VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > TÔN GIÁO > Tìm Hiểu Tôn Giáo

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Hảo Hảo
Member
Join Date: Feb 2018
Số Điểm: 476
Old 03-07-2018 , 12:54 PM     Hảo Hảo est actuellement connect  search   Quote  
Chúa Giê su đã nói rõ với các môn đệ Người xưa kia như sau:

“ không phải bất cứ ai thưa với Thầy : lậy Chúa ! lậy Chúa! là được vào Nước Trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” (Mt 7:21)


Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Nếu cứ trách người này trách người kia ...thì Chúa củng sẻ trách tội chúng ta ....

khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 34617
Old 03-12-2018 , 12:44 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
ha ha hahha .. CHÚA mà THỜ HOÀI CÒN HỎNG BIẾT .. .

- tối ngày chỉ có LÔI CHÚA TỪ CUỐN SÁCH RA THÔI .. êhhhêh

-->> CHÚA GIẤY KHÁC VỚI CHÚA THIỆT ... phải hông ?


A ha hahhâhhhahhâhhhahhahhahhâhhhahhahhaehhehheh .. hic hic .. ehhêhhhe
Hảo Hảo
Member
Join Date: Feb 2018
Số Điểm: 476
Old 03-18-2018 , 07:14 AM     Hảo Hảo est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Hảo Hảo
1-Mẹ Maria là ai?

Là Mẹ của Chúa Giêsu.

2-Thiên Chúa đã ban ơn gì lên Ðức Mẹ

– Mẹ của Chúa — thánh lễ trọng vào ngày 1 tháng 1
– Mẹ Vô Nhiếm Nguyên Tội — thánh lễ trọng vào ngày 8 tháng 12
– Vô Nhiếm Nguyên Tội suốt đời.
– Đồng trinh trọn đời
– Lên trời hồn và xác — thánh lễ trọng vào ngày 15 tháng 8

3-Mẹ Maria có phải là Mẹ của mỏi người không?

Phải, Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu và là Mẹ của mọi người.

4-Mình tôn kính, tông trọng, yêu mến, và cầu nguyện với Ðức Mẹ.

5-Việc Ðức Maria mang thai Ðấng Cứu Thế mà vẫn còn đồng trinh muốn nói lên điều gì?

Việc ấy muốn nói rằng Chúa Giêsu vừa là người thật, vì đã sinh bởi một người nữ, vừa là Thiên Chúa thật, vì Ngài chỉ có một mình Thiên Chúa là Cha.

6-Vì sao Hội Thánh tuyên xưng Ðức Maria là Mẹ Thiên Chúa?

Vì Ðấng Mẹ cưu mang và sinh ra thật sự là Thiên Chúa: Ðó là Con Một của Chúa Cha, và là Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người.

7-Thiên Chúa đã ban cho Ðức Maria những ơn nào để bà xứng đáng là Mẹ của Con Thiên Chúa?

Thiên Chúa đã gìn giữ Mẹ khỏi mọi tội lỗi, kể cả tội tổ tông, và được sinh Chúa Giêsu mà vẫn trọn đời đồng trinh.

Hảo Hảo
Member
Join Date: Feb 2018
Số Điểm: 476
Old 03-19-2018 , 07:36 AM     Hảo Hảo est actuellement connect  search   Quote  
Traditions and Commandments

15 eThen Pharisees and fscribes came to Jesus ffrom Jerusalem and said, 2 g“Why do your disciples break hthe tradition of the elders? jFor they do not wash their hands when they eat.” 3 He answered them, “And why do you break the commandment of God for the sake of your tradition? 4 For God commanded, ‘Honor your father and your mother,’ and, l‘Whoever reviles father or mother must surely die.’ 5 But you say, ‘If anyone tells his father or his mother, “What you would have gained from me is given to God,”1 6 he need not honor his father.’ So for the sake of your tradition you have made void the word2 of God. 7 . You hypocrites! Well did Isaiah prophesy of you, when he said:

8 . o“ ‘This people honors me with their lips,

but their heart is far from me;

9 . in vain do they worship me,

teaching as doctrines the commandments of men.’ ”
Hảo Hảo
Member
Join Date: Feb 2018
Số Điểm: 476
Old 03-19-2018 , 07:38 AM     Hảo Hảo est actuellement connect  search   Quote  
1 Then Pharisees and scribes came to Jesus from Jerusalem and said, 2 “Why do your disciples transgress the tradition of the elders? For they do not wash their hands when they eat.” 3 He answered them, “And why do you transgress the commandment of God for the sake of your tradition? 4 For God commanded, ‘Honor your father and your mother,’ and, ‘He who speaks evil of father or mother, let him surely die.’ 5 But you say, ‘If any one tells his father or his mother, What you would have gained from me is given to God,o he need not honor his father.’ 6 So, for the sake of your tradition, you have made void the wordp of God. 7 You hypocrites! Well did Isaiah prophesy of you, when he said:

8 ‘This people honors me with their lips,

but their heart is far from me;

9 in vain do they worship me,

teaching as doctrines the precepts of men.’ ”
Hảo Hảo
Member
Join Date: Feb 2018
Số Điểm: 476
Old 03-19-2018 , 07:43 AM     Hảo Hảo est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by 'Đạo là gì ?'

Tranh luận về truyền thống

1 Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng:2 "Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? "3 Người trả lời: "Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa?4 Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử.5 Còn các ông, các ông lại bảo: "Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi,6 thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa". Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa.7 Những kẻ đạo đức giả kia, ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông rằng:8 "Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.9 Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.

(Mt 15,1-9)
Hảo Hảo
Member
Join Date: Feb 2018
Số Điểm: 476
Old 03-19-2018 , 07:47 AM     Hảo Hảo est actuellement connect  search   Quote  
TIN MỪNG THEO THÁNH MÁC-CÔ (TRÍCH 7:1-13)

Tranh luận về những truyền thống người Pha-ri-sêu (Mt 15: 1-9)

1 Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. 2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. 3 Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận; 4 thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. 5 Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: "Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? " 6 Người trả lời họ: "Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng:
Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng,
còn lòng chúng thì lại xa Ta.

7 Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích,
vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.

8 Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm." 9 Người còn nói: "Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. 10 Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử! 11 Còn các ông, các ông lại bảo: "Người nào nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ đều là "co-ban" nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa" rồi, 12 và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. 13 Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa! "
Hảo Hảo
Member
Join Date: Feb 2018
Số Điểm: 476
Old 03-19-2018 , 07:53 AM     Hảo Hảo est actuellement connect  search   Quote  
Tranh luận về những truyền thống người Pha-ri-sêu (Mt 15: 1-9)

1 Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến.2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa.3 Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận;4 thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng.5 Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: "Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? "6 Người trả lời họ: "Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng:
Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng,
còn lòng chúng thì lại xa Ta.

7 Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích,
vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.

8 Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm."9 Người còn nói: "Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông.10 Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử!11 Còn các ông, các ông lại bảo: "Người nào nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ đều là "co-ban" nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa" rồi,12 và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa.13 Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa! "
Hảo Hảo
Member
Join Date: Feb 2018
Số Điểm: 476
Old 03-19-2018 , 07:54 AM     Hảo Hảo est actuellement connect  search   Quote  
Cái gì làm cho con người ra ô uế? (Mt 15: 10 -20 )

14 Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: "Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ:15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.16 Ai có tai nghe thì nghe! "

17 Khi Đức Giê-su đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn ấy.18 Người nói với các ông: "Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế,19 bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài? " Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch.20 Người nói: "Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế.21 Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người,22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng.23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế."
Hảo Hảo
Member
Join Date: Feb 2018
Số Điểm: 476
Old 03-19-2018 , 07:56 AM     Hảo Hảo est actuellement connect  search   Quote  
III. NHỮNG CUỘC HÀNH TRÌNH CỦA ĐỨC GIÊ-SU Ở NGOÀI MIỀN GA-LI-LÊ
Đức Giê-su chữa con gái một bà gốc Phê-ni-xi xứ Xy-ri (Mt 15: 21 -28 )


24 Đức Giê-su đứng dậy, rời nơi đó, đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được.25 Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người.26 Bà là người Hy-lạp, gốc Phê-ni-xi thuộc xứ Xy-ri. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà.27 Người nói với bà: "Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con."28 Bà ấy đáp: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con."29 Người nói với bà: "Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi."30 Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất.

Đức Giê-su chữa người vừa điếc vừa ngọng

31 Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh.32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh.33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh.34 Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: "Ép-pha-tha", nghĩa là: hãy mở ra!35 Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng.36 Đức Giê-su truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra.37 Họ hết sức kinh ngạc, và nói: "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được."
phamvu
Gold Member
Join Date: Sep 2011
Số Điểm: 2529
Old 03-19-2018 , 08:31 AM     phamvu est actuellement connect  search   Quote  
"Chức Vụ Cũa Đức Mẹ Trong Cuộc cứu chuộc" Chức vụ cứu chuộc gì, cứu chuộc được cho ai bà mẹ có tất cả 5, 6,7 người con mà vẫn còn trinh ? ? ?

Gia đình chúa Giê Su là 1 gia tộc gia đình trị theo kiểu 1 người làm vua cả họ được nhờ.

Chỉ vì là mẹ của Giê Su mà bà ta được các chiên thờ phượng .

Ông bố Giu Se cũng được phong làm thánh .

Cũng theo định hướng gia đình trị đó mà sau này Ngô Đinh Diệm cũng y hệt như vậy .

Cả anh em của Diệm: Thục, Nhu, Cẩn và ngay cả mụ dâu Trần Lệ Xuân nữa cũng xúm nhau lại cai trị dân tộc miền Nam VN 1 cách bạo tàn .

La'o toe't ! ! !
Hảo Hảo
Member
Join Date: Feb 2018
Số Điểm: 476
Old 03-19-2018 , 08:50 AM     Hảo Hảo est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by phamvu
"Chức Vụ Cũa Đức Mẹ Trong Cuộc cứu chuộc" Chức vụ cứu chuộc gì, cứu chuộc được cho ai bà mẹ có tất cả 5, 6,7 người con mà vẫn còn trinh ? ? ?

Gia đình chúa Giê Su là 1 gia tộc gia đình trị theo kiểu 1 người làm vua cả họ được nhờ.

Chỉ vì là mẹ của Giê Su mà bà ta được các chiên thờ phượng .

Ông bố Giu Se cũng được phong làm thánh .

Cũng theo định hướng gia đình trị đó mà sau này Ngô Đinh Diệm cũng y hệt như vậy .

Cả anh em của Diệm: Thục, Nhu, Cẩn và ngay cả mụ dâu Trần Lệ Xuân nữa cũng xúm nhau lại cai trị dân tộc miền Nam VN 1 cách bạo tàn .

La'o toe't ! ! !
Cái gì làm cho con người ra ô uế? (Mt 15: 10 -20 )

14 Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: "Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ:15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.16 Ai có tai nghe thì nghe! "


Hảo Hảo
Member
Join Date: Feb 2018
Số Điểm: 476
Old 03-19-2018 , 09:27 AM     Hảo Hảo est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Hảo Hảo
Cái gì làm cho con người ra ô uế? (Mt 15: 10 -20 )

14 Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: "Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ:15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.16 Ai có tai nghe thì nghe! "

17 Khi Đức Giê-su đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn ấy.18 Người nói với các ông: "Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế,19 bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài? " Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch.20 Người nói: "Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế.21 Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người,22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng.23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế."
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 34617
Old 03-19-2018 , 09:39 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
ha ha ha ha .. cái gì làm cho BÉ HẢO chẳng biết gì VỀ CHÚA ??

- cha con bội tình nhau hé hé hé hé ..ehhehheh .. hic hic . ehhêhhhêh
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum JumpAll times are GMT -7. The time now is 09:49 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.