VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > VietFun Chat > For VietFun ChatRoom Only

Reply
 
Thread Tools Display Modes
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27930
Old 12-20-2017 , 11:46 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Công vụ các sứ đồ 5:38-39


33 Họ nghe mấy lời thì nghiến ngầm, giận hoảng, bàn mưu giết các sứ đồ.
34 Nhưng một người Pha-ri-si, tên là Ga-ma-li-ên, làm luật sư, được dân sự tôn kính, đứng lên giữa tòa công luận, truyền lịnh đem các sứ đồ ra ngoài một lát.
35 Kế đó, người nói rằng: Hỡi người Y-sơ-ra-ên, hãy cẩn thận về điều các ngươi sẽ xứ với những người nầy.
36 Trước đây, Thêu-đa dấy lên, xưng mình là kẻ tôn trọng, có độ bốn trăm người theo hắn: hắn bị giết, và cả thảy những kẻ theo hắn đều tan lạc, rốt lại chẳng qua là hư không.
37 Kế hắn thì có Giu-đa, người Ga-li-lê, dấy lên, về thời kỳ tu sổ dân, rủ nhiều người theo mình; nhưng rồi cũng chết, bao nhiêu kẻ theo phải tan tành.

38 Nay ta khuyên các ngươi: Hãy lánh xa những người đó để mặc họ đi. Vì nếu mưu luận và công cuộc nầy ra bởi người ta, thì sẽ tự hư đi;
39 nhưng nếu bởi Ðức Chúa Trời ra, thì các ngươi phá diệt những người đó chẳng nổi, và lại là liều mình đánh giặc cùng Ðức Chúa Trời. Chúng nghe theo lời người:40 thì đòi các sứ đồ trở vào, sai đánh đòn, rồi cấm không được lấy danh Ðức Chúa Jêsus mà giảng dạy; đoạn, tha ra.
41 Vậy, các sứ đồ từ tòa công luận ra, đều hớn hở về mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Ðức Chúa Jêsus.
42 Ngày nào cũng vậy, tại trong đền thờ hoặc từng nhà, sứ đồ cứ dạy dỗ rao truyền mãi về Tin Lành của Ðức Chúa Jêsus, tức là Ðấng Christ.
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27930
Old 12-21-2017 , 12:06 AM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Có nhiều người cho rằng

VIỆC LO CHO HOMELESS THUỘC VỀ NHÀ THỜ , NHÀ THỜ PHẢI LO CHO HOMELESS


nhưng theo Vân nghĩ .. việc lo cho homeless thuộc về chính phũ .. dĩ nhiên nhà thờ cũng giúp đở những người nghèo , nhưng công việc chánh của họ là TRUYỀN GIÃNG VỀ CHÚA CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI , chứ công việc chánh của họ không phải là CHỈ CHÚ TÂM LO SHELTERS CHO NHỮNG NGƯỜI HOMELESS.Hội thánh đầu tiên có những điểm mà mình cần để ý tới

1. Họ gom góp lại tất cả , rồi tuỳ theo nhu cầu của từng người mà họ phân phát (điều này phải công nhận hội thánh ngày nay không làm được ) .... Công vụ các sứ đồ 4:34-35

2. Khi nhu cầu của các quả phụ bị lơ là , thì hội thánh chia ra 1 nhóm người lo cho công việc này , 1 nhóm người lo trọng tâm cho việc giãng đạo (giống như theo Vân nghĩ , chính phủ lo cho công việc này , nhà thờ lo trọng tâm cho việc giãng đạo , nhưng không có nghĩa là nhà thờ lơ là chuyện này , hay đặt việc này làm công tác chính yếu cho họ) ... Công vụ các sứ đồ 6:1-4


Công vụ các sứ đồ 4:34-35

34 Vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà, đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến
35 đặt dưới chơn các sứ đồ; rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho.

Công vụ các sứ đồ 6:1-4

1 Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên, nên người Hê-lê-nít phàn nàn nghịch cùng người Hê-bơ-rơ, vì những người góa bụa của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hằng ngày.
2 Mười hai sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại, mà nói rằng: Bỏ sự dạy đạo Ðức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp.
3 Vậy, anh em hãy chọn trong bọn mình bảy người có danh tốt, đầy dẫy Ðức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc nầy cho.
4 Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo.

5 Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng, bèn cử Ê-tiên, là người đầy đức tin và Ðức Thánh Linh, Phi-líp, Bô-cô-rơ, Ni-ca-no, Ti-môn, Ba-mê-na và Ni-cô-la, là người An-ti-ốt mới theo đạo Giu-đa;
6 và trình bảy người đó cho các sứ đồ; các sứ đồ cầu nguyện rồi, thì đặt tay lên.
7 Ðạo Ðức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Giê-ru-sa-lem thêm lên nhiều lắm. Cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa.
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27930
Old 12-21-2017 , 12:09 AM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Công vụ các sứ đồ 526 Kế đó, quan coi đền thờ với các kẻ sai cùng đi đến nơi bắt và dẫn các sứ đồ đi nhưng không dùng cách dữ tợn, vì sợ dân chúng ném đá;
27 và khi điệu các sứ đồ đi rồi, thì đem đến tòa công luận. Thầy cả thượng phẩm tra hỏi các sứ đồ, rằng:
28 Chúng ta đã cấm ngặt các ngươi, không cho lấy danh đó mà dạy dỗ, song các ngươi lại làm cho thành Giê-ru-sa-lem đầy dẫy đạo giáo mình. Vậy, các ngươi muốn khiến máu người ấy đổ lại trên chúng ta sao!
29 Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng: Thà phải vâng lời Ðức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta.
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27930
Old 12-21-2017 , 10:51 AM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Vì Chúa

1. có đầy quyền hành
2. ở khắp mọi nơi
3. biết tất cả chuyện trong "quá khứ , hiện tại , tương lai"nên mình có thể

- tin tưởng vào quyền năng của Ngài
- cầu nguyện , nói chuyện cùng Ngài ở tất cả mọi nơi , không nhất thiết là chỉ nói chuyện với Ngài trong nhà thờ , mà mình có thể nói chuyện , cầu nguyện , tâm sự với Ngài ... trên xe bus , ngoài park , khi lái xe , khi nấu cơm , khi thức dậy ..


anywhere , anytime__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27930
Old 12-21-2017 , 10:54 AM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Vì Chúa

1. có đầy quyền hành
2. ở khắp mọi nơi
3. biết tất cả chuyện trong "quá khứ , hiện tại , tương lai"nên mình có thể

- tin tưởng vào quyền năng của Ngài
- cầu nguyện , nói chuyện cùng Ngài ở tất cả mọi nơi , không nhất thiết là chỉ nói chuyện với Ngài trong nhà thờ , mà mình có thể nói chuyện , cầu nguyện , tâm sự với Ngài ... trên xe bus , ngoài park , khi lái xe , khi nấu cơm , khi thức dậy ..


anywhere , anytime__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
JustanatA
Member
Join Date: Oct 2017
Số Điểm: 295
Old 01-01-2018 , 04:59 PM     JustanatA est dconnect  search   Quote  
Xlpharmacy Generic Cialis Propecia Dhea Thinning Hair Cialis Frei Erhaltlich Lander cialis buy online Amoxicillin Effectiveness Viagra Achat Libre Cialis Lilly Test Amoxicillin Coverage Accutane Discount Card Viagra Funktion <a href=http://costofcial.com>cialis</a> Staph Coverage With Cephalexin Can I Purchase Provera Wakefield Online Pharmacy Next Day Delivery Vre Amoxicillin Viagra Sur Le Net Acheter Buy Real Viagra And Cialis http://costofcial.com - cialis Propecia Us Most Reliable Site To Buy Cialis Zithromax Expiration Date
YeuAnhDaiKho
Royal Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 31482
Old 01-03-2018 , 02:00 AM     YeuAnhDaiKho est dconnect  search   Quote  


chị đem Lời Chúa cũa chị qua bên Trang Tin Lành kìa .....

bên đó cần có chị kìa .....
__________________
-Laugh - as much as you breathe ....
-Love - as long as you live ....
Then You will ...
-Live- forever in someone's Heart ....!!!!!!!!!!!
Laugh ..........Love ............Live ..................
DashaSEF
Junior Member
Join Date: Jan 2018
Số Điểm: 18
Old 01-03-2018 , 04:40 AM     DashaSEF est dconnect  search   Quote  
Хватай свою скидку на всё: Aliexpress
Davidenvic
Junior Member
Join Date: Jan 2017
Số Điểm: 16
Old 01-04-2018 , 04:10 AM     Davidenvic est dconnect  search   Quote  
Flare up job xxx. Edit. Sated fellow bestows loads of person yogurt on beautys face. 5 min. 99,552 hits. 89.25% 31 19. 0 </>. Tags: cumshot teen blowjob cum on face cock sucking unprofessional porno sucking cocks out hardcore porn videos blowjob videos independent oral screwing videos porn cinema spontaneous teenage porn freexvideos hot cunt

Blowjobs xxx - XVIDEOS.COM
https://www.xvideos.com/video14580229/blowjobs_xxx
Superlatively fit blowjob of all moment · Bofecehiga - 81% - 5 min. Engulf and waste · Bofecehiga - 87% - 5 min. Avid blowjobs · Bofecehiga - ? % - 5 min. Creating unrestricted waves in compensation hotty · Tamiwavoj - 97% - 5 min. Xxx teen copulation cutie · Mckay Evangelina39 - 99% - 5 min. Xxx teen union cutie · Mckay Evangelina39 - 91% - 5 min.
https://onlyindianporn.net/mov/62267/xxx-blowjob-home-sex-videos-mms-clip.html
XXX blowjob home bonking videos MMS fasten of a teen college wench and her boyfriend. This flirtatious Delhi gal has bunked her distinction to fork out some time with her boyfriend. Since her parents fool gone out, she calls her boyfriend to rise profoundly as in two shakes of a lamb's tail as possible. When he enters the accommodation, she applies cream over her pimples
https://xhamster.com/videos/xxx-hardcore-porn-great-blowjob-1221
free rape
Watch XXX Hardcore Porn - Cyclopean Blowjob video on xHamster, the largest sex tube put with tons of unengaged Hardcore Blowjob & Hardcore Xxx porn movies!
Davidenvic
Junior Member
Join Date: Jan 2017
Số Điểm: 16
Old 01-04-2018 , 04:21 AM     Davidenvic est dconnect  search   Quote  
Blow procedure xxx. Edit. Sated peer bestows loads of fellow yogurt on beautys face. 5 min. 99,552 hits. 89.25% 31 19. 0 </>. Tags: cumshot teen blowjob cum on face cock sucking bush-league porno sucking cocks out hardcore porn videos blowjob videos self-governed voiced making out videos porn moving picture at liberty teenage porn freexvideos hot cunt

Blowjobs xxx - XVIDEOS.COM
https://www.xvideos.com/video14580229/blowjobs_xxx
Superlatively fit blowjob of all metre · Bofecehiga - 81% - 5 min. Engulf and throw out · Bofecehiga - 87% - 5 min. Avid blowjobs · Bofecehiga - ? % - 5 min. Creating unrestricted waves for hotty · Tamiwavoj - 97% - 5 min. Xxx teen coition cutie · Mckay Evangelina39 - 99% - 5 min. Xxx teen sex cutie · Mckay Evangelina39 - 91% - 5 min.
https://onlyindianporn.net/mov/62267/xxx-blowjob-home-sex-videos-mms-clip.html
XXX blowjob bailiwick screwing videos MMS trim off of a teen college irish colleen and her boyfriend. This flirtatious Delhi fianc‚e has bunked her rank to spend some time with her boyfriend. Since her parents have gone minus, she calls her boyfriend to do home as soon as possible. When he enters the accommodation, she applies cream over her pimples
https://xhamster.com/videos/xxx-hardcore-porn-great-blowjob-1221
free sex
Watchman on the alert for XXX Hardcore Porn - Important Blowjob video on xHamster, the largest going to bed tube put with tons of unengaged Hardcore Blowjob & Hardcore Xxx porn movies!
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27930
Old 01-22-2018 , 01:15 AM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Châm-ngôn chương 18:10

10 Danh Ðức Giê-hô-va vốn một ngọn tháp kiên cố; Kẻ công bình chạy đến đó, gặp được nơi ẩn trú cao.Thi-thiên 31:24

24 Hỡi các người trông cậy nơi Ðức Giê-hô-va, Hãy vững lòng bền chí.
2 Cô-rinh-tô 1:3-4

3 Chúc tạ Ðức Chúa Trời, Cha Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Ðức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi.
4 Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhơn sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp!
Giăng 14:27

27 Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.Giăng 16:33

33 Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!
Thi thiên 46:1-3

1 Ðức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân.
2 Vì vậy, chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến cải, Núi lay động và bị quăng vào lòng biển;
3 Dầu nước biển ầm ầm sôi bọt, Và các núi rúng động vì cớ sự chuyển dậy của nó.

2 Timôthê 1:7

7 Vì Ðức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và giè giữ.
Thi thiên 16:8

8 Tôi hằng để Ðức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi; Tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi.
Thi thiên 55:22

22 Hãy trao gánh nặng ngươi cho Ðức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi; Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rúng động.1 Phi-e-rơ 5:7

7 lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27930
Old 01-22-2018 , 01:32 AM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Thi thiên 120:1

1 Trong cơn gian truân tôi kêu cầu Ðức Giê-hô-va; Ngài bèn đáp lời tôi.
Thi thiên 119:71

71 Tôi đã bị hoạn nạn thật lấy làm phải, Hầu cho học theo luật lệ của Chúa.
Thi thiên 119:50

50 Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, Ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn.
Thi thiên 119:25

25 Linh hồn tôi dính vào bụi đất, Xin hãy khiến tôi sống lại tùy theo lời Chúa.
Thi thiên 119:114-115

114 Chúa là nơi ẩn náu và cái khiên của tôi; Tôi trông cậy nơi lời Chúa.
115 Hỡi kẻ làm ác, hỡi lìa khỏi ta, Ðể ta giữ điều răn của Ðức Chúa Trời ta.

Thi thiên 118:14-16

14 Ðức Giê-hô-va là sức lực và là bài ca của ta; Ngài trở nên sự cứu rỗi ta.
15 Trong trại người công bình có tiếng vui mừng cứu rỗi: Tay hữu Ðức Giê-hô-va làm việc cả thể.
16 Tôi sẽ chẳng chết đâu, nhưng được sống, Thuật lại những công việc Ðức Giê-hô-va.
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27930
Old 02-06-2018 , 12:05 AM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Thi thiên 118:6

6 Ðức Giê-hô-va binh vực tôi, tôi chẳng sợ; Loài người sẽ làm chi tôi?
Sáng thế ký 28:15

15 Nầy, ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu, sẽ theo gìn giữ đó, và đem ngươi về xứ nầy; vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi.Thi thiên 29:11

11 Ðức Giê-hô-va sẽ ban sức mạnh cho dân sự Ngài; Ðức Giê-hô-va sẽ chúc phước bình an cho dân sự Ngài.
Phục truyền 31:6

6 Hãy vững lòng bền chí; chớ sợ chi và chớ kinh khủng trước mặt các dân đó; vì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi đi cùng ngươi; Ngài chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu.Thi thiên 107:1

1 Hãy ngợi khen Ðức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; Sự nhơn từ Ngài còn đến đời đời.
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
tuyếtvân
Royal Member
Join Date: Dec 2012
Số Điểm: 27930
Old 02-11-2018 , 03:30 PM     tuyếtvân est dconnect  search   Quote  
Philip 3:20

20 Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Ðức Chúa Jêsus Christ,Thi thiên 39:7

7 Hỡi Chúa, bây giờ tôi trông đợi gì? Sự trông đợi tôi ở nơi Chúa.
2 Côrinhtô 4:17-18

17 Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên,
18 bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.
Rôma 8:18

18 Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta.
Khải huyền 21:4

4 Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết ,cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhứt đã qua rồi.

Ca thương 3:21-23

21 Ta nhớ lại sự đó, thì có sự trông mong:
22 Ấy là nhờ sự nhơn từ Ðức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt.
23 Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.
__________________
Những tôn giáo khác KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÂU HỎI NGUỒN GỐC CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nhưng Chúa cho biết CHÍNH NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI .. và Khoa học TÌM HIỂU VỀ NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN, chứ khoa học không hề dựng nên như vậy
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum JumpAll times are GMT -7. The time now is 06:36 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.