VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Giải Trí > Truyện / Stories

Reply
 
Thread Tools Display Modes
DuyenLanh
Member
Join Date: Jan 2007
Số Điểm: 353
Old 05-26-2007 , 01:20 AM     DuyenLanh est dconnect  search   Quote  
KỆ KHAI KINH

Phật pháp cao siêu rất nhiệm màu
Trăm ngàn muôn kiếp rất nhiệm màu
Con nay nghe thấy chuyên trì tụng
Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm màu

KINH THIÊN ĐỊA BÁT DƯƠNG

1/ Phần thứ nhất : Pháp Hội Thành Tựu

Như thế tôi nghe ,một thời Phật tại thành Tỳ Gia Ly Đạt Ma,đất Liêu Quách ,mười phương nương theo ,bốn chúng vây quanh .

2/ Phần thứ hai :Khai Thị Chánh Kiến

Bấy giờ Bồ Tát Vô Ngại ở trong đại chúng từ toà ngồi đứng dậy ,chấp tay hướng Phật mà thưa rằng :''Thế Tôn ! chúng sinh cõi Nam Diêm Phù Đề này từ vô thủy đến nay ,thứ lớp lần lượt sinh ra lẫn nhau tiếp nối không ngừng .Nhưng người hiểu biết thì ít ,người không hiểu biết thì nhiều,người niệm Phật thì ít ,người cầu Thần thì nhiều,người giữ giới thì ít ,người phá giới thì nhiều,người tinh tấn thì ít ,người giải đãi thì nhiều ,người trí huệ thì ít ,người ngu si thì nhiều,người trường thọ thì ít, người đoản mạng thì nhiều ,người thiền định thì ít ,người tán loạn thì nhiều,người phú quý thì ít,người bần tiện thì nhiều ,người ôn nhu thì ít ,người cứng cõi thì nhiều ,người chánh trực thì ít, người dua nịnh thì nhiều,người thanh tịnh thì ít ,người tham trọc thì nhiều,người bố thí thì ít ,người keo kiệt thì nhiều,người thành thật thì ít ,người hư dối thì nhiều,đến nỗi ở nơi thế tục nông cạn bạc bẽo ,pháp luật đầy hại,thuế dịch nặng nhọc,trăm họ cùng khổ ,cầu gì khó được .Do vì tin theo tà kiến mà thu gặt bao nhiêu khổ sở như vậy .Xin mong Thế Tôn ,vì những chúng sinh tà kiến ,nói cho đạo pháp chánh kiến khiến được hiểu ngộ thóat khỏi các khổ " .

Phật dạy :" Lành thay !Lành thay !Vô Ngại Bồ Tát,ông có lòng đại từ bi vì các chúng sinh tà kiến mà hỏi Như Lai đạo pháp chánh kiến không thể nghĩ bàn ,ông nay khéo nghe ,khéo gnhĩ ,khéo nhớ,ta sẽ vì ông diễn nói Kinh Thiên ĐỊa Bát Dương .Kinh này quá khứ chư Phật đã thuyết ,vị lai chư Phật sẽ thuyết ,hiện tại chư Phật đang thuyết .

Ở giữa trời đất ,con người là tối thắng ,tối thượng ,quý hơn tất cả vạn vật .Người tức là Chơn :Tâm không vọng niệm ,thân làm chơn chánh ;Thường làm Chơn Chánh nên gọi là Người .Thế biết con người hay hoằng đạo .Đạo thấm nhuần thân, y vào đạo y vào người ,tức đều thành đạo .

Lại nữa ,Vô Ngại Bồ Tát !Tất cá chúng sinh đã được thân người mà chẳng thường tu phước,trái chơn theo ngụy ,tạo đũ thứ ác nghiệp,đến khi mạng hết ,chìm đắm trong biển khổ ,chịu đủ thứ tội .Nếu nghi Kinh này, lòng tin chẳng trái ,liền được thóat khỏi do các tội lỗi gây ra,ra khỏi biển khổ,thiện thần gia hộ ,không có gì làm chướng ngại,tuổi thọ dài lâu,không bị yểu mạng bất ngờ .Do vì sức tin ,được phước như vậy .Huống là có người hết lòng biên chép ,thọ trì ,đọc tụng như pháp tu hành,công đức người ấy không thế nói không thể lường,không có giới hạn,sau khi mạng chung đều được thành Phật ".

Phật dạy Vô Ngại Bồ Tát Ma Ha Tát :"Nếu có chúng sinh tin tà ,đảo ngược chánh kiến,thì bị các loài tà ma ngoại đạo ,ly mỵ vọng lượng ,các chim quái kêu,các quỷ thần ác tranh nhau đến não loạn,sanh các bệnh dữ,ung nhọt sưng độc ,chịu các khổ bệnh không lúc nào ngừng .Nhờ thiện tri thức đọc Kinh này ba biến ,các ác quỷ kia thảy đều tiêu diệt ,các bệnh đều trừ ,thân mạnh ,sức khoẻ .Công đức đọc Kinh được phước như vậy .

Nếu có chúng sinh nhiều lòng dân dục,sân độc ,ngu si,tham lam ,ganh ghét ,nhưng khi nghe Kinh này ,tin tưởng cúng dường,đọc Kinh này ba biến,các việc dữ kia thẩy đều tiêu diệt,tràn đầy từ bi hỷ xả ,được phần của Pháp Phật .

Lại nữa ,Vô Ngại Bồ Tát !Nếu có người thiận nam ,người thiện nữ tạo pháp hữu vi ,trước đọc kinh này 3 biến,đắp tường ,động thổ ,an lập nhà cửa ,nhà Nam ,nhà Bắc ,chái Đông ,chái Tây ,nhà bếp ,nhà khách ,cửa ngõ,giếng ,bếp ,cối giã,cối nghiền ,kho lẫm ,chuồng nuôi lục súc ,dù có gặp Nhật Du Nguyệt Sát,Tướng Quân Thái Tuế,Huỳnh Phan ,Báo Vĩ,Ngũ Thổ,Địa Kỳ ,Thanh Long ,Bạch Hổ,Châu Tước Huyền Vũ,Lục Giáp cấm kỵ,mười hai thời thần,Thổ Úy ,Phục Long ,tất cả ủy mỵ,thảy đều lẩn trốn xa chạy bốn phương ,hình tiêu bóng mất ,không dám làm hại ,tốt đẹp vô cùng ,được phước vô lượng .

Thiện nam tử từ khi khởi công về sau ,nhà cửa yên ổn ,ốc trạch bền vững ,giàu có tốt đẹp ,chẳng cầu tự được .Nếu có đi xa vào lính,đi nhận chức quan hoàn toàn được suông sẽ ,nhà hưng người quý ,con cháu đông đúc,cha từ con hiếu ,trai trung nữ trinh ,anh kính em thuận ,vợ chỒng hoà mục thuần lòng tín nghĩa ,ý nguyện thành tựu .

Nếu có chúng sinh bỗng bị huyện quan bắt bớ,giặc cướp liên lụy ,nhanh chóng đọc Kinh này ba biến ,liền được giải thóat .

Nếu có người thiện nam ,thiện nữ thọ trì đọc tụng ,vì người khác biên chép Kinh Bát Dương ,lỡ vào nước lữa ,chẳng bị trôi thiêu ,ở nơi núi đầm ,cọp sói theo dấu chẳng được .Thiện thần hộ vệ ,thành Vô Thượng Đạo .

Lại có người hay nói dối thêu dệt ,hai lưỡi ,miệng dữ,nếu thường thọ trì đọc tụng Kinh này ,vĩnh viễn trừ sạch bốn lỗi lầm ấy ,được bốn biện tài vô ngại ,mà thành Phật đạo .

Nếu có người thiện nam ,thiện nữ ,cha mẹ có tội đến khi lâm chung ,đáng lẽ sa vào địa ngục chịu vô lượng khổ,con cháu đọc tụng Kinh này bảy biến, cha mẹ liền thóat khỏi địa ngục ,sanh lên cõi trời ,thấy Phật nghe Pháp ,ngộ Vô Sanh Nhẫn ,thành tựu Phật đạo " .

Phật dạy Vô Ngại Bồ Tát :"Thuở Phật Tỳ Bà Thi ,có những cư sĩ nam ,cư sĩ nữ,không tin tà vạy,tôn kính Phật Pháp,biên chép Kinh này,thọ trì đọc tụng ,việc cần làm liền làm,không cần hỏi bói,vì lòng tin chân chánh vậy .Thêm làm bố thí ,bình đẳng cúng dường , được thân Vô Lậu ,thành đạo Bồ Tát hiệu là Phổ Quang Như Lai ,sẽ đắc Chánh Giác ,kiếp tên Đại Mẫn ,nước hiệu Vô Biên .Được như thế là vì nhân dân hành Bồ Tát Đạo ,Pháp Vô sở đắc .Oai lực của Kinh báo ứng như thế .

Lại nữa ,Vô Ngại Bồ Tát ,Kinh Bát Dương này lưu hành ở cõi Nam Diêm Phù Đề bất kỳ nơi đâu,cũng có tám vị Bồ Tát ,các Đại Thiên Vương ,hết thẩy minh linh vây quanh ủng hộ ,cúng dường hương hoa,như Phật không khác .

Phật dạy Vô Ngại Bồ Tát Ma Ha Tát :"Nếu có người thiện nam ,người thiện nữ nào vì các chúng sanh ,giảng thuyết Kinh này,thâm đạt thật tướng,đắc Pháp giới Tính ,liền biết được thân tâm ,Phật tâm ,Pháp tâm .Biết được như thế tức đắc trí huệ .

Mắt thường thấy thảy thảy vô tận sắc .Sắc tức là Không , Không tức là Sắc thọ tưởng hành thức cũng tức là Không ,Không tức là Chơn Không ,đó là Diệu Sắc Thân Như Lai .

Tai thường nghe thảy thảy vô tận thanh. Thanh tức là Không ,Không tức là Thanh ,đó là Diệu Âm Thanh Như Lai .

Mũi thường ngửi thảy thảy vô tận hương .Hương tức là Không ,Không tức là Hương ,đó là Hương Tích Như Lai .

Lưỡi thường rõ thảy thảy vô tận vị, Vị tức là Không ,Không tức là vị ,đó là Pháp Hỷ Như Lai .

Thân thường biết thảy thảy vô tận xúc ,Xúc tức là Không ,Không tức là Xúc ,đó là Trí Thắng Như Lai .

Ý thường tư tưởng phân biệt thảy thảy vô tận Pháp .Pháp tức là Không ,Không tức là Pháp ,đó là Pháp Minh Như Lai .

Nếu có người thiện nam ,người thiện nữ sáu căn đây hiển hiện giữa đời ,miệng thường nói lời thiện ,thiện pháp thường chuyển tức thành Thánh Đạo .Nếu nói lời tà ,ác pháp thường chuyển ,tức đọa địa ngục .

Thiện nam tử ,lý thiện ác chẳng thể không tin .Thân tâm com người là Pháp Khí Phật ,cũng như 12 bộ Đại Tạng Kinh ,vô thủy đến nay chuyển tụng không cùng mà chẳng hao tốn mảy may .Tạng Kinh Như Lai ,chỉ người rõ Tâm thấy Tánh là tỏ biết ,các bậc phàm phu ,Thanh Văn không thể biết được .

Thiện nam tử ,đọc Kinh này thâm đạt thật tướng ,liền rõ thân tâm là Phật Pháp Khí .Nếu mê say không tỉnh chẳng rõ thân tâm là căn bản Phật Pháp,bèn phải trôi lăn trong các nẻo,đọa vào đường ác ,mãi chìm biển khổ ,không nghe được danh tự Phật Pháp .

Lúc bấy giờ ,năm trăm vị thiên tử ở trong đại chúng ,nghe lời Phật nói ,đắc Pháp Tịnh Nhãn ,rất đỗi vui mừng ,phát tâm Bồ Đề Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác .

3/ Phần thứ ba :Việc Sống Chết Tẩn Táng Theo Chánh Đạo

Vô Ngại Bồ Tát lại bạch Phật rằng :" Thế Tôn ! con người ở đời việc sanh tử là lớn,sanh không chọn ngày đến lúc thì sanh ,chết không chọn ngày đến lúc thì chết ;vì sau tẩn táng thì hỏi ngày lành ,giờ tốt rồi mới tẩn táng .Sau khi tẩn táng lại bị họa hại nghèo khốn thì nhiều ,sang cả thì ít .Nguyện Thế Tôn vì các chúng sanh si mê tà kiến chỉ rõ nhân duyên ,khiến được chánh đao, dẹp trừ điên đảo" .

Phật nói :" Lành thay ! lành thay !thiện nam tử ,ông thật chịu khó hỏi Như Lai về việc sanh tử ,phương pháp tẩn táng .Các ông hãy lắng nghe,ta sẽ vì các ông mà nói cái lý của trí huệ,cái pháp của đại đạo .Trời đất vốn rộng lớn ,trong trẻo ,mặt trời mặt trăng luôn luôn tỏ sáng,năm tháng ngày giờ thường tốt đẹp ,chẳng có sai khác .Thiện nam tử, bậc Nhơn Vương Bồ Tát rất đại từ bi ,thương xót chúng sanh như con đẻ ,xuống làm chủ loài người ,làm bậc cha mẹ dân ,thuâ, theo người đời dạy pháp thế tục ,làm ra lịch nhật ,ban xuống thiên hạ để biết thời tiết ,đặt ra Trực Bình ,Trực Mãn ,Trực Thành ,Trực Thâu ,Trực Khai ,Trực Trừ ,các văn :Chấp ,Ngụy ,Phá ,Sát .Ké ngu y theo danh tự tin dùng mà chẳng tránh khỏi hung họa ,lại thờ tà yểm trấn ,luận phải luận quấy ,dối cầu tà thần ,cúng tế ngạ quỹ,rước thêm nạn xấu ,tự chịu khổ não .Những người như vậy phản lại thiên thời ,nghịch đia lý ,trái với ánh sáng nhật nguyệt ,thường vào nhà tối ,lìa mất đường lớn Chánh Đạo ,thường bước nẻo tà ,điên đảo lắm vậy .

Lại nữa ,người thiện nam ,người thiện nữ ,lúc sanh con đọc Kinh này ba biến ,thì sanh đẻ dễ dàng ,rất đuợc tốt đẹp,thông minh trí huệ ,phúc đức đầy đủ ,không lo chết yểu .

Khi chết đọc tụng Kinh này ba biến ắt không có điều gì ngăn hại .

Thiện nam tử !Ngày ngày đều ngày lành ,tháng tháng đều tháng lành ,năm năm đều năm lành,thật không cách hở .Nói về tẩn táng ,trong ngày tẩn táng ,đọc Kinh này bảy biến, rất được tốt đẹp,được phước vô lượng,cháu con phú quý,ích thọ dài lâu ,đến khi mạng chung đều thành Phật đạo .

Thiện nam tử ,đất đai tẩn táng chớ hỏi Đông ,Tây ,Nam ,Bắc nơi chốn an ổn ,người mà mến thích ,thì quỷ thần cũng mến thích ,khi mai táng nên đọc Kinh này ba biến rồi an trí mộ trạch ,sẽ không hề có tai chướng ,nhà giàu có ,người hưng thịnh ,rất được tốt đẹp .

Lúc bấy giờ đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng :

Mưu sinh ngày ngày tốt,
An táng giờ giờ lành
Sống chết đọc Kinh này
Được rất nhiều tốt đẹp
Tháng tháng đều tháng tốt
Năm năm đều năm lành
Đọc Kinh khi tẩn táng
Phú quý vạn đời hưng .

Lúc bấy giờ trong đại chúng này,ngàn vạn người nghe lời Phật nói ,tâm ý tỏ mở ,bỏ tà về chánh ,được phần của Pháp Phật ,dứt hẳn nghi lầm,đều đắc tâm Bồ Đề Chánh Đẳng Chánh Giác .

4/ Phần Thứ 4 :Việc Hôn Nhân Thế Tục

Lúc bấy giờ ,Vô Ngại Bồ Tát lại bạch Phật rằng :''Thế Tôn !hết thảy phàm phu đều lấy hôn nhân làm việc kết thân .Trước hỏi tuổi tốt ,sau chọn ngày lành rồi mới thành thân .Sau khi thành thân giàu sang thọ lãnh thì ít ,nghèo khổ sinh ly tử biệt thì nhiều ,sự tin tưởng chánh tà sai khác thế nào ,kính xin Thế Tôn giải rõ mối nghi ."

Phật nói :" Thiện nam tử !Các ông lắng nghe ,ta sẽ vì các ông nói :"Phàm âm dương trời đất ,mặt trời âm,mặt trăng dương ,thủy âm hoả dương ,nam âm nữ dương ,khí trời đất hiệp ,hết thảy cây cỏ hóa sanh ,mặt trời mặt trăng giao chuyển ,bốn mùa tám tiết thuận hoà ,nước lửa nương nhau ,vạn vật thành thục ,nam nữ hoà hợp ,con cháu hưng thịnh ,ấy đều là Đạo thường cúa trời đất ,lý của tự nhiên ,pháp của Thế Đế .

Thiện nam tử ! Kẻ si mê ngu trí ,tin tưởng tà sư ,bói quẻ cầu lành ,mà chẳng tu thiện,tạo đủ thứ ác nghiệp ,sau khi mạng chung ,số được lại thân người thì ít như bụi bám đầu ngón tay,còn số đọa vào địa ngục ,làm súc sanh ,ngạ quỷ nhiều như đất đại địa .

Thiện nam tử ,còn khi được lại thân người ,người tin chánh tu thiện thì ít nhiêu như bụi bám đầu ngón tay,người tin tà tạo ác nhiều như đất địa đại .

Thiện nam tử ,nếu muốn kết hôn,chớ bàn thủy quả xung nhau,bào thai khắc nhau ,tuổi mạng chẳng đồng .Chỉ nên xem sách Lộc Mạng thì biết phước đức nhiều ít ,kết làm quyến thuộc .Đến ngày tiếp rước ,tụng đọc Kinh này,các việc thanh tựu tốt đẹp,nhân duyên tốt lành,tương giao sáng sủa,cửa cao người quý,con cháu hưng thịnh ,thông minh trí huệ,có nhiều tài nghệ ,hiếu kính lẫn nhau,rất là tốt đẹp,không bị nạn yểu ,phước đức tràn đầy,đều thành Phật đạo .

Bấy giờ có tám vị Bồ Tát nương oai thần của Phật ,đắc đại tổng trì ,thường ở thế gian hoà quang đồng trần ,phá tà lập chánh,độ chốn tứ sanh,đủ tám giải thóat .Danh hiệu các Ngài là :

Bạt Đà Bà La Bồ Tát ,lậu tận hoà
La Lân Na Kiệt Bồ Tát ,lậu tận hoà
Kiều Việt Đẩu Bồ Tát ,lậu tận hoà
Na La Diên Bồ Tát ,lậu tận hoà
Tu Di Thâm Bồ Tát ,lậu tận hoà
Nhân Kỳ Đạt Bồ Tát ,lậu tận hoà
Hoà Luân Điều Bồ Tát ,lậu tận hoà
Vô Duyên Quán Bồ Tán ,lậu tận hoà

Tám vị Bồ Tát ấy cùng bạch Phật rằng :"Thế Tôn ,chúng con từ nơi chư Phật được thọ thần chú Đà La Ni,nay xin nói ra để ủng hộ người thọ trì đọc tụng Kinh Bát Dương vĩnh viễn không còn sợ hãi ,khiến mọi sự chẳng thiện không thể xâm tổn pháp sư đọc tụng .Bèn ở trước Phật ,đọc thần chú rằng :"A Dà Ni ,A Dà Ni,A Tỳ La ,Mạng Lệ, Mạng Đa Lệ ,Xà Lê " (3lần) .Thưa Thế Tôn !nếu có ké bất thiện muốn làm não loạn Pháp sư ,nghe chúng con đọc thần chú này ,đầu sẽ vỡ làm bảy phần như nhánh cây A Lê vậy ".

5/ Phần thứ năm :Khai Thị Tên Kinh

Lúc bấy giờ ,Vô Biên Thân Bồ Tát từ toà ngồi đứng dậy bạch Phật rằng :"Thế Tôn ! vì sao gọi là Kinh Bát Dương ,xin đức Thế Tôn ,vì những người nghe pháp ,giải thích rõ nghĩa này ,khiến được tỉnh ngộ ,chóng đạt nguồn tâm,nhập tri kiến Phật ,dứt hẳn nghi hoặc .

Phật nói :Lành thay ! Lành thay !thiện nam tử ,các ngươi hãy nghe ta nay vì các ông giải nói Kinh Bát Dương .Bát tức là phân biệt ,Dương tức là hiểu rõ lý vô ngại đại thừa ,rõ ràng phân biệt được nhân duyên tám thức là Không Vô Sở Đức .Lại nữa ,Bát Thức là bề ngang ,Dương Minh là bề dọc ,ngang dọc hợp nhau lập thành Kinh giáo nên gọi là Kinh Bát Dương .

Tám thức đó là : 1/ mắt là sắc thức ;2/Tai là thanh thức ;3/Mũi là hương thức ;4/ Lưỡi là vị thức ;5/Thân là xúc thức ;6/Ý là phân biệt thức ;7/ Hàm tàng thức ;8/A Lại Da Thức .

Như thế rõ ràng phân biệt .Nguồn gốc tám thức vốn là Không ,Vô sở hữu .Liền biết hai mắt là Quang Minh Thiên ,trong Quang Minh Thiên tức hiện Nhật Nguyệt Quang Minh Thế Tôn .Hai tai là Thinh Văn Thiên ,trong Thanh Văn Thiên tức hiện Vô Lượng Thanh Như Lai .Hai mũi la Phật Hương Thiên ,trong Phật Hương Thiên tức hiện Hương Tích Như Lai .Lưỡi là Pháp Vị Thiên ,trong Pháp Vị Thiên tức hiện Pháp Hỷ Như Lai .Thân là Tỳ Lô Gía Na Thiên ,trong Tỳ Lô Xá Na Thiên tức hiện Thành Tựu Tỳ Lô Gía Na Phật .Phật như bóng hiện trong gương tức hiện Lô Xá Na Quang Minh Phật .Ý là Vô Phân Biệt Thiên,trong Vô Phân Biệt Thân tức hiện Bất Động Như Lai .Tâm là Pháp Giới Thiên ,trong Pháp Giới Thiên tức hiện Không Vương Như Lai .Hàm Tàng Thức Thiên ,diễn xuất Kinh A Hàm ,Kinh Đại Bát Nhã ,Niết Bàn .A Lại Da Thức Thiên diễn xuất Đại Trí Độ Luận Kinh ,Lăng Già Luận Kinh .

Thiện nam tử ! Phật tức là Pháp ,Pháp tức là Phật,hợp nhất một tướng ,tức hiện Đại Thông Trí Thắng Như Lai .

Khi Phật thuyết Kinh này ,hết thảy đại địa chấn động sáu cách ,ánh sáng chiếu suốt trời đất,lộng lộng mênh mông không còn giới hạn ,bặt không danh tướng .Mọi chốn u tối thảy đều sạng rỡ ,tất cả địa ngục thảy đều tiêu diệt,hết thảy tội nhân đều được thóat khổ .

Lúc bấy giờ trong đại chúng tám vạn tám ngàn Bồ Tát cùng lúc thành Phật ,đồng hiệu Không Vương Như Lai ,Chánh Đẳng Chánh Giác,Kiếp tên Ly Cấu,Phật hiệu Vô Biên .Hết thẩy nhân dân đều được đạo Bồ Tát ,sáu Ba La Mật ,thấy Vô Sở Đắc,không có đây-kia ,chứng Vô Tránh Tam Muôi.Sáu vạn sáu ngàn tỳ kheo,tỳ kheo ni, ưu bà tắc ,ưu bà di đắc đại tổng trì ,nhập pháp môn bất nhị ,vô số Thiên ,Long ,Dạ Xoa ,Càn Thát Bà ,A Tu La, Ca Lâu La ,Khẩn Na La ,Ma Hầu La Già ,Nhân cùng Phi Nhân đều đắt Pháp Nhãn Tịnh ,hành Bồ Tát Đạo .

6/Phần thứ sáu :Lời Chúc Lụy

Thiện nam tử ,nếu có người lúc lãnh chức quan,hoặc vào nhà mới đọc kinh này ba biến;rất được tốt đẹp thiện thần ủng hộ,ích thọ dài lâu,phước đức tròn đủ .

Thiện nam tử,nếu đọc kinh này một biến như đọc hết thẩy kinh một biến .Nếu biên chép kinh này một quyển như biên chép hết thảy kinh một bộ ,công đức không thể nói ,không thể lường như hư không không có biên giới .Những người như thế đều tu thành Phật Đạo .

Lại nữa ,Vô Biên Thân Bồ Tát Ma Ha Tát ! Nếu có chúng sanh không tin chánh pháp,thường khởi tà kiến ,khi nghe kinh này,liền sanh phỉ báng ,nói rằng không phải do Phật thuyết,người ấy hiện đời bị bệnh bạch lại,ghẻ lác,máu mủ đầy khắp cơ thể hôi tanh ,dơ bẩn,người đời chán ghét .Đến khi mạng chung liền đọa địa ngục A tỳ vô gián,lửa trên cháy xuống ,lửa dưới hừng lên,giáo sắt ,đạn sắt đâm thủng khắp người;nước đồng nóng đổ vào miệng,gân xương cháy tiêu,một ngày một đêm vạn lần chết vạn lần sống,chịu các đau đớn không lúc nào ngừng nghỉ .Phỉ báng kinh này chịu tội như vậy .Phật vì những người tội lỗi đó nói Kệ rằng :

Thân là thân tự nhiên
Năm vóc tự nhiên đủ
Lớn bèn tự nhiên lớn
Già kia tự nhiên già
Sanh cứ tự nhiên sanh
Chết hãy tự nhiên chết
Cầu lâu chẳng được lâu
Cầu mau chẳng được mau
Khổ vui tự do mình
Tà chánh do người cả
Muốn tạo việc hữu vi
Tụng Kinh chớ bói hỏi
Ngàn ngàn vạn vạn đời
Đắc đạo chuyển pháp luân .

7/ Phần Thứ bảy :Chứng Nhập Diệu Hạnh

Phật thuyết Kinh này xong,hết thảy đại chúng được sự chưa từng có,tâm sáng ý sạch,vui mừng hớn hở,hiện tươ"ng chẳng phải tướng của Chư Phật ,nhập Tri kiến Phật ,ngộ Tri kiến Phật,không nhập không ngộ,chẳng đắc một pháp,tức là cái vui của Niết Bàn .

Bấy giời ,Đức Thế Tôn muốn tuyên lại yếu nghĩa nhiệm màu ,nói kệ rằng :

Tướng đoan chánh đầy đủ
Nhà cửa đủ đồ dùng
Dũng mãnh thích bố thí
Làm người không san tham
Người nữ nghe pháp này
Hớn hở rất hoan hỷ
Được khỏi làm thân nữ
Sanh ra làm thân nam
Đao binh không thể tổn
Trùng độc không thể hại
Huyện quan cùng đạo tặc
Vĩnh viễn không làm hại
Người đời thường cung kính
Trăm xấu đều sạch hết
Thủy chung không thể hại
Phụng hành Kinh này vậy .

8/ Phần thứ 8: Phụng Hành Thủ Độ

Bấy giờ các vị Bồ Tát ,Di Lạc Bồ Tát cùng Tứ Đại Thiên Vương đều bạch Phật rằng :Thế Tôn ,chúng con nương oai thần Phật,nguyện cùng ủng hộ Kinh Bát Dương Thần Chú,chúng con dùng sức của niềm tin đế cứu trợ,ủng hộ ,nếu có bệnh tật đều khiến tiêu trừ .các vị Bồ Tát ấy,Xá Lợi Phất,Tỳ kheo,Tỳ kheo ni,ưu bà tắc ,ưu bà di,Thiên,Long ,Quỷ ,Thần,A Tu la,chuyển Luân Thánh Vương ...vui mừng ,tin nhận vâng làm .


Xưng Tán

Kinh Bát Dương đây chân chính đạo
Ba đời chư Phật dạy rõ ràng
Tám Bồ Tát ta đều thầm giúp
Phạm chúng thần minh thẩy vây quanh
Quá khứ tu trí huệ thành Phật
Hiện nay nghe nhớ đều chóng vánh
Nếu ai làm việc gì tụng Kinh này
Người thiện nhơn kia không hoạnh yểu
Ta nguyện cùng khắp các chúng sinh
Chỗ nguyện chỗ cầu đều tròn đủ
Vô thủy kiếp nay theo sóng thức
Thân hữu vi kia thật khó an
Bốn rắn cùng hợp ,ba độc huân
sáu giặc điên cuồng ,mười trói buộc
Gio' nghiệp bời bời thổi bức bách
Ngất ngất mờ mịt núi vô minh
Mê mờ dục lạc mãi lang thang
Mịt mịt tham ,sân,si hừng hực
Niệm niệm sanh tử biển ái ân
Mang mang chìm đắm sóng vọng tình
Rùa mù gỗ nổi bao đời gặp
Hạt cải ,đầu kim khó dính thay
Phật ở trong thân,đâu Phật khác
Thánh nhân giáo thuyết ,chỉ Tâm người .


Nam Mô Vô Ngại Bồ Tát Ma Ha Tát (3lần )


Tán Rằng :

Bát Dương bí diển diệu pháp khó lường
Liễu ngộ ba thừa chứng chân thường
Sáu trí đầy đủ rõ ràng
Vạn đức trang nghiêm
Thánh chúng giáng đạo tràng .

Nam Mô Vô Ngại Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần )

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát
Nam Mô Vô Ngại Bồ Tát
Nam Mô Phổ Quang Như Lai
Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai
Nam Mô Diệu Âm Thanh Như Lai
Nam Mô Hương Tích Như Lai
Nam Mô Pháp Hỷ Như Lai
Nam Mô Trí Thắng Như Lai
Nam Mô Pháp Minh Như Lai
Nam Mô Nhân Vương Như Lai
Nam Mô Bạt Đà Bà La Bồ Tát
Nam Mô La Lân Na Kiệt Bồ Tát
Nam Mô Kiều Việt Đẩu Bồ Tát
Nam Mô Na La Diên Bồ Tát
Nam Mô Tu Di Thâm Bồ Tát
Nam Mô Nhân Kỳ Đạt Bồ Tát
Nam Mô Hoà Luân Điều Bồ Tát
Nam Mô Vô Duyên Quán Bồ Tát
Nam Mô Vô Biên Thân Bồ Tát
Nam Mô Nhật Nguyệt Quang Minh Thế Tôn
Nam Mô Vô Lượng Thanh Như Lai
Nam Mô Thành Tựu Tỳ Lô Giá Na Phật
Nam Mô Kính Tượng Phật
Nam Mô Lô Xá Na Quang Minh Phật
Nam Mô Đại Thông Trí Thắng Phật
Nam Mô Bất Động Như Lai
Nam Mô Không Vương Như Lai
Nam Mô Vô Biên Như Lai
Nam Mô Di Lạ Bồ Tát
Nam Mô Xá Lợi Phất Bồ Tát .Nguyện đem công đức này
Hồi hướng khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Giai cộng thành Phật Đạo ..........Hết.......
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum JumpAll times are GMT -7. The time now is 11:56 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.