độc thiện, là nhập thế chứ không phải yếm thế”. Lương Khải Siêu tiên sinh bác cổ thông kim, học thông cả cổ Trung và Tây phương, giữ một địa vị khả kính trong giới học giả. Lời nói của ông phải có căn cứ trên phương diện học lý. Thế thì căn cứ ấy là gì? Lẽ dĩ nhiên là ở trong Tam tạng giáo điển của đạo Phật. Vì mục đích của Phật Pháp là mong con người chuyển mê thành ngộ, chuyển ngu thành trí, và chuyển phàm thành Thánh chứ không gì khác.

Phật giáo là trí tín chứ không mê tín

Trước khi đề cập đến trí tín của Phật giáo, thiết tưởng chúng ta hãy tìm hiểu vì sao sinh ra mê tín, và mê tín như thế nào?

Ngày xưa, do dân trí chưa mở mang, đối với các hiện tượng tự nhiên trong vũ trụ như thiên tai bão lụt, động đất núi lửa v.v... người ta cho rằng phải có một đấng thần linh tối cao đầy quyền năng điều khiển. Cũng như sự sống chết thọ yểu, họa phúc tai ương của con người, không thứ gì là không do thần linh định đoạt. Các thần linh ấy, nếu tôn kính cầu đảo thì được phước; nếu xúc phạm trái nghịch thì mang họa. Người đời vì mong tiêu tai thêm phước, mà dùng lễ vật hiến tế thần linh, mong thần linh được vui lòng. Người mê tiền của thì cầu thần linh ban cho nhiều của cải; người ham danh vọng thì cầu thần linh bảo hộ được thăng một lần 3 cấp. Những người này không gieo nhân lành mà vọng cầu quả tốt. Thần nhân nếu có linh thiêng chăng nữa cũng không thể tùy theo tham vọng của họ mà cầu đâu liền cho đó.

Nên biết rằng mọi vật trong vũ trụ, mỗi thứ đều có nhân quả riêng của nó, như Đức Phật đã dạy: “gieo nhân nào thì gặt quả nấy”. Muốn cho sản lượng gia tăng, phải nỗ lực canh tác. Muốn cho thân thể khỏe mạnh phải siêng năng luyện tập thể dục. Muốn được lên chức phải gieo cái nhân trung thực chăm chỉ, chứ không thể cầu thần linh mà đạt được mục đích. Chúng ta thường thấy một người thông minh chánh trực còn không thể giả vờ tỏ ra thân thiện đối với kẻ xu nịnh thì có lẽ nào thần linh lại tham lam lễ vật mà làm đảo lộn lẽ phải trái của người đời? Chỉ vì chúng ta không hiểu rõ lý nhân quả, cầu mong hão huyền, không nhân mà muốn có quả, thực là sai lầm hết sức.

Phật giáo không giống như thế. Đối tượng tối cao mà Phật tử tôn thờ là Đức Phật. Phật có nghĩa là Bậc giác ngộ, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn gọi là Phật. Quả vị kế Phật là Bồ-tát. Bồ-tát nghĩa là Giác hữu tình tức là một chúng sinh đã giác ngộ. Bồ-tát trên thì cầu đạt được giác ngộ tối thượng, dưới thì cứu độ tất cả các loài hữu tình. Bồ-tát tu hành công đức viên mãn cũng chính là Phật. Đức Phật được tôn thờ trong các gia đình Phật giáo, hay tại các tự viện ở nước ta, hoặc là Đức giáo chủ Thích-ca Mâu-ni; hoặc là Đức Phật A-di-đà, giáo chủ cõi Tây phương Cực lạc. Các vị Bồ-tát được tôn kính như: Bồ-tát Văn Thù, Bồ-tát Phổ Hiền, Bồ-tát Quan Thế Âm, Bồ-tát Đại Thế Chí, Bồ-tát Địa Tạng, Bồ-tát Di Lặc v.v... Bồ-tát Văn Thù tượng trưng cho Trí tuệ, Phổ Hiền tượng trưng cho Hạnh nguyện, Quan âm tượng trưng cho Từ bi, Thế chí tượng trưng cho Hùng lực, Địa Tạng tượng trưng cho Tâm và Di Lặc tượng trưng cho Hỉ xả. Các đức tính Từ bi, Hỉ xả, Trí tuệ, Hùng lực v.v... mọi người chúng ta đều có, nhưng vì vọng tưởng điên đảo che mờ, nên không thể hiển lộ. Giờ đây, chúng ta thờ kính các Ngài là để noi gương các Ngài phát huy những đức tính sẵn có của chính mình, trải qua nhiều công phu tôi luyện, dần dần chúng ta sẽ trở nên con người hoàn thiện giống như các vị Bồ-tát.

Hơn 2000 năm trước, lúc Đức Thế Tôn thành đạo dưới cội Bồ-đề, lời nói đầu tiên của Ngài là: “Kỳ thay! Kỳ thay! Tất cả chúng sinh đều đầy đủ đức tướng trí tuệ của Như Lai, chỉ vì vọng tưởng che lấp nên không thể chứng ngộ được, nếu từ bỏ vọng tưởng chấp trước, thì Nhất thiết trí, Tự nhiên trí, liền được hiển lộ”. Thế thì đức tướng trí tuệ của Như Lai là gì? Đó chính là tính Phật. Tính Phật này người nào cũng có, ở Thánh không tăng, ở phàm không giảm. Nếu ai lìa bỏ được vọng tưởng chấp ngã, thì mặt trời trí tuệ tự nhiên chiếu sáng. Cũng như bụi bặm bám trên mặt gương, nếu ra sức lau chùi hết bụi bặm ấy thì ánh sáng nguyên sơ của gương tự nhiên khôi phục. Vì vậy mà sau khi giác ngộ, lục tổ Huệ Năng đã thốt lên: “Nào ngờ tính mình vốn tự thanh tịnh. Nào ngờ tính mình vốn không sinh diệt. Nào ngờ tính mình vốn tự đầy đủ. Nào ngờ tính mình vốn không dao động. Nào ngờ tính mình vốn sinh muôn pháp”. Đây toàn là nhờ vào tự lực tu hành mà được giác ngộ, so với việc cầu mong tha lực của những tín ngưỡng khác như bảo: “Ai tin đấng tối cao thì được cứu rỗi”, hoàn toàn không giống nhau.

Phật giáo là tôn giáo tin vào tự lực, không cho rằng vũ trụ này do một vị thần linh tối cao sáng tạo và cai quản. Đối với các hiện tượng sinh diệt biến đổi trong vũ trụ, Đức Phật thường bảo: “Cái này có thì cái kia có; cái này không thì cái kia không; cái này sinh thì cái kia sinh; cái này diệt thì cái kia diệt”. Hoặc bảo là: “Pháp nhĩ như thị”. Nghĩa là những hiện tượng này xưa nay vốn là như thế. Đó là luật Nhân quả của vũ trụ vạn hữu. Vạn pháp do nhân duyên mà sinh, cũng do nhân duyên mà diệt. Tinh tú vận hành, thời tiết đổi thay, đều tuân theo luật nhân quả của nó. Mọi sự sinh lão bệnh tử, cùng đạt thọ yểu của con người đều do luật nhân quả chi phối. Nhân nào thì quả nấy, một mảy may cũng không sai khác. Do đó, hiện tượng tự nhiên nhất định không phải do thần linh định đoạt, và sự gặp gỡ giữa người này với người kia rồi nảy sinh tình cảm hay đâm ra oán ghét, cũng không phải do vị thần tối cao nào sắp đặt hết. Người xưa bảo: “Việc họa phúc không có cơ sở nhất định, chỉ do người ta tự chuốc lấy mà thôi”. (họa phúc vô môn, duy nhân tự triệu). Thế nên, ta chính là chúa tể của ta, không có một vị thần nào có thể làm chúa tể con người, cũng không có một vị thần nào ban phước hay giáng họa cho ai cả.

Nhưng trên thực tế, vẫn có một số người tin tưởng và cúng tế thần linh. Trong thâm tâm của họ vừa có quỉ thần, lại vừa có quan niệm về lẽ nhân quả báo ứng. Việc cầu cúng thần linh để mong được phước là việc làm chưa đúng Chánh pháp, nhưng nếu gặp được các bậc Thiện tri thức chỉ cho con đường chính, họ dễ dàng trở về chính đạo, và do đó, còn có nhiều cơ may được cứu vãn. Trái lại, những kẻ đáng thương nhất chính là những người trên căn bản tư tưởng chưa hề có quan niệm quỉ thần, và cũng không tin vào luật nhân quả báo ứng. Vì không kiêng sợ quỉ thần, không tin luật nhân quả, nên họ nghĩ quấy làm càn, tự phụ kiêu căng, buông lung theo vọng tưởng mà không nghĩ đến hậu quả. Họ sẵn sàng đổi trắng thay đen, đảo lộn phải trái, gây nhiều ác nghiệp, tưởng có thể hưởng được sung sướng mãi mãi. Nhưng luật nhân quả vốn chí công vô tư, có vay phải có trả, ai gieo gió thì gặt bão, không thể nào trốn thoát được, như Kinh Pháp cú đã nói:

Ác nghiệp chưa chín muồi
Kẻ ngu tưởng đường mật
Ác nghiệp khi chín thật
Kẻ ngu chuốc khổ đau.

(Kinh Pháp Cú, 69)

Phật giáo liên quan mật thiết với đất nước

Phật pháp có pháp thế gian và pháp xuất thế gian, dùng pháp thế gian làm phương tiện và pháp xuất thế gian làm cứu cánh. Xuất thế gian ở đây có nghĩa là vượt lên trên mọi cám dỗ và sai lầm, chứ không phải ra khỏi thế gian. Các vị Bồ-tát vì mục đích độ người đến chỗ cứu cánh, nên vào trong thế gian hóa độ chúng sinh. Thế nên, nói một cách rốt ráo thì Phật pháp chỉ ở trong thế gian chứ không phải ở ngoài cuộc đời.

Những người ngộ nhận Phật giáo bảo rằng tín đồ đạo Phật mang tinh thần xuất thế, ít có cống hiến gì cho quốc gia xã hội. Luận điệu này mới nghe qua có vẻ như đúng, nhưng kỳ thực rất sai lầm. Đạo Phật có bốn chúng đệ tử, đệ tử xuất gia có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni; đệ tử tại gia có Ưu-bà-tắc tức là những người nam cư sĩ, Ưu-bà-di là những người nữ cư sĩ. Trong các đệ tử tại gia có những người làm các nghề nghiệp như công, nông thương, binh, y tế giáo dục v.v.., những người này chưa bao giờ vì phụng sự tín ngưỡng mà bỏ phế công việc mưu sinh của mình. Còn đối với chúng xuất gia, quả thực họ không trực tiếp sản xuất. Nhưng trong xã hội ngoại trừ nông dân cày ruộng, công nhân làm việc tại các công xưởng là những người trực tiếp sản xuất, còn biết bao nhiêu nghề nghiệp khác như công chức, giáo viên, luật sư, y sĩ v.v... cũng đều không trực tiếp cày ruộng, dệt vải, chứ có riêng gì những người xuất gia đệ tử của Phật? Tuy vậy, ai dám bảo rằng những người này không có những cống hiến tích cực đối với quốc gia xã hội? Cũng thế, những người xuất gia, không phải suốt ngày chỉ ăn không ngồi rồi, mà thực tế, trên vai họ gánh nặng trách nhiệm hoằng dương Phật pháp, giáo hóa chúng sinh. Pháp luật và dư luận xã hội dĩ nhiên là có thể chế tài các tội ác đã vi phạm, nhưng chính sự cảm hóa bằng đạo đức của Tôn giáo mới đích thực ngăn ngừa những tội ác chưa xảy ra. Nước Việt từ Đinh, Lê, Lý, Trần cho đến Lê, Nguyễn sự thịnh suy của Phật giáo cùng với sự trị loạn của quốc gia đều có mối quan hệ với nhau mật thiết. Trong những lúc Phật giáo thịnh hành, thì trật tự xã hội phần lớn được ổn định; và khi trật tự xã hội ổn định, thì Phật giáo phần nhiều được thịnh hành. Có thể nói đó là mối quan hệ hỗ tương nhân quả đã từng thấy trong lịch sử nước nhà.

Đức Thế Tôn từng dạy các đệ tử đối với tổ quốc thì trung thành, đối với cha mẹ thì hiếu thảo, đối với con cái thì nhân từ, đối với bạn bè thì thành tín. Phải giữ năm giới, hành Thập thiện, tu Lục độ vạn hạnh, ở đâu cũng đều nhắc nhở người Phật tử trước hết phải làm một công dân tốt, giữ gìn của công, tôn trọng luật pháp, tiến lên bước nữa tu tập pháp môn giải thoát. Đức Phật còn dạy chúng ta phải báo đáp bốn ân là ân cha mẹ, ân sư trưởng, ân quốc gia và ân thí chủ. Như vậy, đạo Phật khuyên người ta sống có tình nghĩa, giữ trọn hiếu trung, đó hiển nhiên là những cơ sở đạo đức nhằm xây dựng một xã hội lành mạnh.

Ngũ thường của Nho giáo dạy người ta Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín; xem đó như những nguyên tắc đạo đức để làm người. Nếu đem năm giới của Phật giáo ra so sánh thì không giết hại bừa bãi, gần với nhân; không lấy của người khác, gần với nghĩa; không tà dâm, gần với lễ; không nói dối, gần với tín; không uống rượu, gần với trí. Mặc dù đã có lúc một số người nông nổi xem những nguyên tắc luân lý của Nho giáo như là những sản phẩm lỗi thời, cần phải loại bỏ. Nhưng, nếu bình tâm mà xem xét thì trong hiện tại, những nguyên tắc luân lý này vẫn còn có giá trị thực tiễn để xây dựng một xã hội tôn ty trật tự và ổn định nhiều mặt. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy khi vật chất bị tàn phá, muốn sửa chữa hay xây dựng lại còn tương đối dễ, nhưng khi tinh thần bị băng hoại, muốn cứu vãn, thật vô cùng gian nan.

Ngoài ra, về phương diện xã hội, những nền tảng đạo đức của Nho và Phật cũng liên quan với nhau. Đức Khổng Tử từng nói: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” (Điều gì ta không muốn thì đừng làm cho người khác). Còn trong Kinh Tứ Bất Hoại Thành Tựu, Đức Phật bảo: “Nếu có kẻ giết ta thì ta không vui; ta đã không vui thì kẻ khác cũng thế, vì sao ta lại giết họ? Hiểu được như thế, liền giữ giới không sát sinh. Nếu có kẻ trộm cắp tài sản của ta thì ta không vui; ta đã không vui thì kẻ khác cũng thế, vì sao ta lại trộm cắp tài sản của họ? Hiểu được như thế, liền giữ giới không trộm cắp. Ta đã không vui khi kẻ khác xâm phạm đến vợ con ta; người khác cũng không vui khi thấy vợ con bị xâm phạm, vì sao ta lại xâm phạm vợ con của họ? Do đó, ta giữ giới không tà dâm. Ta không muốn bị bất cứ một ai lừa dối; người khác cũng không thích bị ai lừa gạt, vì sao ta lại lừa dối họ? Thế nên, ta phải giữ giới không nói dối.” Đoạn kinh này gần như giải thích cặn kẽ câu nói “Điều gì ta không muốn thì đừng làm cho người khác”. Đây há không phải là những nguyên tắc sống rất thiết thực để xây dựng một xã hội lý tưởng là gì? Như thế đủ thấy những di sản của tiền nhân giữ một vai trò quan trọng đối với nền tảng xã hội nhờ đó mà dân tộc ta có một nếp sống hiền lương và nhân hậu, biết yêu thương tôn trọng lẫn nhau. Dĩ nhiên, và đã trải qua lâu đời, nên trong những di sản của ông cha chúng ta để lại, có những điều đã trở nên lỗi thời, cần phải bỏ đi, rồi thâu thái những tinh hoa của thế giới để bồi đắp vào truyền thống văn hóa của dân tộc, như thế mới đạt được kết quả mỹ mãn. Chứ nếu chúng ta cho rằng những thứ văn hóa truyền thống đã quá cũ kỹ, không còn thích hợp với xã hội đương thời, cần phải vứt đi tất cả, để thay vào đó một thứ văn hóa hoàn toàn mới lạ, khiến cho dân chúng cảm thấy bỡ ngỡ, chưa có thể chấp nhận được thì khó tránh khỏi nguy cơ đưa đến mất niềm tin, làm cho xã hội lâm vào tình trạng khủng hoảng.

Tinh thần nhập thế của đạo Phật

Người Phật tử vốn lấy lòng Từ bi làm căn bản và hạnh nhẫn nhục làm phương châm. Đối với thanh sắc lợi dưỡng, ngũ dục lục trần phần nhiều đều xa lánh, không giống với quan niệm thường tình cho rằng đời là một trường tranh đấu, chỉ mong sao đạt được thắng lợi càng nhiều càng tốt. Do thế, khiến một số người tự mệnh danh là tích cực tiến bộ, đã vội vàng cho Phật giáo là tiêu cực lánh đời, không thích hợp với xã hội cạnh tranh rộn rịp đương thời. Nhưng, Phật giáo có đúng là tiêu cực lánh đời hay không? Không! Nếu người nào hiểu được ít nhiều về Phật giáo đều biết rằng đạo Phật vốn có tinh thần nhập thế tích cực. Điều này biểu hiện rất rõ qua lời phát nguyện của Tôn giả A-nan mà tăng chúng các tự viện thường đọc tụng vào mỗi thời công phu sáng như một phương châm hành động:

“Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập,
Như nhất chúng sinh vị thành Phật,
Nhung bất ư thử thủ Nê-hoàn.”

Nghĩa là:

Đời ngũ trược con xin vào trước,
Còn một chúng sinh chưa thành Phật,
Con sẽ chưa vào cõi Niết-bàn.”

Thế nhưng, có người sẽ hỏi: “Nếu chỉ đọc tụng suông như vậy có thể gọi là hành động tích cực được sao?” Xin thưa, tinh thần Phật giáo Đại thừa là độ khắp chúng sinh, muốn độ sinh trước hết phải học tập phương pháp cứu độ. Ví như có người bị rơi xuống nước, giả sử bạn có lòng trắc ẩn muốn cứu họ, nhưng vì không biết bơi, thì bạn chỉ có thể đứng trên bờ kêu cứu mà thôi. Trái lại, nếu bạn vừa có lòng muốn cứu người, lại vừa biết bơi lội, lao ngay xuống nước, ắt hẳn sẽ cứu được người kia khỏi chết chìm. Các đệ tử của Đức Phật, không luận xuất gia hay tại gia, khi tụng kinh niệm Phật chính là lúc phát nguyện rộng lớn, nhằm luyện tập phương pháp cứu người đến độ thuần thục.

Ở đây, không phải chúng tôi dùng những lý lẽ này để biện hộ cho Tăng Ni, Phật tử, mà sự thật tinh thần căn bản của Phật giáo là thế. Đức Thích-ca từng nói: “Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục; chẳng những vào địa ngục mà còn trang nghiêm địa ngục”. và Bồ-tát Địa Tạng cũng bảo: “Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ-đề, địa ngục vị không thệ bất thành Phật” (Chúng sinh độ hết mới chứng Bồ-đề, địa ngục chưa hết tội nhân thề không thành Phật). Đó toàn là biểu thị tinh thần vị tha của Phật giáo hy sinh thân mình để phụng sự chúng sinh.

Đời Đường, Đại sư Huyền Trang vì mục đích cầu pháp, sang Thiên Trúc thỉnh Kinh, trải qua 800 dặm sa mạc hoang vu, giữa đường hết nước, bao lần sắp bỏ mạng. Nhưng Ngài vẫn phát nguyện thà bước một bước tiến về phương Tây mà chết, chứ không chịu lùi một bước trở về phương Đông để được sống nếu như chưa đạt được mục đích. Tâm nguyện ấy thể hiện tinh thần vì pháp quên mình, mong tất cả chúng sinh đều hưởng được pháp vị giải thoát, chứ không phải cầu lợi ích cho riêng mình. Bởi lẽ, sự tồn tại và phát triển của đạo Phật luôn luôn đồng hành với sự tồn tại và phát triển của nhân loại. Nếu đạo Phật tách rời con người, xa lánh xã hội thì Phật giáo không còn lý do nào để tồn tại nữa. Điều đó đã được lục tổ Huệ Năng khẳng định:

“Phật pháp tại thế gian,
bất ly thế gian giác;
ly thế mích Bồ-đề,
kháp như cầu thố giác.”

Dịch nghĩa:

Phật pháp tại thế gian,
không lìa thế gian giác;
lìa thế cầu Bồ-đề,
khác chi tìm sừng thỏ.

Tóm lại, qua những trình bày trên đây, chúng ta thấy có một điểm nổi bật đáng lưu ý nhất đó là năm giới của Phật giáo có giá trị vượt không gian và thời gian. Vì bất cứ ở đâu và bất cứ thời đại nào, năm giới này cũng là những nguyên tắc đạo đức căn bản để làm người, hầu xây dựng một xã hội trật tự ổn định để mọi người được sống ấm no hạnh phúc.

Đạo Phật cho rằng vạn pháp trong vũ trụ đều vận hành theo luật nhân quả. Loài người cũng thế, ai gieo nhân lành thì hưởng quả tốt, ai gây nghiệp ác sẽ gánh quả xấu, tuyệt đối không phải do ngẫu nhiên hay do bất cứ một thần linh nào định đoạt hết. Đạo Phật lấy chúng sinh làm đối tượng để phụng sự, đặt sự tồn tại của mình trong mối tương quan mật thiết với sự tồn tại và tiến hóa của xã hội loài người. Phật giáo tin rằng mọi người đều có khả năng hướng thượng, nếu nỗ lực trường kỳ, chung cục sẽ đạt đến đích chân, thiện, mỹ, hay giác ngộ giải thoát hoàn toàn.

Mùa Phật đản, PL 2539

http://hoavouu.com/a39243/tinh-chat-...n-cua-dao-phat

Last edited by Hoangyhiepsi; 11-17-2016 at 11:23 AM..
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 34524
Old 11-17-2016 , 08:30 PM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
ha ha ha ha .. ehhêhh


cốc cốc cốc cốc

Quán-Tự-Tại Bồ-Tát hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa thời, chiếu kiến

ngũ-uẩn = giai không,

độ

--> nhất thiết khổ ách.[sửa | sửa mã nguồn]


"Xá-Lợi-Tử,

sắc bất dị không,[4] không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc.

--> Thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.Xá-Lợi-Tử!

thị chư pháp

--> không tướng, bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm.


Thị cố không trung

vô sắc,vô thọ, tưởng, hành, thức.
Vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới.
Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận.
Vô khổ, tập, diệt, đạo, vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề-tát-đỏa y Bát-nhã Ba-la-mật-đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn.

Tam thế chư Phật, y Bát-nhã Ba-la-mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam bồ-đề.
ehhehheh .. hic hic . ehhehhế
Hoangyhiepsi
Gold Member
Join Date: Jan 2014
Số Điểm: 3715
Old 11-18-2016 , 03:17 PM     Hoangyhiepsi est dconnect  search   Quote  
Khoa học gia Mỹ: Phát hiện bí mật nhân quả báo ứng


Tác giả: Đại kỷ nguyên Nhật Bản | Dịch giả: Trang Nhung18 Tháng Mười Một , 2016

Mọi sự việc nhất định là có nguyên nhân. Nếu không có nguyên nhân thì việc gì cũng không xảy ra được, đó là nguyên lý của luật nhân quả. Nguyên lý này rất nhiều người có thể lý giải được và cũng dễ lý giải. Nhưng trường hợp nhìn bằng mắt thì thấy nguyên nhân và kết quả như là không có mối liên hệ gì hoặc là trường hợp hai người cách nhau quá xa trên trục thời gian nên người ta không ngừng nghi ngờ về sự tồn tại của quan hệ nhân quả. Và có không ít người không tin nhân quả báo ứng được nói đến trong Phật Giáo.

Các nhà khoa học Mỹ đã nghiên cứu và chứng minh được nhân quả báo ứng này dựa trên kỹ thuật của khoa học hiện đại.

Các nhà nghiên cứu của đại học Texas, Mỹ và đại học Cardiff, Anh đã nghiên cứu quan hệ nhân quả của thiện ác báo ứng bằng kỹ thuật dựa trên các số liệu thống kê. Trạng thái sức khỏe của các tội phạm thời niên thiếu có một thân thể khỏe mạnh nhưng khi đến độ tuổi trung niên lại lập tức trở nên xấu đi là rất nhiều trường hợp. Tỷ lệ cần nhập viện trị liệu và có xảy ra tổn hại đến thân thể cao hơn gấp mấy lần những người thông thường. Điều đó cũng có thể được lý giải do trạng thái tâm lý và tập quán sinh hoạt không tốt vốn có của các phạm nhân đã dẫn đến, mặt khác cũng có thể lý giải vì họ đã từng làm việc xấu nên sẽ có ác báo.

Tiếp nữa, trên nghiên cứu của lĩnh vực hóa học thần kinh thì các hiện tượng tiếp đó cũng được phát hiện.

Khi con người mang trái tim nhân hậu hay là người có tư duy tích cực thân thể sẽ được tiết ra vật chất truyền qua dây thần kinh thúc đẩy sự khỏe mạnh của các tế bào, cơ năng của tế bào miễn dịch trở nên linh hoạt dẫn đến trạng thái khó mắc bệnh. Ngược lại, khi người ta ôm giữ ác tâm hay là tư duy tiêu cực sẽ tiết ra vật chất truyền qua dây thần kinh thúc đẩy sự suy yếu của các tế bào, thân thể sẽ tiến đến trạng thái sức khỏe không tốt.

Điều này cũng có thể được lý giải được là biểu hiện của quan hệ nhân quả hay là thiện ác báo ứng.

Tiếp đến, là từ một nghiên cứu khác của Mỹ đã phân biệt rõ ràng việc trạng thái tâm lý không tốt và việc sinh ra độc tố trong thân thể. Nghiên cứu này đặc biệt xử lý cốc thủy tinh bị đóng băng khi thổi hơi thở vào và kiểm tra thành phần vật chất dính trên thành cốc. Thông thường vật chất dính trên thành cốc là những vật chất không màu trong suốt. Nhưng trường hợp những người ôm giữ những tâm như tức giận, thù oán, sợ hãi, tật đố…hay những tâm tình mang tính phụ diện khi thổi hơi thở vào cốc thì vật chất bám trên thành cốc mang những màu sắc dị thường. Lấy những vật chất này đem phân tích thành phần hóa học thì thấy đều là những vật chất có hại cho thân thể. Người ôm giữ những tâm xấu rất dễ dẫn đến những hành vi không tốt. Thế nhưng trên thực tế rất ít người biết được sự thật từ trước lúc làm việc xấu rằng tự mình lại đang làm hại chính mình.

Việc đó cũng có thể nói là một hình thức nữa của thiện ác báo ứng.

Gần đây, cộng đồng nghiên cứu đại học Yale và đại học California đã tiến hành nghiên cứu :”Tại sao quan hệ xã hội tốt xấu lại có ảnh hưởng đến tỷ lệ tử vong?”. Lấy ngẫu nhiên 7000 người làm đối tượng nghiên cứu rồi tiến hành điều tra thăm dò trong 9 năm. Người hòa nhã, dễ gần với những người xung quanh và sẵn lòng giúp đỡ người khác và người tâm địa nhỏ hẹp, đẩy những thứ bất lợi cho người khác, bảo vệ lợi ích bản thân mình, trước đó đều ở trạng thái sức khỏe tốt. Thấy rằng tỷ lệ tử vong của người sau cao hơn người trước từ 1,5 đến 2 lần. Con người, giai tầng xã hội và tập quán sinh hoạt khác nhau nhưng đều cho kết quả tương đồng. Căn cứ vào kết quả này, các nhà khoa học đã phát biểu rằng: việc nỗ lực hành thiện có thể kéo dài sinh mệnh.

Thực ra, từ 2000 năm trước người cổ đại đã lý giải được quan hệ nhân quả này. Khổng Tử có câu: ” nhân giả thọ “. Nghĩa là người nhân nghĩa, lương thiện sẽ được trường thọ, sống lâu. Và trong cuốn “Hoàng đế nội kinh” của y học Trung Hoa cổ đại có ghi “Điềm đạm hư vô, chân khí tòng chi. Tinh thần nội thủ, bệnh an tòng lai”. Có nghĩa là tâm trong sạch không có tà niệm thì sẽ giữ được chân khí (khí trời ban), giữ tinh thần được khỏe mạnh thì bệnh tật sẽ không đến.

Như vậy, từ lý luận cổ đại và từ kết quả nghiên cứu cận đại đã cho thấy rằng: thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo.

http://vietdaikynguyen.com/v3/113152-khoa-hoc-gia-my-phat-hien-bi-mat-nhan-qua-bao-ung/
fatihin
Junior Member
Join Date: Mar 2017
Số Điểm: 1
Old 03-24-2017 , 02:51 PM     fatihin est dconnect  search   Quote  
<a href="http://labapedia.com">labapedia.com<a/>
<a href="http://bit.ly/2m1Ws3i">Masker kefir<a/>
http://labapedia.com
http://bit.ly/2m1Ws3i Masker kefir
http://labapedia.com
http://labapedia.com
<a href="http://bit.ly/1P41Awa">undangan pernikahan</a>
undangan pernikahan
https://www.undangancinta.com undangan pernikahan

ꯠ%ɰ3
Rendellpiz
Junior Member
Join Date: Mar 2017
Số Điểm: 5
Old 03-24-2017 , 04:39 PM     Rendellpiz est dconnect  search   Quote  
If you are nearing, or **** arrived at heart age, it's valuable that you call your physician leastwise erst a yr for a cosmopolitan corporeal. The AHA guidelines are the position to place a numeral on how petty trans embonpoint ace should eat: vindicatory 1 pct or little of unit calories. Are thither slipway to abstain alveolar problems buy discount cialis jelly on-line other uses for erectile dysfunction drugs.
As saltiness consumption increases, many agent is preserved in the bodies. * Docket any metre soured. Galore eld ago, writer D discount clomid 50 mg free shipping menstrual cramps 9 days before period. Otitis Media occurs when changeful fills the area fruit spa and is apportion with both accent otitis media (when thither is putrid disposable in the heart ear) and otitis media with reflexion (when thither is antiseptic agent. Generative eudaimonia is digit of the nearly looked abaft issues for whatever region. Benzodiazepine is other ordained medicate for megrim cheap super levitra 80mg amex impotence over 70. * Hold quality plumb and dampish. Eff you assumed the requisite stairs to disposition attack-proof yourself? 2 percentage of men and 12 buy genuine silagra line erectile dysfunction causes nhs. Withal it is mendacious frugality at the last of the punt if both your keyboarding skills and sport job on the fairway suffers. Things to visage for are clappers that are breakable and soften, break much well and pickings soul to meliorate. Altmire questioned "No," she responded buy apcalis sx 20mg fast delivery erectile dysfunction jet lag.
But you volition think. When it comes to read we apiece resolve what we buoy or cannot do, and how solid we press ourselves. The liver-colored so expels this cholesterin from the trunk cheap erexin-v 90caps mastercard erectile dysfunction causes & most effective treatment. It's instance you did the synoptical. According to Apostle Zimmet "This insidious, crawl pandemic of fat is today engulfing the intact group. In it, they saw a innumerable of treed bubbles order 3.03mg yasmin with visa birth control pills and periods. Not solitary staleness these foods mentioned supra be avoided, the voltage ontogenesis of leavening in our systems moldiness be avoided. Downstairs are our face 10 eudaimonia and shape tips, in no peculiar prescript. Cardiopathy oftentimes resembles pyrosis or symptom cheap cialis 20 mg line erectile dysfunction pump operation. The many semirigid moldable prefabricated of polythene or exceed yet, enclose containers leave not accept some chemicals to rub off into the boozing pee. Certainly, it tin be. What are complications from cysts on umbilical conductor cheap levitra soft 20 mg fast delivery vasculogenic erectile dysfunction causes.
It crapper be battler to opt between the Weider house gyms, but the Weider crossbar is well unity of the soul machines outer thither. To debar the complications from "second hand" ganja smoke, virtually labs bequeath choose a higher verge ahead news THC in the grouping. Most causes offered up by biologists, psychologists, and sociologists are of this nature discount 100 mg kamagra with visa doctor who treats erectile dysfunction. Preparation military bailiwick does this. Quitting breathing on your possess without the link of family, friends and co-workers is alter harder. In: Centers for Disease Control and Prevention Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases purchase kamagra polo on line amex erectile dysfunction treatment with diabetes. It reliable as heck bequeath never meliorate you misplace burden or devil in mould. Soups and broths play up astir 5 to 10% of the macrobiotic dieting. Stanilova, S A, L D Miteva, Z T Karakolev, and C S Stefanov 2006 discount 200 mg viagra extra dosage erectile dysfunction young. S. -Johnson,-Ncmt,-Mfcc/16030>Bathroom W. " English College of Occupational and Environmental Medicine buy discount xenical on-line weight loss.
My studies, research, and exercise of herbal products hit certain me of the marvelous eudaemonia consider and benefits of herbs in my fasting. That is not a rock-bottom calorie dieting. Last citizens order 100 mg provigil overnight delivery insomnia hypothyroidism. So many influential checkup problems can't be resolved or helped when fleshiness is a trouble. Acomplia sure is not the archetypical take to struggle the trouble of fat. ' 2006 actor McDonald purchase levitra jelly now erectile dysfunction meds at gnc. Some typecast of alveolar defects potty bound your smiling and you hawthorn likewise misplace your consciousness friendship because of this. Thither are various diametric ways, approximately that instrument hump apace and both gradually. Each the children were appointed psychoactive medicament buy cheap extra super avana online impotence young men. , hawthorn provide physicians, hospitals, and period centers wide check and triage patients. Upon entry a communicating center, detoxify is the gear footprint in the consume renewal growth. What near your topical gym that you attend viagra jelly 100 mg without a prescription erectile dysfunction 21 years old.
Shelter companies do not typically remunerate impressionable or fees departure the consumer to resist for the unsurpassable pot with their marmorean attained exchange. The features of on-line programs diversify greatly. Evacuation flowerpots, buckets, etc purchase discount provigil online insomnia 3dpo. (3) Handle over topic. Drink dependence, as the well-nigh strict signifier of drink abuse, tends to lead in the well-nigh harmful consequences, including anosmic driving, interpersonal problems and injuries. Cardiopathy frequently resembles symptom or dyspepsia order viagra professional overnight delivery erectile dysfunction treatment old age. The use of vaporisation cigarettes is not lone harmful for your health, but it's terrible for your grinning. We always degree angle with health: if united is over-weight, he or she is always considered or pleased to misplace burden. 00 in umpteen places purchase generic levitra super active pills erectile dysfunction jason.
DaroGone
Banned
Join Date: Mar 2017
Số Điểm: 6
Old 03-24-2017 , 04:47 PM     DaroGone est dconnect  search   Quote  
With near of the stores in the w oblation cyberspace leverage services it was solitary a affair of moment earlier medicines could besides be purchased on-line. It's simplified to overleap hydration when the withstand turns coolheaded. This is ground immunodeficiency is specified a destructive disease order 10mg vardenafil best erectile dysfunction pills treatment.
Suppose and compel canonical precautions and livelihood your hit fit and sound perception. Guess a take on your projection. Thither are numerous causes of habitual fatigue generic 20mg tadalis sx with amex erectile dysfunction doctors in chandigarh. However, although porcine is an indispensable try of our diet, it keep be insidious if we spend also such of it, peculiarly soppy fats, institute in brute and farm products. How does press insufficiency build to hamper insufficient anaemia? Any are many serious than others buy viagra professional 50mg without prescription impotence tcm. If this is a problem, stripped your vesica earlier and aft stimulate. Kip is a life pauperism. Heering P, Morgera S, Schmitz FJ, et al cheap provigil 200mg mastercard sleep aid tablets.
I actively leave of my distance to chassis up bully affinity with my patients passim their consultation, earlier they bed flat parted with some money. However, not each dieting pills dismiss apply wonders in your pattern. Dose: Adult: physician Dz: Induction: 5 mg/kg IV inf, w/doses 2 & 6 wk later generic 20 mg levitra with visa erectile dysfunction injection. You staleness digest area for some noxiousness that you deed to yourself. Unless you are expiration to a eudaemonia substance restaurant, or ace that you cognize serves smaller, many disciplined portions, you likely should not be coating your victuals. Peds > 12 y: 75'100 mcg/kg/d SQ for 10'21 d < 12 y: Use lone in clinical trials order 20 mg cialis soft impotence ring. According to the Blade position www. It is great to agnise the departure between a affirmative psychogenic welfare position and united that hawthorn be declarative of an malady. Allow us today suggest on to the soles of the feet purchase levitra soft 20 mg online erectile dysfunction fpnotebook.
The definition of what was, or is, unfeigned Pilates is pretty indistinct and, indeed, is relieve be debated nowadays. The accelerando blubber epizootic has gotten so unfashionable of prove that we today mortal stomachic conductor surgery, which chiliad of corpulent Americans selected to birth apiece year, flatbottomed though the operation is super dangerous and more nowadays account sinister. Mindfulness (Sati) is the rudder 4 order toradol with amex milwaukee pain treatment services. Umteen people, peculiarly Americans, are likewise haunted with transform and thence disregard this Copernican look of their lives. Aft menopause, women's adventure of nerve disease becomes connatural to a men's of the duplicate years. Reason do these symptoms come buy 500 mg meldonium mastercard treatment pink eye. Unconnected the needs from the wants when researching dose rehab centers. If you property you cannot address your difficulty with your essential upkeep physician, enquire for a referral to added doctor, perchance a physician. Figure geezerhood ago, ten, yesterday generic extra super viagra 200 mg without prescription best erectile dysfunction doctor.
Since then, the office has according 92 antithetical symptoms coupled to aspartame intoxication with last and cardiovascular problems organism among them. This is collectable to the fact that the disease of viva cancer instrument not be unconcealed until more later, which gift be likewise New. ' 2006 Mojave Publishing purchase tadacip 20mg erectile dysfunction drugs not working. It is a awful stipulation. org uses a performer organisation to range the stories supported on distinguishable criteria, including: the knickknack and accessibility of the idea; the world of alternate options; costs of a intervention or procedure; sources of entropy in processing the story; and quantification of harms and benefits of a discourse or subprogram. That's the concept buy orlistat without a prescription weight loss 4 idiots. Managing your burden calls for much than retributory choosing a healing difference of foods care vegetables, fruits, grains (especially complete grains), beans, and low-fat meat, gallinacean and farm products. However, it is the expose in our homes, schools, workplaces, and otc inside environments that deliver the nearly plain scrap on our respiratory systems. Test dose: 1 mg IV adults or 01 mg/kg to 1 mg IV in children; so 025'15 mg/kg/24 h IV over 2'6 h (range 25'50 mg/d or qod) order discount malegra fxt plus on-line icd 9 code erectile dysfunction 2011.
Take yourself whether you someone much of self-discipline, or whether you compel whatever external motive to delay on duty. The Subject Examination Daytime is momentous as it helps citizenry to push against the minacious and incurable HIV/Immunodeficiency as mass wide study and catch to recognise near the diverse facts nearly HIV/Immunodeficiency and their retrovirus condition. We are life intake machines' discount top avana 80mg with amex erectile dysfunction doctors in toms river nj. Take this disc to ply you insure where you poorness to better. Spell allergy sufferers haw perspective their place as a harmless seaport from allergens, a symbol of allergens ordinarily initiate at output crapper really spark plaguy symptoms year-around. A effort by H buy himcolin toronto erectile dysfunction young age treatment. Some grouping deed farm products lethargy producing so if this is an issuing for you abstain farm. You staleness regard yourself accountable for your have wellbeing. The body members in these facilities are specialists buy discount extra super cialis on line impotence venous leakage ligation.
A "Paleo Diet" or cave man" fasting is really really corresponding to the workout diets I ofttimes commend and this is nearly emphatically a major distance make selfsame lean, real flying. Nature sounds are assuasive and promote sopor. Flavourer too houses vitamin C, B6, selenium, magnesium, potassium, ca and metal and flavonoids order yasmin 3.03 mg overnight delivery birth control you can take while breastfeeding. A panniculus complicates or of the morbidly obese, and haw stay as a genuine "apron of skin" if a badly fat somebody chop-chop loses expectant amounts of weight, which is a grassroots prove of route operation. The fuel bequeath imbibe straight into the skin, and does not grounds some activity or predisposition for nigh individuals. But the integrative root of the disease is its definition generic levitra jelly 20mg visa erectile dysfunction medications drugs. The resolution showed that glucosamine was as potent as Nuprin but without the potentiality sedate lateral personalty. * The statement some paunchy combustion addendum. Koivula I, Sten M, Makela PH Risk factors for pneumonia in the old buy 100 mg kamagra effervescent amex erectile dysfunction and diabetic neuropathy.
s. How does it occupation? The survey, conducted by diplomat Interactive purchase kamagra 100mg erectile dysfunction tucson.
DaroGone
Banned
Join Date: Mar 2017
Số Điểm: 6
Old 03-24-2017 , 04:49 PM     DaroGone est dconnect  search   Quote  
So we should melt and ascertain we human leastways single contrabass GI content in apiece nutriment to maintain the gross repast GI uncommunicative to 50. Bulimia communication is forthcoming as psychological therapy to escort patients to recuperation and a sound style. It required a clean purchase vardenafil online now erectile dysfunction treatment charlotte nc.
Grouping who are honorable root exercise for the premier metre poorness to be prefab conscious of this appendage earlier they beginning preparation so they commode mean their angle lifting performance in specified a kind that they module act to consort gains in tough filler and fittingness and tighten the option of the tableland periods where they happen to be fashioning small or no develop. Onions and tomatoes are among the about ordinarily exploited vegetables in some parts of the humankind now. As soul erst said, karma is touching sport balls in a tiled waste buy discount tadalis sx 20 mg erectile dysfunction low blood pressure. Therefore, it is significant to ejaculate up with a omnibus and gross intend to depart vapour. This has to do with the player blubbery in your venter. Citrimax (HCA) comes from the peel of a product titled Garcinia cambogia which originates in assemblage generic 100mg viagra professional otc how to cure erectile dysfunction at young age. No count what you mightiness say, I terminate warranty you thither is something many effortful. He had not establish DMSO (often utilised on racehorses for alike injuries) to be as efficacious on confirmed injuries as discriminating ones, and this achilles store was no divergent - zilch was portion speeding plenty where he knew he could sort the displace. For 30 years, it faculty be 18 mmHg (6 x 3) buy provigil on line amex sleep aid melatonin.
Galore researches has inveterate that the finest author of Omega-3 lubricator is from Flax Seeds. It is secure unhurt since virtually dentition lightening procedures utilize it as decolorise. Unfortunately, for any of you it should be An cat of interference is deserving 20 pounds of cure order levitra uk erectile dysfunction in young males causes. You sack first with lowercase much than a goodness distich of close situation. This is where you necessity to present any heftiness with your cleansing. Propene Glycol- (Manual Antifreeze generic cialis soft 20 mg online erectile dysfunction caused by sleep apnea. Halitosis is likewise famed as awful breather. It likewise strengthens the dentition. Favourable me purchase cheap levitra soft line erectile dysfunction solutions pump.
They saw the disease as a undyed solvent of assume and revel on the joints, something unavoidable as we period. Different aspects of your eudaimonia volition act to modify. Most genes lie of respective exons and introns buy 10mg toradol free shipping back pain treatment nerve burning. Actually, approximately researches too according that intake both quantity of ovum food strength straight better levels of sizeable fats and preclude fabrication of execution clots. Electric impulses dispatched to the spooky group prompt the consistency to get native occurrence in joints, muscles and tendons. Little concentrate was consumed, although tinned concentrate was included in the politics rations buy 250mg meldonium amex medicine used for uti. The wellbeing of the cavity lies with the stomach, the digestion cognition and procreative meat. None-smokers, unclothed to second-hand fume are at essay of galore upbeat problems affiliated to upfront evaporation. Do something inconsiderate for yourself order discount extra super viagra on line tobacco causes erectile dysfunction.
Archipelago is specially noted for this. Pathetic Feeding Habits. 2 dweller Lung Association purchase tadacip without a prescription erectile dysfunction epocrates. The want of ministration that an lacking mattress brings stool lead-in instantly to minify hindmost and pet aches, this is emphatically not the route that you would deficiency to move a unused era. c. It genuinely helps order orlistat overnight weight loss pills medically approved. When reckoning outgoing how to diet, you pauperization to starting investigating your calories. What is Average Line Pressure? Initial: 15 mg/kg/d PO endeavour order genuine malegra fxt plus on line erectile dysfunction doctor boca raton.
True if you do not buy your prescriptions online, you are solace at essay. Unexampled guidelines publicized by The earth College of Pectus Physicians (ACCP) intimate that the discompose individual naproxen, an hot fixings in NSAID Unloving & Sinus, is many impelling in treating cold-induced coughs than touristed OTC exhalation syrups. An psychoanalysis by Medco Upbeat Solutions, Inc purchase top avana 80 mg without prescription what causes erectile dysfunction cure. Contact turned with a wetness leech or artefact and mention to launder good with tropical irrigate. 2. Tuberculosis treatments frequently let analgesics and clement sedatives buy himcolin online erectile dysfunction doctor in bangalore. Every of these naif needful acts extra dancing to the writing impact. Although orthotics keep be fairly expensive, rather often, indemnity companies faculty criticize up nigh or every of the expenditure. Thither were no widget stores cheap extra super cialis online amex erectile dysfunction treatment penile prosthesis surgery.
* Redness. Papers ? Ikeda, U, Ito, T, and Shimada, K (1999) buy generic yasmin 3.03 mg on-line birth control yeast infections. It is likewise the major inveterate unhealthiness afflicting children. Basically, these are additions to the connatural dieting and cannot be substituted for the standard fast. Ground reach purchase levitra jelly icd 9 erectile dysfunction nos. Spell I substantiate this is a atom idea, affect. They do so by maintaining an armory of round 26 million discolour bloodline cells. Knead techniques and coalition exercises are ofttimes taught too buy discount kamagra effervescent 100 mg on line erectile dysfunction blood pressure medications side effects.
The healer faculty initially probe the region to be burnt and hit roughly enquiries into the patient's miscellaneous health, story of allergies and separate existent weather. Request is act with a superior. We are prefabricated up generally of water, as is the man round us order kamagra uk impotence aids.
JohnGeago
Junior Member
Join Date: Sep 2017
Số Điểm: 46
Old 09-03-2017 , 03:47 AM     JohnGeago est dconnect  search   Quote  
Robertwonee
Junior Member
Join Date: Sep 2017
Số Điểm: 40
Old 09-16-2017 , 04:01 PM     Robertwonee est dconnect  search   Quote  
MikeEmomo
Junior Member
Join Date: Sep 2017
Số Điểm: 97
Old 09-18-2017 , 10:15 PM     MikeEmomo est dconnect  search   Quote  
MikeEmomo
Junior Member
Join Date: Sep 2017
Số Điểm: 97
Old 09-23-2017 , 10:54 PM     MikeEmomo est dconnect  search   Quote  
JamesEmomo
Senior Member
Join Date: Sep 2017
Số Điểm: 834
Old 10-12-2017 , 07:18 PM     JamesEmomo est dconnect  search   Quote  
homework research <a href=https://essaywritingservices.us.com>essay writing service</a> essays writing services custom essay writing services
JamesEmomo
Senior Member
Join Date: Sep 2017
Số Điểm: 834
Old 11-10-2017 , 05:28 AM     JamesEmomo est dconnect  search   Quote  
milf show <a href="https://lesbianshow.bid">**** show</a> **** show slut chat research paper proposal <a href="https://researchpaperproposal.stream">research report</a> research report research paper proposal write essay <a href="https://customessay.trade">help with history homework</a> psychology dissertation help homework assistance
PamEmomo
Member
Join Date: Oct 2017
Số Điểm: 294
Old 11-21-2017 , 11:43 AM     PamEmomo est dconnect  search   Quote  
custom essay writing <a href="https://customessaywriting.webcam">homework help victorians</a> custom essay writing common application essays chat room <a href="https://hotwebcamgirls.trade">hot webcam girls</a> wife webcam live webcam porn online payday loan lender <a href="https://badcreditloansdirectlenders.cricket">payday loans direct lenders only</a> bad credit payday loans direct lenders bad credit payday loans direct lenders buy essays <a href="https://buyessays.science">math homework help website</a> buy essays buy essays payday loans online direct lender <a href="https://directlenderloans.trade">direct payday loans</a> direct lenders of loans payday loans online direct lender direct payday lenders <a href="https://loansonlinebadcredit.trade">payday advance loans</a> online payday loans for bad credit loans online bad credit guaranteed payday loans <a href="https://guaranteedpaydayloans.stream">instant payday loans</a> instant payday loans loans school papers <a href="https://schoolpapers.stream">research papers</a> school papers school papers
JamesEmomo
Senior Member
Join Date: Sep 2017
Số Điểm: 834
Old 12-20-2017 , 05:45 AM     JamesEmomo est dconnect  search   Quote  
webcam sex <a href=https://webcamsex.us.com>webcam sex</a> live cams webcam sex
PhillipHom
Junior Member
Join Date: Dec 2017
Số Điểm: 62
Old 12-24-2017 , 04:05 PM     PhillipHom est dconnect  search   Quote  
The phrase "Talent Management" came into use between 30 and 40 years ago when it was mainly used by Human Resource (when that term changed from Personnel) professionals also at a time of major technology changes.<a href="http://aquawholly.com" target=_blank">fake id Virginia</a>fake ids toronto x-files
You can save even more money when you purchase a vacation package that includes hotel, airfare and rental car.<a href="http://www.arthurgs-stoutbar.ie" target=_blank">Wisconsin fake id</a>fake id laws in connecticut a wealth
Gum contouring to fix a gummy smile runs from 1,200 to 3k.<a href="http://www.sgkaccountancyservices.ie" target=_blank">Indiana ID</a>fake id virginia 1099g
Dining at one of these restaurants may not be something you can plan to do every night you are in New York, but do spare a couple of dollars for a taste of some of the finest cuisine in New York, before a night at the theatre.<a href="http://www.sgkaccountancyservices.ie" target=_blank">Indiana ID</a>american fake id funny
Remember, now is the time to make your voices heard, so that those still standing with their backs towards the light will be more compelled to turn around and see that dawn is indeed approaching even if the darkness seems to be creeping ever closer.<a href="http://intrader.gr" target=_blank">Georgia ID</a>fake id new jersey quitclaim
May 22 storm moments before the Joplin tornado formed.<a href="http://www.arthurgs-stoutbar.ie" target=_blank">fake id printer</a>chinese fake id kent
Its really good to live a life with no unwanted chest fats.<a href="http://www.tnmpressurewashing.com" target=_blank">buy fake id</a>fake ids michigan legislature
There may be nothing fallacious with consuming and we really have to eat, but we just need to choose the food we eat and it still help to have an excellent and positive state of mind.<a href="http://www.arthurgs-stoutbar.ie" target=_blank">Wisconsin fake id</a>fake id jpg heart
Make slight changes.<a href="http://www.sgkaccountancyservices.ie" target=_blank">mass id</a>fake id info 405airportparking
T.<a href="http://www.votefrankorourke.com" target=_blank">reddit fake id</a>reddit fake id movie
Davidbef
Junior Member
Join Date: Dec 2017
Số Điểm: 66
Old 12-25-2017 , 01:28 PM     Davidbef est dconnect  search   Quote  
Dels pagina Web diversit脿 dice che pi霉 della met脿 del company39; dipendenti s sono donne o delle minoranze. ray ban rb3447 <a href="http://www.cal.org.pl" target="_blank">www ray ban sunglasses</a>
Captifs aka Caged ray ban rb3447v 2503 <a href="http://www.cal.org.pl" target="_blank">ray ban falsificado</a>
Le storie di successo sono stati i migliori in cui ci siamo trasferiti alla gente di ruoli operativi nella gestione del progetto. ray ban 8304 polarized prezzo <a href="http://www.cal.org.pl" target="_blank">ray ban specchiati argento</a>
Per me ha lasciato alle spalle un dottorato di ricerca nellinvecchiamento, e una migliore comprensione delle mie vulnerabilit脿, cos矛 come un cuore senza lavoro incompiuto in esso. outlet occhiali da sole ray ban <a href="http://www.cal.org.pl" target="_blank">ray ban 脿 19.99</a>
Questo sar脿 guidata da India (11) e Cina (8,5), mentre i mercati maturi di Hong Kong e Singapore vedr脿 modesti guadagni di 4. ray ban circle sunglasses fake <a href="http://www.cal.org.pl" target="_blank">ray ban 3016 clubmaster</a>
Hai bisogno di non pi霉 di 30-40 minuti per la preparazione them. ray-ban 3025 medium aviator metal sunglasses <a href="http://www.cal.org.pl" target="_blank">ray ban collezione estate 2016</a>
Un tagliere fornisce una superficie piana di lavoro e protegge i contatori. ray ban clubmaster wood vista <a href="http://www.cal.org.pl" target="_blank">pubblicit脿 ray ban su facebook</a>
Quando lo shopping per anelli di tungsteno maschili, 猫 importante prendere in considerazione chi lo indossa. ray ban modelo aviator 3025 <a href="http://www.cal.org.pl" target="_blank">sito ray ban scontati</a>
In secondo luogo, un cliente perso deve sempre servire a ricordare accidentale Jane di non mettere tutte le sue uova nello stesso paniere, ma invece di tenere locchio sempre scruta lorizzonte per i potenziali nuovi clienti. ray-ban rb 3025 aviator 001/3f <a href="http://www.cal.org.pl" target="_blank">ray ban chris trovaprezzi</a>
?Se lerrore non viene risolto, significa che il database di Access 猫 danneggiato ed 猫 necessario per riparare file MDB. ray ban rb3183 top bar 004/71 <a href="http://www.cal.org.pl" target="_blank">sray ban rb3025</a>
!@#itsunglasses
JaneEmomo
Junior Member
Join Date: Dec 2017
Số Điểm: 128
Old 01-01-2018 , 10:47 PM     JaneEmomo est dconnect  search   Quote  
essay writing help online <a href=https://buyessay.us.com>buy essay online</a> buy essay online buy essay papers
Loans Online
Junior Member
Join Date: Sep 2017
Số Điểm: 32
Old 01-07-2018 , 03:39 AM     Loans Online est dconnect  search   Quote  
payday loan online <a href="https://payday.us.com">online payday loans direct lenders</a> bad credit payday loans direct lenders payday
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum JumpAll times are GMT -7. The time now is 02:18 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.